0 KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 25] [Matouš 26] [Matouš 27]

Evangelium S. Matouše 26
Smrt svou, 32. i vzkříšení Pán předpověděl, 6. k ní připraven skrze vylití na něj masti drahé. 17. Dokonal figurnou večeři a novou ustanovil, 47. zrazen, 50. jat, 69. a Petr ho zapřel.

I stalo se, když +dokonal Ježíš řeči tyto všecky, řekl učedlníkům svým:
     [+Mk 14,1; L 22,1]
2 Víte, že +po dvou dnech velikanoc bude a Syn člověka zrazen bude, aby byl ukřižován.
     Mk 14,1; L 22,1; J 18,1; [+Ex 12,14.15 ]
3 Tedy *sešli se přední kněží a zákoníci, i starší lidu na síň nejvyššího kněze, kterýž sloul Kaifáš.
     *J 11,47
4 A +radili se, jak by Ježíše lstivě jali a zamordovali.
     [+Ž 2,2]
5 Ale pravili: Ne +v den sváteční, aby snad nebyl rozbroj v lidu.
     [+27,12 ]
6 Když pak byl Ježíš v *Betany, v domu Šimona malomocného,
     *Mk 14,3; J 12,1; [L 7,36 ]
7 Přistoupila +k němu žena, mající nádobu alabastrovou masti drahé, i vylila ji na hlavu jeho, když seděl za stolem.
     [+J 12,3; Mk 14,3; L 7,37 ]
8 A vidouce to učedlníci jeho, rozhněvali se, řkouce: I k čemu jest ztráta tato?
9 Neb mohla tato mast prodána býti za mnoho, a dáno býti chudým.
10 A znaje to Ježíš, dí jim: Proč za zlé máte této ženě? Dobrý zajisté skutek učinila nade mnou.
11 Nebo *chudé vždycky máte s sebou, ale mne ne vždycky míti budete.
     *Dt 15,11; [Mk 14,7 ]
12 Vylivši zajisté tato mast tuto na mé tělo, ku pohřebu mému to učinila.
13 Amen pravím vám: Kdežkoli kázáno bude evangelium toto po všem světě, takéť i to bude praveno, co učinila tato, na památku její.
14 Tedy odšed k předním +kněžím, jeden ze dvanácti, kterýž sloul Jidáš Iškariotský,
     Mk 14,10; L 22,3.[4]; J 13,2
15 Řekl jim: Co mi chcete dáti, a já vám ho zradím? A oni uložili jemu dáti +třidceti stříbrných.
     [+Za 11,12 ]
16 A od té chvíle hledal příhodného času, aby ho zradil.
17 Prvního pak dne přesnic, *přistoupili k Ježíšovi učedlníci, řkouce jemu: Kde chceš, ať připravíme tobě, abys jedl beránka?
     *Ex 12,15; Mk 14,12; L 22,7
18 On pak řekl: Jděte tam k jednomu do města, a rcete jemu: Vzkázalť Mistr: Čas můj blízko jest, u tebeť jísti budu beránka s učedlníky svými.
19 I učinili učedlníci tak, jakož jim poručil Ježíš, a připravili beránka.
20 A když byl +večer, posadil se za stůl se dvanácti.
     [+Mk 14,17.18 ]
21 A když jedli, řekl jim: Amen pravím vám, že *jeden z vás mne zradí.
     *J 13,21
22 I zarmoutivše se velmi, počali každý z nich říci jemu: Zdali já jsem, Pane?
23 On pak odpovídaje, řekl: Kdo omáčí +se mnou rukou v míse, tenť mne zradí.
     [+Mk 14,20; J 13,26 ]
24 Synť zajisté člověka jde, jakož psáno o něm, ale běda člověku tomu, skrze něhož Syn člověka zrazen bude. Dobré by bylo jemu, by se byl nenarodil člověk ten.
25 Odpovídaje pak Jidáš, kterýž ho zrazoval, dí: Zdali já jsem, Mistře? Řekl jemu: Ty jsi řekl.
26 A když oni jedli, vzav *Ježíš chléb a dobrořečiv, lámal, a dal učedlníkům, a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé.
     *Mk 14,22; L 22,19; 1K 11,[23].24
27 A vzav kalich, a díky činiv, dal jim, řka: Pijte z toho všickni.
28 Neb to jest krev má +nové smlouvy, kteráž za ~mnohé vylévá se na odpuštění hříchů.
     [+Jr 31,31; Žd 8,8; Ex 24,8 ]; [~Mt 20,28; Ř 5,15 ]
29 Ale pravímť vám, žeť +nebudu píti již více z tohoto plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v království Otce mého.
