KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 10] [Lukáš 11] [Lukáš 12]

Evangelium S. Lukáše 11
Učedlníky své Pán naučiv, jak by se modliti měli, 14. ďábelství němé vyvrhl; 29. o znamení Jonáše proroka předpověděl; 34. k upřímnosti a jejímu ovoci napomenul, 42. a na farizee a zákoníky, povrchu svaté, bídy vydal.

I stalo se, když byl na jednom místě, modle se, že když přestal, řekl k němu jeden z učedlníků jeho: Pane, nauč nás modliti se, jako i Jan učil učedlníky své.
2 I řekl jim: Když se modlíte; říkejte: *Otče ~náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se %jméno tvé. Přijď $království tvé. Buď ++vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi.
     *Mt 6,9 ; [~Iz 64,8; %Ex 20,7; $L 17,20; ++2S 10,12]
3 Chléb +náš vezdejší dávej nám každého dne.
     [+Př 30,8]
4 I +odpusť nám hříchy naše, nebo i ~my odpouštíme všelikému vinníku našemu. A %neuvoď nás v pokušení, ale zbav $nás od zlého.
     [+Ž 32,5.6; ~Ef 4,32; 1K 10,13; $2Tm 4,18]
5 I řekl k nim: Kdo +z vás bude míti přítele, a půjde k němu o půlnoci, a dí jemu: Příteli, půjč mi tří chlebů.
     [+18,1n]
6 Nebo přítel můj přišel s cesty ke mně, a nemám, co bych předložil před něj.
7 A on vnitř jsa, odpověděl by, řka: Nečiň +mi nevole, neb jsou již dveře zavříny, a dítky mé se mnou jsou v pokoji. Nemohuť vstáti a dáti tobě.
     [+18,5]
8 Pravím vám: Ačť nedá jemu, vstana, protože jest přítel jeho, ale však pro nezbednost jeho vstana, dá jemu, kolikožkoli potřebuje.
9 I jáť pravím vám: *Proste, a budeť vám dáno; hledejte, a naleznete; tlucte, a budeť vám otevříno.
     *Jr 29,12 ; Mt 7,7; 21,22; Mk 11,24; J 14,13; 15,7; 16,23; Jk 1,6; 1J 3,22; 5,14
10 Neb každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, kdož tluče, bude otevříno.
11 Kterého pak z vás otce +prosil by syn za chléb, zdali kamene podá jemu? Aneb za rybu, zdali místo ryby dá jemu hada?
     [+Mt 7,9n]
12 Aneb prosil-li by za vejce, zdali podá jemu štíra?
13 Poněvadž tedy vy, zlí jsouce, umíte dobré dary dávati dětem svým, čím více Otec váš nebeský dá Ducha svatého těm, kteříž ho prosí?
14 I vymítal Ježíš *ďábelství, a to bylo němé. Stalo se pak, když vyšlo ďábelství, že mluvil němý. I divili se zástupové.
     *Mt 9,32; [1J 3,8]
15 Ale někteří z nich pravili: *V Belzebubu, knížeti ďábelském, vymítá ďábly.
     *Mk 3,22; [Mt 9,34; 12,24]
16 A jiní +pokoušejíce ho, znamení s nebe hledali od něho.
     [+Mt 12,38]
17 Ale on +znaje myšlení jejich, řekl jim: *Každé ~království samo v sobě rozdělené pustne, a dům na dům padá.
     [*~]Mt 12,25 ; [+J 2,25; ~Mk 3,24]
18 Jestližeť jest pak i satan proti sobě rozdělen, kterakž stane království jeho? Nebo pravíte, že já v Belzebubu vymítám ďábly.
19 Jestliže já v Belzebubu vymítám ďábly, synové vaši v kom vymítají? Protož oni soudcové vaši budou.
20 Pakliť +prstem Božím vymítám ďábly, jistěť jest přišlo k vám království Boží.
     [+Ex 8,19]
21 Když *silný oděnec ostříhá síně své, v pokoji jsou všecky věci, kteréž má.
     *Mt 12,29.30
22 Pakli by *silnější než on přijda, přemohl jej, všecka odění jeho odejme, v něž úfal, a loupeže jeho rozdělí.
     *Ko 2,15 ; [Iz 53,12]
23 Kdožť +není se mnou, proti mně jest; a kdož neshromažďuje se mnou, ~rozptylujeť.
     [+Mt 12,30; ~L 16,1]
24 Když *nečistý duch vyjde od člověka, chodí po místech suchých, hledaje odpočinutí. A nenalezna, dí: Vrátím se do domu svého, odkudž jsem vyšel.
     *Mt 12,43
25 A přijda, nalezne jej vymetený a ozdobený.
26 I jde, a přijme k sobě jiných sedm duchů horších sebe, a vejdouce, přebývají tam. I jsou poslední věci *člověka toho +horší nežli první.
     *J 5,14; 2Pt 2,20; Žd 6,4n; 10,26; [+Mt 12,45]
27 I stalo se, když on to mluvil, pozdvihši hlasu jedna žena z zástupu, řekla jemu: Blahoslavený život, kterýž tebe nosil, a prsy, kterýchž jsi požíval.
