KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 28] [Marek 1] [Marek 2]

Evangelium S. Marka 1
O úřadu svatého Jana Křtitele, 6. a o jeho životě. 9. Kristus Pán přijav křest, kázal víru a pokání. 16. Učedlníků svých povolal, 23. a od ďábelství i rozličných neduhů lidem spomáhal.

P očátek evangelium Ježíše Krista, Syna Božího;
2 Jakož psáno +jest v Prorocích: Aj, já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou.
     Iz 40,3 ; Mal 3,1; [+4,5.6]; Mt 11,10; [+]L 7,27
3 Hlas *volajícího na poušti: Připravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.
     *Mt 3,3; [Iz 40,3 ]
4 Křtil Jan na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.
5 I *vycházeli k němu ze vší krajiny Židovské i Jeruzalémští, a křtili se od něho všickni v Jordáně řece, vyznávajíce hříchy své.
     *J 3,23; [Mt 3,5.6 ]
6 Byl pak Jan odín *srstmi velbloudovými, a pás kožený na bedrách jeho, a ~jídal kobylky a med lesní.
     *Mt 3,4 ; [2Kr 1,8; Za 13,4; Mt 11,18 ]; [~Lv 11,22 ]
7 A kázal, řka: *Za mnou jde silnější mne, kteréhožto nejsem hoden, sehna se, rozvázati řeménka u obuvi jeho.
     *Mt 3,11 ; L 3,16; J 1,30
8*zajisté křtil jsem vás vodou, ale ^onť vás křtíti bude Duchem svatým.
     *Sk 1,5; 11,16; 19,4; ^Jl 2,28; Sk 2,4; [Mt 3,11 ]
9 I stalo se v těch dnech, přišel Ježíš z Nazarétu Galilejského, a pokřtěn jest v Jordáně od Jana.
     Mt 3,13; L 3,21
10 A hned vystoupě z vody, uzřel nebesa otevřená a *Ducha jakožto holubici, sstupujícího na něj.
     *Iz 42,1; J 1,32
11 A hlas stal se s nebe: Ty jsi *ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.
     *Mt 3,17; 17,5; Ko 1,13; Žd 1,1 ; [Ž 2,7; Iz 42,1; 2Pt 1,17 ]
12 A ihned ho +Duch vypudil na poušť.
     [+10]; L 4,1 ; [+]Mt 4,1; [+3,16; Mk 1,10 ]
13 I byl tam na poušti +čtyřidceti dnů, a pokoušín byl od satana; a byl s zvěří, a andělé přisluhovali jemu.
     [+Mt 4,11 ]
14 Když pak byl *vsazen Jan do žaláře, přišel Ježíš do Galilee, zvěstuje +evangelium království Božího,
     *Mt 4,12; [+4,17 ]
15 Pravě: Že se naplnil +čas, a přiblížilo se království Boží. Čiňte ~pokání, a věřte evangelium.
     [+Ga 4,4; ~Mt 3,2; 4,17 ]
16 A chodě podle moře Galilejského, uzřel Šimona +a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí síti do moře, nebo rybáři byli.
     [+Mt 4,18.21; L 5,9.10 ]
17 I řekl jim Ježíš: Pojďte za mnou, a učiním vás *rybáře lidí.
     *Mt 4,19; Ez 47,10; [L 5,10 ]
18 A oni hned *opustivše síti své, šli za ním.
     *Mt 19,27; [4,20]; Mk 10,28; L 5,28; 18,28
19 A pošed +odtud maličko, uzřel Jakuba Zebedeova, a Jana bratra jeho, kteříž také byli na lodí tvrdíce síti své;
     [+Mt 4,21 ]
20 A hned povolal jich. A oni opustivše +otce svého Zebedea na lodí s pacholky, šli za ním.
     [+L 5,11 ]
21 I *vešli do Kafarnaum. A hned v sobotu šel Ježíš do školy, a učil.
     *Mt 4,13.[23]; L 4,31; J 2,12
22 I divili se náramně učení jeho; nebo učil je, *jako moc maje, a ne jako zákoníci.
     *Mt 7,28.[29]; L 4,32
23 I byl v škole jejich člověk, posedlý duchem nečistým. I zvolal,
24 Řka: Ale +což jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel ~jsi zatratiti nás; znám tě, kdo %jsi, a vím, že jsi ten $svatý Boží.
     L 4,33.34; [+Mk 5,7; Mt 8,29; ~1J 3,8; %L 4,41 ]; [$Mk 3,11 ]
25 I +přimluvil mu Ježíš, řka: Umlkniž a vyjdi z něho.
     [+9,25 ]
26 I polomcovav jím duch nečistý a křiče hlasem velikým, vyšel z něho.
27 I +lekli se všickni, takže se tázali mezi sebou, řkouce: I co jest toto? Jakéž jest toto ~nové učení, že tento mocně duchům nečistým %rozkazuje, a $poslouchají ho?
     [+10,24 ]; [~Sk 17,19; %L 4,36; $Mt 8,32; L 4,41 ]
28 I roznesla se pověst o něm hned po vší krajině Galilejské.
29 A hned vyšedše ze školy, *přišli do domu Šimonova a Ondřejova s Jakubem a s Janem.
     *Mt 8,14; L 4,38
30 Šimonova pak svegruše ležela, majíc zimnici. A hned jemu pověděli o ní.
31 A přistoupiv, pozdvihl jí, ujav ji za ruku její, a hned přestala jí zimnice. I posluhovala jim.
32 Večer *pak již při západu slunce, nosili k němu všecky nemocné i ďábelníky.
     *Mt 8,16; L 4,40
33 A bylo se všecko město sběhlo ke dveřům.
34 I uzdravoval mnohé +ztrápené rozličnými neduhy, a ďábelství mnohá vymítal, a nedopustil ~mluviti ďáblům; nebo znali ho.
     [+32; ~Sk 16,17.18 ]
35 A přede dnem velmi ráno vstav Ježíš, vyšel, a šel na +pusté místo, a tam ~se modlil.
     [+L 4,42; ~5,16 ]
36 I šel za ním Šimon i ti, kteříž s ním byli.
37 A když jej nalezli, řekli jemu: Všickni tě hledají.
38 I dí jim: Pojďmež +do okolních městeček, abych i tam kázal. Nebo na to jsem přišel.
     Iz 61,1; [+L 4,43 ]
39 I kázal v školách jejich ve vší Galileji, a ďábelství vymítal.
40 Tedy *přišel k němu malomocný, prose ho, a klekna před ním, řekl jemu: Pane, chceš-li, můžeš mne očistiti.
     *Mt 8,2; L 5,12
41 Ježíš pak slitovav se, vztáhl ruku, dotekl se ho a řekl jemu: Chci, buď čist.
42 A když to řekl, hned odstoupilo od něho malomocenství, a očištěn jest.
43 I +pohroziv mu, hned ho odbyl,
     [+7,36; Mt 9,30 ]
44 A řekl mu: Viziž, abys nižádnému nic nepravil. *Ale jdi, ukaž se knězi, a obětuj za očištění své to, což přikázal Mojžíš, ~na svědectví jim.
     *Lv 13,2; [~]14,4[n; L 17,14; ~Mt 5,17 ]
45 On pak vyšed, +počal vypravovati mnoho a ohlašovati tu věc, takže již nemohl Ježíš do města zjevně vjíti, ale vně na místech pustých byl. I scházeli se k němu odevšad.
     [+2,13 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Marka:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]