KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 9] [Matouš 10] [Matouš 11]

Evangelium S. Matouše 10
O rozeslání dvanácti apoštolů s mocí 8. i divy činiti, i učiti, 9. a jak by se při tom míti měli, i ve všech nesnadnostech na ně přicházejících. 16. O pokušeních a kříži pro následování Krista.

A svolav k sobě +dvanácte učedlníků svých, dal jim moc nad duchy nečistými, aby je vymítali, a aby uzdravovali všelikou nemoc, i všeliký neduh.
     Mk 3,13[+n]; L 9,1; [Mk 6,7 ]
2 Dvanácti pak apoštolů jména jsou tato: První +Šimon, jenž slove Petr, a Ondřej bratr jeho, Jakub Zebedeův a Jan bratr jeho,
     [+Sk 1,13 ]
3 Filip a Bartoloměj, Tomáš +a Matouš, jenž byl celný, Jakub Alfeův a Lebbeus, přijmím Thaddeus,
     [+9,9; L 6,15 ]
4 Šimon Kananitský a +Jidáš Iškariotský, kterýž i zradil ho.
     [+L 6,16 ]
5 Těch dvanácte poslal Ježíš, přikazuje jim, řka: Na cestu pohanů nechoďte, a do měst Samaritánských nevcházejte.
6 Ale raději +jděte k ovcem zahynulým z domu Izraelského.
     [+15,24 ]
7 Jdouce pak, kažte, řkouce: +Že se přiblížilo království nebeské.
     [+3,2 ]
8 Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; +darmo jste vzali, darmo dejte.
     [+Sk 8,18.20 ]
9 Neshromažďujte zlata ani stříbra, ani peněz v opascích vašich mívejte,
     Mk 6,8
10 Ani +mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; ~hodenť jest zajisté dělník pokrmu svého.
     [+L 10,4; ~Dt 24,14; 1Tm 5,18]
11 A do kteréhožkoli +města neb městečka vešli byste, vzeptejte se, kdo by v něm hodný byl, a tu pobuďte, až byste i vyšli odtud.
     [+L 10,10 ]
12 A vcházejíce +do domu, pozdravtež ho.
     [+Mk 6,10 ]
13 A jestližeť bude dům ten hodný, pokoj váš přijdiž naň; pakliť by nebyl hodný, pokoj váš navratiž se k vám.
14 A kdožkoli +nepřijal by vás, a neuposlechl by řečí vašich, vyjdouce ven z domu neb z města toho, vyraztež prach z noh vašich.
     [+Mk 6,11 ]
15 Amen +pravím vám: Lehčeji bude zemi Sodomských a Gomorských v den soudný nežli městu tomu.
     [+11,24; L 10,12 ]
16 Aj, já +posílám vás jako ovce mezi vlky; protož ~buďte opatrní jako hadové, a %sprostní jako holubice.
     [+L 10,3 ]; [Ř 16,19; ~L 12,42; %2K 1,12 ]
17 Vystříhejtež se pak lidí; nebť vás vydávati +budou do sněmů, a v školách svých budou vás bičovati.
     [+24,9; L 21,12 ]
18 Ano i +před vladaře i před krále vedeni budete pro mne, ~na svědectví jim, i těm národům.
     L 12,11; [+Mk 13,11; ~Mt 8,4 ]
19 Kdyžť +pak vás vydadí, nebuďtež pečliví, kterak aneb co byste mluvili; dánoť bude zajisté vám v tu hodinu, co budete míti mluviti.
     Mk 13,11; [+L 12,11; 21,15 ]
20 Nebo +ne vy jste, jenž mluvíte, ale duch Otce vašeho, jenž mluví ~v vás.
     [+Ex 4,12; ~Am 4,13; Ř 15,18 ]
21 Vydáť +pak bratr bratra na smrt, i otec syna, a povstanouť dítky proti rodičům, a zmordují je.
     [+]Mi 7,2.5.6; [+L 12,51n ]
22 A budete +v nenávisti všechněm pro jméno mé, ale kdož setrvá až ~do konce, tenť spasen bude.
     [+Mk 13,13; L 21,17 ]; [~Mt 24,13; Zj 2,10; 3,21 ]
23 Když se pak vám budou protiviti v tom městě, utecte do jiného. Amen zajisté pravím vám, nezchodíte měst Izraelských, ažť přijde Syn člověka.