28 A on řekl: Ovšem pak *blahoslavení, kteříž slyší slovo Boží a ostříhají jeho.
     *Mt 7,21.22; [J 8,47; Ř 2,13]
29 A když se zástupové scházeli, počal praviti: Pokolení *toto nešlechetné jest. Znamení vyhledává, a znamení jemu nebude dáno, než znamení ~Jonáše proroka.
     *Mt 12,39; 16,1; Mk 8,12 ; J 6,30; [~Jon 2,1]
30 Nebo jakož Jonáš učiněn byl znamením Ninivitským, takť bude i Syn člověka pokolení tomuto.
31 Královna *od poledne stane na soudu s muži pokolení tohoto, a odsoudí je. Nebo přijela od končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu, a aj, více než Šalomoun tuto!
     *1Kr 10,1; 2Pa 9,1
32 Muži Ninivitští povstanou na soudu s pokolením tímto, a odsoudí je. Nebo *činili pokání k kázání Jonášovu, a aj, více nežli Jonáš tuto!
     *Jon 3,5
33 Žádný *rozsvítě svíci, nepostaví jí do skrýše, ani pod kbelec, ale na svícen, aby ti, kteříž vcházejí, světlo viděli.
     *8,16; Mt 5,15; Mk 4,21
34 Svíce *těla tvého jest oko tvé. Když by tedy oko tvé sprostné bylo, i tělo tvé všecko bude světlé; a pakliť bude nešlechetné, takéť i tělo tvé tmavé bude.
     *Mt 6,22
35 Viziž tedy, aby světlo, kteréž jest v tobě, nebylo tmou.
36 Pakli celé tělo tvé světlé bude, nemaje žádné částky tmavé, budeť všecko tak světlé, že tě jako svíce bleskem osvítí.
37 A mezi tím když on mluvil, prosil ho jeden farizeus, aby obědval u něho. A všed, posadil se za stůl.
38 Farizeus pak viděv to, podivil se, že *se neumyl před obědem.
     *Mt 15,2; Mk 7,2.[7.8]
39 I řekl Pán k němu: *Nyní vy farizeové povrchu konvice a mísy čistíte, ale to, což vnitř jest v vás, plno jest loupeže a nešlechetností.
     *Mt 23,25; Tt 1,15
40 Blázni, zdaliž ten, kterýž učinil, což zevnitř jest, neučinil také i toho, což jest vnitř?
41 Ale však i z toho, což máte, dávejte *almužnu, a aj, všecky věci vaše čisté budou.
     *Ž 41,1; Př 3,9; 28,27; Iz 58,7 ; Mt 6,21; 19,21; 25,35; L 12,33; 14,13; Sk 11,29; 1K 16,3; 1J 3,17
42 Ale běda vám farizeům, kteříž +desátky dáváte z máty a z routy a ze všeliké byliny, ale ~opouštíte soud a lásku Boží; ješto tyto věci měli jste činiti, a oněch neopouštěti.
     [+Mt 23,23; ~1S 15,22; Oz 6,6; Mt 9,13]
43 Běda vám farizeům, +nebo milujete první místa v školách a pozdravování na trzích.
     [+20,46; Mt 23,6.7; Mk 12,38.39]
44 Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, nebo jste +jako hrobové nepatrní, po nichž lidé chodíce, nevědí o tom, co tam jest.
     [+Mt 23,27]
45 I odpověděv jeden z zákoníků, řekl jemu: Mistře, tyto věci mluvě, i nám také lehkost činíš.
46 A on řekl: I vám zákoníkům běda, nebo +obtěžujete lidi břemeny nesnesitelnými, a sami se těch břemen jedním prstem nedotýkáte.
     [+Mt 23,4; Sk 15,10]
47 Běda vám, jenž +vzděláváte hroby prorocké, kteréž otcové vaši zmordovali.
     [+Mt 23,29]
48 A tak osvědčujete a potvrzujete skutků otců vašich. Nebo oni zajisté zmordovali jsou je, vy pak vzděláváte hroby jejich.
49 Protož i *Moudrost Boží řekla: Pošliť +k nim proroky a apoštoly, a z těch některé ^mordovati budou, a jiné vyháněti,
     *Mt 23,34; ^[+]Mt 10,16; J 16,2; Sk 7,52.59
50 Aby požádáno bylo od tohoto pokolení krve všech proroků, kteráž vylita jest od ustanovení světa,
51 Od krve *Abelovy až do ^krve Zachariášovy, kterýž zahynul mezi oltářem a chrámem. Jistě, pravím vám, požádáno bude od pokolení tohoto.
     *Gn 4,8; ^2Pa 24,[20].21; Mt 23,35
52 Běda vám *zákoníkům, nebo jste vzali klíč umění; sami jste nevešli, a těm, kteříž vcházeli, zbránili jste.
     *Mt 23,13
53 A když jim to mluvil, počali zákoníci a farizeové přísně jemu odpírati, a k mnohým řečem příčiny jemu dávati,
54 Ukládajíce o něm, a hledajíce popadnouti něco z úst jeho, aby jej obžalovali.

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]