0 KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 27] [Matouš 28] [Marek 1]

Evangelium S. Matouše 28
O svědcích nepřemožených, slavné z mrtvých vstání Pána Krista oznamujících; 16. o rozeslání učedlníků na všecken svět, 19. a svěření jim poselství Páně.

N a skonání pak soboty, když již svitalo na první den toho téhodne, přišla Maria Magdaléna a druhá Maria, aby pohleděly na hrob.
     Mk 16,1; L 24,1; J 20,1
2 A aj, zemětřesení stalo se veliké. Nebo anděl +Páně sstoupiv s nebe a přistoupiv, odvalil kámen ode dveří hrobových, a posadil se na něm.
     [+J 5,4 ]
3 A byl obličej jeho jako blesk, a roucho jeho bílé jako sníh.
4 A pro strach jeho zděsili se strážní a učiněni jsou jako mrtví.
5 I odpověděv anděl, řekl ženám: Nebojte se vy, neboť vím, že Ježíše ukřižovaného hledáte.
     Mk 16,6; L 24,5
6 Neníť ho tuto; nebo vstalť jest, jakož +předpověděl. Pojďte, a *vizte místo, kdež ležel Pán.
     *27,60 ; [+12,40; 16,21; 17,23 ]
7 A rychle jdouce, povězte učedlníkům jeho, že vstal z mrtvých. A aj, předchází vás do Galilee, tam jej uzříte. Aj, pověděl jsem vám.
8 I *vyšedše rychle z hrobu s bázní a s radostí velikou, běžely, aby učedlníkům jeho zvěstovaly.
     *Mk 16,8; L 24,9
9 Když pak šly zvěstovati učedlníkům jeho, aj, Ježíš +potkal se s nimi, řka: Zdrávy buďte. A ony přistoupivše, chopily se noh jeho, a klaněly se jemu.
     [+Mk 16,9; J 20,14 ]
10 Tedy dí jim Ježíš: Nebojtež se. Jděte, zvěstujte bratřím mým, ať jdou do Galilee, a tamť mne uzří.
11 Když pak ony odešly, aj, někteří z stráže přišedše do města, oznámili předním kněžím všecko, co se stalo.
12 Kteřížto shromáždivše se s staršími a uradivše se, mnoho peněz dali žoldnéřům,
13 Řkouce: Pravte, že učedlníci jeho nočně přišedše, ukradli jej, když jsme my spali.
14 A uslyší-liť o tom hejtman, myť ho spokojíme a vás bezpečny učiníme.
15 A oni vzavše peníze, učinili, jakž naučeni byli. I rozhlášeno jest slovo to u Židů až do dnešního dne.
16 Jedenácte pak +učedlníků šli do Galilee na horu, kdežto jim byl *uložil Ježíš.
     *7; Mk 14,28; [+Mt 26,32 ]
17 A uzřevše ho, klaněli +se jemu. Ale někteří pochybovali.
     [+L 24,52 ]
18 A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána *jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.
     *11,27; J 3,35; 17,2 ; [Ž 8,7; L 10,22; Žd 1,2; 2,8 ]
19 Protož *jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,
     *Mk 16,15; [L 24,47; J 15,16 ]
20 Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já +s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen.
     [+18,20 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]