24 Neníť *učedlník nad mistra, ani služebník nad pána svého.
     *L 6,40; J 13,16; 15,20
25 Dostiť jest učedlníku, aby byl jako mistr jeho, a služebník jako pán jeho. Poněvadž jsou *hospodáře Belzebubem nazývali, čím pak více domácí jeho?
     *12,24; [9,34]; Mk 3,22; L 11,15; J 8,48
26 Protož *nebojte se jich; nebť není nic ^skrytého, což by nemělo býti zjeveno, ani co tajného, ješto by nemělo zvědíno býti.
     *1Pt 3,14; [Iz 8,12; Jr 1,8]; ^Mk 4,22; L 8,17
27 Což vám pravím ve tmách, pravte na +světle, a co v uši slyšíte, hlásejte na domích.
     [+Jb 12,22 ]
28 A nebojte *se těch, kteříž zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabíti; než bojte se raději toho, kterýž může i duši i tělo zatratiti v pekelném ohni.
     *Iz 51,7; L 12,4
29 Zdaliž *neprodávají dvou vrabců za malý peníz? a jeden z nich nepadá na zem bez vůle Otce vašeho.
     *L 12,6
30 Vaši pak i +vlasové na hlavě všickni sečteni jsou.
     [+1S 14,45 ]
31 Protož nebojte se, mnohých vrabců dražší jste vy.
32 Kdožkoli tedy +vyzná mne před lidmi, vyznámť i já jej před Otcem svým, jenž jest v nebesích.
     L 12,8; Zj 3,5 ; [+1Tm 6,12; 1J 2,22.23 ]
33 Ale kdož by mne zapřel před lidmi, zapřímť ho i já před Otcem svým, kterýž jest v nebesích.
     Mk 8,38; L 9,26; 2Tm 2,12 ; 1J 2,22n
34 Nedomnívejte se, že +bych přišel pokoj dáti na zemi. Nepřišelť *jsem, abych pokoj uvedl, ale meč.
     *Mi 7,6 ; [+L 2,49.51 ]
35 Přišelť jsem zajisté, abych +rozdělil člověka proti otci jeho, a dceru proti mateři její, a nevěstu proti svegruši její.
     L 12,51; [+Jr 9,4; Mi 7,6; L 14,26 ]
36 A nepřátelé člověka budou *domácí jeho.
     *Ž 55,13.[14] ; [Ž 41,10; J 13,18 ]
37 Kdo miluje *otce neb matku více nežli mne, neníť mne hoden; a kdož miluje syna nebo dceru více nežli mne, neníť mne hoden.
     *L 14,26; [Mt 19,29; Dt 33,9 ]
38 A kdož +nebéře kříže svého a nenásleduje mne, neníť mne hoden.
     [+16,24 ]
39 Kdož *nalezne duši svou, ztratíť ji; a kdo by ztratil duši svou pro mne, nalezneť ji.
     *16,25; Mk 8,35; L 9,24; J 12,25 ; [L 17,33 ]
40 Kdož vás *přijímá, mneť přijímá; a kdo mne přijímá, přijímáť toho, kterýž mne poslal.
     *L 10,16; J 13,20; [Mt 18,5 ]
41 Kdo *přijímá proroka ve jménu proroka, odplatu proroka vezme; a kdož přijímá spravedlivého ve jménu spravedlivého, odplatu +spravedlivého vezme.
     *1Kr 17,8; 2Kr 4,11 ; [+1Kr 17,10; 18,4 ]
42 A kdož by koli dal jednomu +z těchto nejmenších číši vody studené k nápoji, toliko ve jménu učedlníka, zajisté pravím vám, neztratíť odplaty své.
     25,35; Mk 9,41; J 12,26 ; [+Mt 25,40; 2Pa 15,7; Mk 9,41]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]