KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 21] [Skutkové 1] [Skutkové 2]

Skutkové S. Apoštolů 1
Svědectví jisté o vstoupení Krista Pána v nebe, 15. o zahynutí bezbožného Jidáše, 23. a vyvolení svatého Matěje na to místo.

P rvní +zajisté knihu sepsalť jsem, ó Teofile, o všech věcech, kteréž začal Ježíš činiti a učiti,
     [+L 1,3]
2 Až do toho +dne, v kterémžto ~dav přikázání apoštolům, kteréž byl skrze Ducha svatého *vyvolil, vzhůru vzat jest.
     *J 15,16; [~]20,21; [+L 24,50. 51]
3 Kterýmžto i *zjevoval sebe samého živého po svém umučení ve mnohých jistých důvodích, za čtyřidceti dnů ukazuje se jim a mluvě o království Božím.
     *Mk 16,14; J 20,20; 1K 15,5
4 A *shromáždiv se s nimi, přikázal jim, aby z Jeruzaléma neodcházeli, ale aby očekávali zaslíbení ^Otcova, o kterémž jste prý slyšeli ode mne.
     *L 24,49; ^J 14,26; 15,26; 16,7
5 Nebo *Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete ^Duchem svatým po nemnohých těchto dnech.
     *Mt 3,11; Mk 1,8; L 3,16; J 1,[26]. 33; ^Sk 2,2[n]; 11,16; Iz 44,3
6 Oni pak sšedše se, otázali se ho, řkouce: *Pane, v tomto-li času napravíš království Izraelské?
     *L 24,21
7 I řekl jim: Neníť *vaše věc znáti časy anebo příhodnosti ~časů, kteréžto Otec v moci své položil.
     *Mt 24,36; [Mk 13,32]; [~1Te 5,1]
8 Ale přijmete +moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, *a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země.
     *2,[+2]. 32; L 24,48; J 15,27
9 A *to pověděv, ani na to hledí, vzhůru vyzdvižen +jest, a oblak vzal jej od očí jejich.
     *[+]Mk 16,19; L 24,51
10 A když za ním v nebe jdoucím pilně hleděli, aj, *dva muži postavili se podle nich v rouše bílém,
     *L 9,30
11 A řekli: Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do nebe? Tento Ježíš, kterýž vzhůru vzat jest od vás do nebe, *takť přijde, jakž jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe.
     *Dn 7,13; Mt 16,27; 25,31; Mk 13,26; L 21,27; 1Te 1,10; 2Te 1,10; Zj 1,7
12 Tedy navrátili se do Jeruzaléma od hory, jenž slove Olivetská, kteráž jest blízko Jeruzaléma, vzdálí cesty jednoho dne svátečního.
     Za 14,4
13 A když přišli domů, vstoupili do vrchního příbytku domu, kdež přebývali, i +Petr i Jakub, i Jan a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův a Šimon Zelótes a Judas bratr Jakubův.
     [+Mt 10,2]
14 Ti všickni byli trvajíce +jednomyslně na modlitbě a pokorné prosbě s ženami a s Marijí, matkou Ježíšovou, i s bratřími jeho.
     [+2,1]
15 V těch pak dnech povstav Petr uprostřed učedlníků, řekl (a byl zástup lidí spolu shromážděných okolo sta a dvadcíti):
16 Muži bratří, musilo se naplniti Písmo to, +kteréž předpověděl Duch svatý skrze ústa Davidova o Jidášovi, ~kterýž byl vůdce těch, jenž jímali Ježíše.
     [+]Ž 41,10; Mt 26,[+]21. 47; Mk 14,43; [J 13,18]; [~]J 18,3
17 Nebo byl přičten k nám, a byl došel losu přisluhování tohoto.
18 Ten zajisté obdržel +pole ze mzdy nepravosti, *a oběsiv se, rozpukl se na dvé, i vykydla se všecka střeva jeho.
     *[+]2S 17,23; Mt 27,5-9
19 A to známé jest učiněno všechněm přebývajícím v Jeruzalémě, takže jest nazváno +pole to vlastním jazykem jejich Akeldama, to jest pole krve.
     [+Za 11,13; Mt 27,7.8]
20 Psáno jest zajisté v knihách Žalmů: Budiž *příbytek jeho pustý, a nebuď, kdo by přebýval v něm, ~a opět: Biskupství jeho ^vezmi jiný.
     *Ž 69,26; ^[~]109,8
21 Protož musíť to býti, aby jeden z těch mužů, kteříž jsou s námi bývali po všecken čas, v němž přebýval mezi námi Pán Ježíš,
     6,3
22 Počav od křtu Janova až do dne toho, v kterémžto vzhůru vzat jest od nás, byl svědkem spolu s námi vzkříšení jeho.
23 Tedy postavili dva, Jozefa, jenž sloul Barsabáš, kterýž měl příjmí Justus, a Matěje.
24 A modléce se, řekli: *Ty, Pane, všech srdcí zpytateli, ukažiž, kterého jsi vyvolil z těchto dvou,
     *1S 16,7; 1Pa 28,9; Ž 7,10; Jr 11,20; 17,10; 20,12; L 16,15
25 Aby přijal los přisluhování tohoto a apoštolství, z něhož jest vypadl Jidáš, aby odšel na místo své.
26 I *dali jim losy. Spadl pak los na Matěje, i připojen jest z společného snešení k jedenácti apoštolům.
     Př 16,33

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]