0 KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 26] [Matouš 27] [Matouš 28]

Evangelium S. Matouše 27
O oběšení se Jidášovu, 11. a o ukřižování, 57. i o pohřbu Páně.

A když bylo *ráno, vešli v radu všickni přední kněží a starší lidu ^proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali.
     *Mk 15,1 ; [L 22,66 ]; J 18,28; ^Ž 2,2
2 I svázavše jej, vedli, *a vydali ho Pontskému Pilátovi hejtmanu.
     *Sk 3,13; L 23,1
3 Tedy vida Jidáš, zrádce jeho, že by odsouzen byl, želeje toho, navrátil zase třidceti stříbrných předním kněžím a starším,
4 Řka: Zhřešil jsem, zradiv krev nevinnou. Oni pak řekli: Co nám do toho? Ty +viz.
     [+Sk 18,15 ]
5 A on povrh ty stříbrné v chrámě, odšel pryč, a *odšed, oběsil se.
     *2S 17,23; Sk 1,18
6 A přední kněží vzavše peníze, řekli: Neslušíť jich vložiti do pokladnice, nebo mzda krve jest.
7 A poradivše se, koupili za ně pole to hrnčířovo, ku pohřebu poutníků.
8 Protož nazváno jest pole to +pole krve, až do dnešního dne.
     [+Sk 1,19 ]
9 A tehdy naplnilo se *povědění skrze Jeremiáše proroka řkoucího: A vzali třidceti stříbrných, mzdu ceněného, kterýž šacován byl od synů Izraelských,
     *Za 11,[12].13; [Jr 32,9n ]
10 A dali je za pole hrnčířovo, jakož mi ustanovil Pán.
11 Ježíš pak *stál před vladařem. A otázal se ho vladař, řka: Ty-li jsi ten král Židovský? Řekl jemu Ježíš: Ty pravíš.
     *Mk 15,2; L 23,3; J 18,33
12 A když na něj přední kněží a starší žalovali, nic *neodpověděl.
     *Iz 53,7
13 Tedy dí mu Pilát: Neslyšíš-li, kteraké věci proti tobě svědčí?
14 Ale on neodpověděl jemu k žádnému slovu, takže se vladař tomu velmi divil.
15 Měl +pak obyčej vladař v svátek propustiti lidu vězně jednoho, kteréhož by chtěli.
     [+]Mk 15,6; L 23,17; J 18,39
16 I měli v ten čas vězně jednoho znamenitého, kterýž sloul Barabbáš.
17 Protož když se lidé sešli, řekl: Kterého chcete, ať vám propustím? Barabbáše-li, čili Ježíše, jenž slove Kristus?
18 Neboť věděl, že jej z závisti vydali.
19 A když seděl na soudné stolici, poslala k němu žena jeho, řkuci: Nic neměj činiti s spravedlivým tímto, nebo jsem mnoho trpěla dnes ve snách pro něho.
20 Ale přední kněží a starší navedli lid, aby prosili za *Barabbáše, Ježíše pak aby zahubili.
     *Sk 3,14 ; [Mk 15,11; L 23,18; J 18,40 ]
21 I odpověděv vladař, řekl jim: Kterého chcete ze dvou, ať vám propustím? A oni řekli: Barabbáše.
22 Dí jim Pilát: Co pak učiním s Ježíšem, jenž slove Kristus? Řekli mu všickni: Ukřižován buď.
23 Vladař pak řekl: I což +jest zlého učinil? Oni pak více volali, řkouce: Ukřižován buď.
     [+Mk 15,14 ]
24 A vida Pilát, že by nic neprospěl, ale že by větší rozbroj byl, vzav vodu, umyl +ruce před lidem, řka: Čist jsem já od krve spravedlivého tohoto. Vy vizte.
     [+Dt 21,6 ]
25 A odpověděv všecken lid, řekl: Krev *jeho na nás i na naše syny.
     *Sk 5,28
26 Tedy +propustil jim Barabbáše, ale Ježíše zbičovav, vydal, aby byl ukřižován.
     [+]Mk 15,15; L 23,25
27 Tedy *žoldnéři hejtmanovi, vzavše Ježíše do radného domu, shromáždili k němu všecku svou +rotu.
     *Mk 15,16 ; J 19,1; [+18,3.12 ]
28 A svlékše jej, přiodíli ho pláštěm brunátným.
29 A spletše korunu z trní, vstavili na hlavu jeho, a dali třtinu v pravou ruku jeho, a klekajíce před ním, posmívali se jemu, řkouce: Zdráv buď, ó králi Židovský.
30 A +plijíce na něho, brali třtinu a bili jej v hlavu.
     [+26,27 ]
31 A když se mu +naposmívali, svlékli s něho plášť, a oblékli jej v roucho jeho. I vedli ho, aby byl ukřižován.
     [+Mk 15,20 ]; [L 23,26 ]
32 A vyšedše, nalezli +člověka Cyrenenského, jménem Šimona. Toho přinutili, aby nesl kříž jeho.
     [+Mk 15,21; L 23,26 ]
33 I přišedše na místo, kteréž slove Golgata, to jest popravné místo,
     Mk 15,22; L 23,33; J 19,17
34 Dali mu *píti octa, smíšeného se žlučí. A okusiv ho, nechtěl píti.
     *Ž 69,22
35 Ukřižovavše pak jej, *rozdělili roucha jeho, mecíce o ně los, aby se ^naplnilo povědění proroka, řkoucího: Rozdělili sobě roucho mé, a o můj oděv metali los.
