KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Efezským 5] [Efezským 6] [Filipenským 1]

Epištola S. Pavla k Efezským 1
Kterak by dítky k rodičům, 4. a rodičové k dítkám míti se měli, 5. a též i služebníci ku pánům, 9. a páni k služebníkům, 10. a všichni kterak by proti nepříteli ďáblu bojovati, i nad ním šťastně vítěziti měli, vyučuje.

D ítky *poslouchejte rodičů svých ~v Pánu; neboť jest to spravedlivé.
     *Ko 3,20; Ef 5,22]
2 Cti +otce svého i matku, (toť jest přikázaní první s zaslíbením,)
     [+Ex 20,12; Mt 15,4]
3 Aby +dobře bylo tobě a abys byl dlouhověký na zemi.
     Mt 15,4; [+Ex 20,12; Dt 5,16]
4 A vy +otcové nepopouzejte k hněvu dítek vašich, ale *vychovávejte je v cvičení a v %napomínání Páně.
     *Př 13,24; 19,18; 23,13; [+Ko 3,21; %Dt 6,7. 20]
5 Služebníci, *buďte poslušni pánů tělesných s bázní ~a s strachem, v sprostnosti srdce vašeho, jako Krista,
     *Ko 3,22; Tt 2,9; 1Pt 2,18; [Mt 8,9; ~Fp 2,12]
6 Ne na oko sloužíce, jako ti, jenž se lidem líbiti usilují, ale jako služebníci Kristovi, činíce vůli Boží z té duše,
7 S dobrou myslí sloužíce, +jakožto Pánu, a ne lidem,
     [+Ko 3,23]
8 Vědouce, že, což by koli jeden každý učinil +dobrého, za to odplatu vzíti má ode Pána, buďto služebník, buďto svobodný.
     [+Ř 2,6; 1K 3,8; Ko 3,24]
9 A vy *páni též se tak mějte k nim, zanechajíce pohrůžky, vědouce, že i vy také máte Pána v nebesích, a přijímání ^osob není u něho.
     *Ko 4,1; ^Sk 10,34; [Dt 10,17]
10 Dále pak, bratří moji, +posilňte se v Pánu a v moci síly jeho.
     [+1K 16,13; 2Tm 2,1]
11 Oblecte se v +celé odění Boží, abyste mohli státi proti ~útokům ďábelským.
     [+Ř 13,12; 2K 6,7; ~Ef 4,14]
12 Neboť není bojování +naše proti tělu a krvi, ale proti ~knížatstvu, proti mocnostem, proti světa %pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou $vysoko.
     [+Mt 16,17; ~J 12,31; Ef 2,2; %Ko 1,13; Ef 3,10]
13 A protož +vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, státi.
     [+2K 6,7]
14 Stůjtež +tedy, majíce *podpásaná bedra vaše pravdou, a ^oblečeni jsouce v pancíř ~spravedlnosti,
     *[+]L 12,35; [17,8]; 1Pt 1,13; ^[~]1Te 5,8; [~Iz 59,17]
15 A obuté majíce +nohy v ~hotovost k evangelium pokoje,
     [+Iz 52,7; ~Sk 10,36]
16 A zvláště pak vezmouce +štít víry, kterýmž byste mohli všecky šípy ohnivé nešlechetníka toho uhasiti.
     [+1Pt 5,9]
17 A lebku +spasení vezměte, i meč ~Ducha, jenž jest slovo Boží,
     [+Iz 59,17; 1Te 5,8; ~Žd 4,12]
18 Všelikou +modlitbou a prosbou modléce se každého času v Duchu, a ~v tom bedlivi jsouce se vší ustavičností a prošením za všecky svaté,
     [+]L 18,1; 1Tm 2,1; [+Ř 12,12; ~Mt 24,42]
19 I za mne, aby *mi dána byla řeč v otevření úst mých svobodně a směle, abych oznamoval tajemství evangelium svatého,
     *Sk 4,29; Ko 4,3; 2Te 3,1; [Ř 15,13; Ko 4,3]
20 Pro něžto +úřad svůj konám ~v řetězu tomto, abych tak v něm svobodně a směle mluvil, jakž mně mluviti náleží.
     [+2K 5,20; ~Sk 28,20]
21 A abyste i vy věděli, co se se mnou děje a co činím, všecko vám to oznámí *Tychikus, milý bratr a věrný služebník v Pánu,
     *Sk 20,4; Ko 4,7
22 Jehož jsem pro to samo k vám poslal, +abyste věděli o našich věcech a aby potěšil srdcí vašich.
     [+Ko 4,7]
23 Pokoj budiž vám bratřím, a láska s věrou, od Boha Otce a Pána Jezukrista.
24 Milost Boží budiž se všemi milujícími Pána našeho Jezukrista v neporušitelnosti. Amen. List tento k Efezským psán byl z Říma po Tychikovi.

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Efezským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6]