     [+Mk 14,25; L 22,18]
30 A sezpívavše písničku, vyšli na horu Olivetskou.
     Mk 14,26 ; L 22,39; J 18,1
31 Tedy dí jim Ježíš: Všickni *vy zhoršíte se nade mnou této noci. Nebo psáno jest: +Bíti budu pastýře, a rozprchnouť se ovce stáda.
     *Mk 14,27; J 16,32; [+]Za 13,7
32 Ale když z mrtvých +vstanu, předejdu vás do Galilee.
     [+28,16 ]
33 Odpovídaje pak Petr, řekl jemu: Byť *se pak všickni zhoršili nad tebou, jáť se nikdy nezhorším.
     *Mk 14,29; J 13,37
34 Dí mu Ježíš: Amen pravím tobě, +že této noci, prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš.
     L 22,34 ; [+Mk 14,30.72; J 13,38 ]
35 Řekl jemu Petr: Bychť pak měl také s tebou umříti, nezapřím tebe. Takž podobně i všickni učedlníci pravili.
36 Tedy *přišel s nimi +Ježíš na místo, kteréž sloulo Getsemany. I dí učedlníkům: Poseďtež tuto, ažť odejda, pomodlím se tamto.
     *[+]Mk 14,32; L 22,41; J 18,1
37 A pojav s sebou Petra a +dva syny Zebedeovy, počal se rmoutiti a teskliv býti.
     [+4,21 ]
38 Tedy řekl jim: Smutnáť *jest duše má až k smrti. Pozůstaňtež tuto a bděte se mnou.
     *J 12,27; [Ž 42,6.12 ]
39 A poodšed maličko, *padl na tvář svou, +modle se a řka: Otče můj, jest-li možné, nechť odejde ode mne kalich tento. ~Avšak ne jakž já chci, ale jakž ty chceš.
     *[+]L 22,41.42 ; [+J 12,27; Žd 5,7.8; ~Mt 8,2; J 6,38]
40 I přišel k učedlníkům, a nalezl je, ani spí. I řekl Petrovi: Tak-liž jste nemohli jediné hodiny bdíti se mnou?
41 Bdětež +a modlte se, abyste nevešli v pokušení. *Duchť zajisté hotov jest, ale tělo nemocno.
     *[+]Mk 14,38; Ga 5,17
42 Opět po druhé odšed, modlil se, řka: Otče můj, nemůže-liť +tento kalich minouti mne, než abych jej pil, *staniž se vůle tvá.
     *Mk 14,36; L 22,42; 1K 16,7; [Mt 6,10; +J 18,11 ]
43 I přišed k nim, nalezl je, a oni zase spí; nebo byly oči jejich obtíženy.
44 A nechav jich, opět odšel, a modlil se po třetí, touž řeč říkaje.
45 Tedy přišel k učedlníkům svým, a řekl jim: Spětež již a odpočívejte. Aj, přiblížila se hodina, a Syna člověka zrazují v ruce hříšných.
46 Vstaňtež, pojďme. Aj, přiblížil se ten, jenž mne zrazuje.
47 A když on ještě mluvil, aj, Jidáš, jeden ze dvanácti, přišel, a s ním zástup mnohý s meči a s kyjmi, poslaných od předních kněží a starších lidu.
     Mk 14,43; L 22,47; J 18,3
48 Ten pak, jenž jej zrazoval, dal jim znamení, řka: Kteréhožťkoli políbím, ten jest; držtež jej.
49 A hned přistoupiv k Ježíšovi, řekl: Zdráv buď, Mistře, +a políbil jej.
     [+2S 20,9 ]
50 I řekl jemu Ježíš: Příteli, nač jsi přišel? Tedy přistoupili a ruce vztáhli na Ježíše a jali ho.
51 A aj, jeden z těch, kteříž byli s Ježíšem, vztáh ruku, vytrhl meč svůj; a udeřiv +služebníka nejvyššího kněze, uťal ucho jeho.