     *Mk 15,24; J 19,23.[24] ; ^Ž 22,19
36 A sedíce, ostříhali ho tu.
37 I *vstavili nad hlavu jeho vinu jeho napsanou: Totoť jest Ježíš, ten král Židovský.
     *Mk 15,26; L 23,38; J 19,19
38 I ukřižováni jsou s ním dva lotři, jeden *na pravici a druhý na levici.
     *Iz 53,12; [L 23,33 ]
39 Ti pak, kteříž chodili tudy, rouhali mu se, *ukřivujíce hlav svých,
     *Ž 22,8; 109,4; Mk 15,29; L 23,35
40 A říkajíce: Hej, ty jako +rušíš chrám Boží a ve třech dnech jej zase vzděláváš, pomoziž sám sobě. Jsi-li Syn Boží, sestupiž s kříže.
     [+26,61 ]
41 Tak podobně i přední kněží posmívajíce se s zákoníky a staršími, pravili:
42 Jiným pomáhal, sám sobě nemůž pomoci. Jestliže jest král Židovský, nechať nyní sstoupí s kříže, a uvěříme jemu.
43 Doufalť *v Boha, nechať ho nyní vysvobodí, chce-liť mu; nebo pravil: Syn Boží jsem.
     *Ž 22,9
44 Takž také i lotři, kteříž byli s ním ukřižováni, +utrhali jemu.
     [+L 23,39 ]
45 Od šesté pak *hodiny tma se stala po vší té zemi až do hodiny deváté.
     *Mk 15,33; L 23,44
46 A při hodině deváté zvolal Ježíš hlasem velikým, řka: Eli, *Eli, lama zabachtani? To jest: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?
     *Ž 22,2; [Mk 15,34; Žd 5,7 ]
47 A někteří z těch, jenž tu stáli, slyšíce, pravili, že Eliáše volá tento.
48 A hned jeden z nich běžev, vzal houbu, *naplnil ji octem a vloživ na tresť, dával jemu píti.
     *Mk 15,36; J 19,29 ; [Ž 69,22; L 23,36 ]
49 Ale jiní pravili: Nech tak, pohledíme, přijde-li Eliáš, aby ho vysvobodil.
50 Ježíš pak opět +volaje hlasem velikým, vypustil duši.
     [+Mk 15,37; L 23,46; J 19,30 ]
51 A aj, *opona chrámová roztrhla se na dvé, od vrchu až dolů, a země se třásla a skálé se pukalo,
     *L 23,45 ; [Ex 26,31; 2Pa 3,14 ]
52 A hrobové se otvírali, a mnohá těla zesnulých svatých vstala jsou.
53 A vyšedše z hrobů, po vzkříšení jeho přišli do svatého města a ukázali se mnohým.
54 Tedy centurio +a ti, kteříž s ním byli, ostříhajíce Ježíše, vidouce zemětřesení a to, co se dálo, báli se velmi, řkouce: Jistě Syn Boží byl tento.
     [+Mk 15,39; L 23,47 ]
55 Byly také tu +ženy mnohé, zdaleka ~se dívajíce, kteréž byly přišly za Ježíšem od Galilee, posluhujíce jemu,
     [+L 8,2; ~Ž 38,12 ]
56 Mezi nimiž byla Maria Magdaléna a Maria, matka Jakubova a Jozesova, a matka synů Zebedeových.
57 A když byl večer, přišel jeden člověk bohatý od Arimatie, jménem *Jozef, kterýž také byl učedlník Ježíšův.
     *Mk 15,43 ; \ L 23,50; J 19,38
58 Ten přistoupil ku Pilátovi a prosil za tělo Ježíšovo. Tedy Pilát rozkázal dáti tělo.
59 A vzav tělo Ježíšovo Jozef, obvinul je v +plátno čisté,
     [+L 23,53 ]
60 A vložil do svého +nového hrobu, kterýž byl vytesal v skále; a přivaliv kámen veliký ke dveřům hrobovým, odšel.
     [+Iz 53,9 ]
61 A byla tu Maria Magdaléna a druhá Maria, sedíce naproti hrobu.
62 Druhého pak dne, kterýž byl po +velikém pátku, sešli se přední kněží a farizeové ku Pilátovi,
     [+Mk 15,42; L 23,54 ]
63 Řkouce: Pane, rozpomenuli jsme se, že ten +svůdce řekl, ještě živ jsa: Po *třech dnech vstanu.
     *16,21; 17,23; 20,19 ; Mk 8,31; 10,34; L 9,22; 18,33; 24,7; [Mt 16,12; +J 7,12 ]
64 Rozkažiž tedy ostříhati hrobu až do třetího dne, ať by snad učedlníci jeho, přijdouce v noci, neukradli ho, a řekli by lidu: Vstalť jest z mrtvých. I budeť poslední blud horší nežli první.
65 Řekl jim Pilát: Máte stráž; jděte, ostříhejte, jakž víte.
66 A oni šedše, osadili hrob strážnými, +zapečetivše kámen.
     [+Dn 6,17 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]