KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 17] [Lukáš 18] [Lukáš 19]

Evangelium S. Lukáše 18
Napomíná Pán k modlitbě, příklad na soudci nepravém přivodě, 9. a pokoře učiv, jiný příklad na dvou modlitebnících předložil; 15. k dítkám se přívětivě měl; 18. cestu Boží dokonalou knížeti bohatému ukázal; 31. utrpení a smrt svou předpověděl; 35. slepého uzdravil.

P ověděl jim také i podobenství, kterak by potřebí bylo *vždycky se modliti a neoblevovati,
     *Ř 12,12; Ef 6,18; Ko 4,2 ; 1Te 5,17; 1Tm 2,1
2 Řka: Byl jeden soudce v městě jednom, kterýž se Boha nebál a člověka nestyděl.
3 Byla pak vdova jedna v témž městě. I přišla k němu, řkuci: Pomsti mne nad protivníkem mým.
4 A on nechtěl za dlouhý čas. Ale potom řekl sám v sobě: Ač se Boha nebojím, a člověka nestydím,
5 Však že mi +pokoje nedá tato vdova, pomstím jí, aby naposledy přijduci, neuhaněla mne.
     [+11,7.8]
6 I dí Pán: Slyšte, co praví soudce nepravý.
7 A což by pak Bůh *nepomstil volených svých, volajících k němu dnem i nocí, ačkoli i prodlévá jim?
     *Zj 6,10
8 Pravímť vám, žeť jich brzo pomstí. Ale když přijde Syn člověka, zdaliž nalezne víru na zemi?
9 I řekl také k některým, +kteříž v sebe doufali, že by spravedliví byli, jiných sobě za nic nevážíce, podobenství toto:
     [+16,15]
10 Dva +muži vstupovali do chrámu, aby se modlili, jeden farizeus a druhý publikán.
     [+Gn 4,3n]
11 Farizeus +stoje soukromí, takto se modlil: Bože, děkuji tobě, ~že nejsem jako jiní lidé, dráči, nespravedliví, cizoložníci, aneb jako i tento publikán.
     [+11,38; Mt 5,20]; [~Iz 1,15; 58,2; Zj 3,17]
12 Postím se dvakrát do téhodne, desátky +dávám ze všech věcí, kterýmiž vládnu.
     [+11,42; Mt 23,23]
13 Publikán pak zdaleka stoje, nechtěl ani očí k nebi pozdvihnouti, ale bil se v prsy své, řka: Bože, +buď milostiv mně hříšnému.
     [+Ž 51,3]
14 Pravímť vám: Odšel tento, ospravedlněn jsa, do domu svého, a ne onen. Nebo +každý, kdož se povyšuje, bude ponížen; a kdož se ponižuje, bude povýšen.
     [+14,11; Jb 22,29]
15 Přinášeli *také k němu i nemluvňátka, aby se jich dotýkal. To viděvše učedlníci, přimlouvali jim.
     *Mt 19,13.[14]; Mk 10,13
16 Ale Ježíš svolav je, řekl: Nechte dítek, *ať jdou ke mně, a nebraňte jim, nebo takovýchť jest království Boží.
     *Mt 18,3; 19,14
17 Amen pravím vám: +Kdož by koli nepřijal království Božího jako dítě, nevejdeť do něho.
     [+Mk 10,15]
18 I *otázalo se ho jedno kníže, řka: Mistře dobrý, co čině, život věčný obdržím?
     *Mt 19,16; Mk 10,17
19 I řekl jemu Ježíš: Co mne nazýváš dobrým? Žádný není dobrý, než sám toliko Bůh.
20 Však umíš přikázání: *Nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví, ~cti otce svého i matku svou.
     *[~]Ef 6,2; Ex 20,12n; Ř 13,9; [~Ko 3,2]
21 On pak řekl: Toho všeho ostříhal jsem od své mladosti.
22 Slyšav to Ježíš, řekl mu: Ještěť se +jednoho nedostává. Všecko, což máš, prodej, a rozdej chudým, a budeš míti poklad v nebi, a pojď, následuj mne.
     [+Mt 6,19.20; 19,21; 1Tm 6,19]
23 On pak uslyšav to, zarmoutil se; byl zajisté bohatý velmi.
24 A viděv jej Ježíš zarmouceného, řekl: Aj, *jak nesnadně ti, kdož statky mají, do království Božího vejdou!
     *Př 11,28; Mt 19,23
25 Snáze jest zajisté velbloudu skrze jehelnou +dírku projíti, nežli bohatému vjíti do království Božího.
     [+Mk 10,25]
26 Tedy řekli ti, kteříž to slyšeli: I kdož může spasen býti?
27 A on dí jim: Což +jest nemožného u lidí, možné jest u Boha.
     Jb 42,2; Mt 19,26; [Jr 32,17; Mk 14,36]
28 I řekl Petr: Aj, my *opustili jsme všecko, a šli jsme za tebou.
     *5,[11].28; Mt 19,27; [4,20; Mk 10,28]
29 On pak řekl jim: Amen *pravím vám, že není žádného, kterýž by opustil dům, neb rodiče, neb bratří, neb manželku, nebo dítky, pro království Boží,
     *Dt 33,9
30 Aby nevzal v tomto *času mnohem více, v budoucím pak věku míti bude život věčný.
     *Jb 42,12
31 Tedy pojav Ježíš dvanácte, řekl jim: Aj, vstupujeme *do Jeruzaléma, a naplníť se všecko to, což psáno jest skrze ^Proroky o Synu člověka.
     *9,22; 17,25; 24,46; Mt 16,21; 20,18 ; Mk 8,31; 10,38; ^Ž 22,7; Iz 53,4.[7]
32 Nebo +vydán bude pohanům, a bude posmíván, a zlehčen i uplván.
     [+Mt 27,2; J 18,28; Sk 3,13]
33 A ubičujíce, zamordují jej, ale on třetího dne z mrtvých vstane.
34 Oni pak tomu +nic nerozuměli, a bylo slovo to skryto před nimi, aniž věděli, co se pravilo.
     [+2,50; 9,45]
35 I *stalo se, když se přibližoval k Jericho, +slepý jeden seděl podle cesty, žebře.
     *Mt 20,29.[+30]; Mk 10,46
36 A slyšev zástup pomíjející, otázal se, co by to bylo?
37 I oznámili jemu, že Ježíš Nazaretský tudy jde.
38 I zvolal, řka: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!
39 A ti, kteříž napřed šli, přimlouvali mu, aby mlčal. Ale on mnohem více volal: Synu Davidův, smiluj se nade mnou!
40 Tedy zastaviv se Ježíš, rozkázal ho k sobě přivésti. A když se přibližoval, otázal se ho,
41 Řka: Co chceš, ať tobě učiním? On pak dí: Pane, ať vidím.
42 A Ježíš řekl jemu: Prohlédni. Víra tvá +tě uzdravila.
     [+Mt 9,22]
43 A ihned prohlédl, a šel za ním, velebě Boha. A všecken lid viděv to, vzdal chválu Bohu.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]