     [+L 22,50 ]
52 Tedy dí jemu Ježíš: Obrať meč svůj v místo jeho; nebo *všickni, kteříž meč berou, od meče zahynou.
     *Nu 35,16 ; Zj 13,10; [Gn 9,6 ]
53 Zdaliž mníš, že bych nyní nemohl prositi Otce svého, a vydal by mi více nežli dvanácte houfů andělů?
54 Ale kterak by se pak naplnila *Písma, kteráž svědčí, že tak ^musí býti?
     *Iz 50,6; [Ž 22,7; Iz 53,6n]; ^L 24,26
55 V tu hodinu *řekl Ježíš k zástupům: Jako na lotra vyšli jste s meči a s kyjmi jímati mne. Na každý den sedával jsem u vás, uče v chrámě, a nejali jste mne.
     *Mk 14,48; L 22,52
56 Ale *toto se všecko stalo, aby se naplnila Písma prorocká. Tedy učedlníci ^všickni opustivše ho, utekli.
     *Ž 22,8; 69,5 ; Iz 53,10; ^Mk 14,50; [Jb 19,13; Mk 14,50 ]
57 A oni javše Ježíše, *vedli ho k Kaifášovi nejvyššímu knězi, kdežto zákoníci a starší byli se sešli.
     *Mk 14,53; L 22,54 ; J 18,24
58 Ale Petr šel za ním zdaleka, až do síně nejvyššího kněze. A všed vnitř, seděl s služebníky, aby viděl všeho toho konec.
59 Přední pak kněží *a starší a všecka ta rada hledali falešného svědectví proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali,
     *Mk 14,55; Sk 6,11; [Ž 94,21 ]
60 I nenalezli. A ačkoli mnozí falešní svědkové přistupovali, však nenalézali. Naposledy pak přišli +dva falešní svědkové,
     [+J 2,19; Sk 6,13 ]
61 A řekli: Tento jest pověděl: *Mohu zbořiti chrám Boží a ve třech dnech zase jej ustavěti.
     *J 2,19
62 A *povstav nejvyšší kněz, řekl jemu: Nic neodpovídáš? Což pak tito proti tobě svědčí?
     *Mk 14,60
63 Ale Ježíš mlčel. I odpovídaje nejvyšší kněz, řekl k němu: Zaklínám +tě skrze Boha živého, abys nám pověděl, jsi-li ty Kristus Syn Boží?
     L 22,67; [+Zj 10,6 ]
64 Dí mu Ježíš: Ty jsi řekl. Ale však pravím vám: Od toho *času uzříte Syna člověka sedícího ~na pravici moci Boží a přicházejícího na oblacích nebeských.
     *25,31; [16,27; Dn 7,13 ]; [Mk 14,62; ~Ž 110,1 ]
65 Tedy nejvyšší kněz +roztrhl roucho své, a řekl: Rouhal se. Což ještě potřebujeme svědků? Aj, nyní jste slyšeli rouhání jeho.
     [+Ezd 9,3; Sk 14,14 ]
66 Co se vám zdá? A oni odpovídajíce, řekli: *Hodenť jest smrti.
     *Lv 24,14.[16; Jr 26,11 ]
67 Tedy +plili na tvář jeho a pohlavkovali jej; *jiní pak hůlkami jej bili,
     *[+]Iz 50,6; J 19,3; [+Mt 27,30 ]
68 Říkajíce: Hádej nám, Kriste, kdo jest ten, kterýž tebe udeřil?
69 Ale +Petr seděl vně v síni. I přistoupila k němu jedna děvečka, řkuci: I ty jsi byl s Ježíšem tím Galilejským.
     Mk 14,66; [+]L 22,55; J 18,15
70 On pak +zapřel přede všemi, řka: Nevím, co pravíš.
     [+10,32.33 ]
71 A když vycházel ze dveří, uzřela jej jiná děvečka. I řekla těm, kteříž tu byli: I tento byl s Ježíšem tím Nazaretským.
72 A on opět +zapřel s přísahou, řka: Neznám toho člověka.
     [+16,24 ]
73 A po malé chvíli přistoupili blíže, kteříž tu stáli, i řekli Petrovi: +Jistě i ty z nich jsi, neb i řeč tvá známa tebe činí.
     [+L 22,59 ]
74 Tedy počal se proklínati a přisahati, řka: Neznám toho člověka. A hned kohout zazpíval.
75 I *rozpomenul se Petr na slovo Ježíšovo, kterýž jemu byl řekl: Že prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš. A vyšed ven, plakal hořce.
     *34; Mk 14,72; L 22,61; J 13,38

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]