0 KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 20] [Matouš 21] [Matouš 22]

Evangelium S. Matouše 21
Kristus na oslátku do Jeruzaléma přijel; 9. od zástupu a dítek oslaven; 12. chrám vyčistil; 19. fík usušil; 23. s předními kněžími nesnáz měl; 28. a podobenství na ně se vztahující jedno, 33. i druhé předložil.

A když se přiblížili k Jeruzalému, a přišli do Betfage k hoře Olivetské, tedy Ježíš poslal dva učedlníky své,
     Mk 11,1 ; L 19,29
2 Řka jim: Jdětež do městečka, kteréž proti vám jest, a hned naleznete oslici přivázanou a oslátko s ní. Odvěžtež je a přiveďte ke mně.
3 A řekl-liť by kdo co vám, rcete, že Pán jich potřebuje, a hnedť propustí je.
4 Toto se pak všecko stalo, aby se naplnilo povědění skrze proroka, řkoucího:
5 Povězte *dceři Sionské: Aj, král tvůj béře se tobě ~tichý, a sedě na oslici, a na oslátku té oslice jhu podrobené.
     *Iz 62,11; Za 9,9; J 12,15; [~Mt 11,29 ]
6 I jdouce učedlníci, a +učinivše tak, jakož jim přikázal Ježíš,
     [+Gn 6,22; Ex 40,16 ]
7 Přivedli oslici i oslátko, a +vložili na ně roucha svá, a jej navrchu posadili.
     [+2Kr 9,13 ]
8 Mnohý pak +zástup stlali roucha svá na cestě, jiní pak ratolesti z dříví sekali a metali na cestu.
     [+J 12,13 ]
9 A zástupové, kteříž napřed šli, i ti, kteříž nazad byli, volali, řkouce: +Aj syn Davidův, Spasitel. *Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně; spasiž nás ty, kterýž jsi na výsostech.
     *[+]Ž 118,26; J 12,13; [Mt 23,39 ]
10 A když vjel do Jeruzaléma, zbouřilo se všecko město, řkouce: I +kdo jest tento?
     [+Ž 24,8 ]
11 Zástupové pak pravili: Toto jest ten Ježíš, +prorok od Nazarétu Galilejského.
     [+2,23; J 1,46 ]
12 I +všel Ježíš do chrámu Božího, a vymítal všecky prodavače a kupce z chrámu, a stoly penězoměnců a stolice prodávajících holubice převracel,
     [+]Mk 11,15; L 19,45; J 2,14
13 A řekl jim: Psánoť +jest: *Dům můj dům modlitby slouti bude, ale vy ~učinili jste jej ^peleší lotrovskou.
     *[+]Iz 56,7 ; ^Jr 7,11[~n]
14 I přistoupili k němu slepí a kulhaví v chrámě, i uzdravil je.
15 Vidouce pak přední kněží a zákoníci divy, kteréž činil, a dítky, any volají v chrámě a praví : Aj syn Davidův, Spasitel, rozhněvali se.
16 A řekli jemu: Slyšíš-liž, co tito praví? Ježíš pak řekl jim: I ovšem. Nikdá-liž jste nečtli, že *z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, dokonal jsi chválu?
     *Ž 8,3
17 A opustiv je, šel ven z města do Betany a tu zůstal.
18 Ráno pak +navracuje se do města, zlačněl.
     [+]Mk 11,12
19 A vida jeden fíkový strom podle cesty, šel k němu, a nic na něm nenalezl, než listí toliko. I dí tomu stromu: Nikdy více neroď se z tebe ovoce na věky. I +usechl jest hned fík ten.
     [+Ez 17,24 ]
20 A vidouce to učedlníci, divili se, řkouce: *Kterak jest ihned usechl fík ten!
     *Mk 11,21
21 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Amen pravím vám: Budete-li *míti víru, a nebudete-li pochybovati, netoliko to, co se stalo fíkovému dřevu, učiníte, a kdybyste i této hoře řekli: Zdvihni se a vrz sebou do moře, staneť se.
     *17,20; Mk 11,23 ; L 17,6; [Jk 1,6 ]
22 A všecko, *zač byste koli prosili na modlitbě, věříce, vezmete.
     *Mk 11,24; L 11,9; J 14,13; [Mt 7,7 ]
23 A když *přišel do chrámu, přistoupili k němu přední kněží a starší lidu, když učil, řkouce: Jakou ^mocí tyto věci činíš? A kdo jest tobě tu moc dal?
     *Mk 11,27[n; L 21,1n]; ^Ex 2,13 ; Sk 4,7; 7,35
24 Odpovídaje pak Ježíš, řekl jim: Otížiť se i já vás na jednu věc, kterouž povíte-li mi, i já vám povím, jakou mocí tyto věci činím.
25 Křest Janův odkud jest byl? S nebe-li, čili z lidí? A oni rozvažovali mezi sebou, řkouce: Díme-li: S nebe, díť nám: Proč jste pak nevěřili jemu?
26 Pakli díme: Z lidí, bojíme se zástupu. *Nebo všickni měli Jana za proroka.
     *14,5; [Mk 6,20 ]
27 I odpovídajíce Ježíšovi, řekli: Nevíme. Řekl jim i on: Aniž já vám povím, jakou mocí tyto věci činím.
28 Ale co se vám zdá? Člověk jeden měl dva syny. A přistoupiv k prvnímu, řekl: Synu, jdi na vinici mou dnes a dělej.
29 A on odpověděv, řekl: Nechci. A potom usmysliv sobě, šel.
30 I přistoupiv k druhému, řekl jemu též. A on odpověděv, řekl: Jdu, pane. A *nešel.
     *Ez 33,31
31 Který z těch dvou učinil vůli otcovu? Řekli jemu: První. Dí jim Ježíš: Amen pravím vám, +že publikáni a nevěstky předcházejí vás do království Božího.
     [+L 7,29.30 ]
32 Nebo *přišel k vám Jan cestou spravedlnosti, a neuvěřili jste mu, ale +publikáni a nevěstky uvěřili jemu. Vy pak viděvše to, aniž jste potom usmyslili sobě, abyste věřili jemu.
     *3,1 ; [+L 3,12.13 ]
33 Jiné podobenství slyšte: Byl jeden *hospodář, kterýž vzdělal vinici, a opletl ji plotem, a vkopal v ní pres, a ustavěl věži, i pronajal ji vinařům, a odšel pryč přes pole.
     *Dt 32,32; Ž 80,9; Iz 5,1[n]; 60,21 ; Jr 2,21; 12,10; Mk 12,1; L 20,9
34 A když se přiblížil čas ovoce, poslal služebníky své k vinařům, aby vzali užitky její.
35 Vinaři pak +zjímavše služebníky jeho, jiného *zmrskali, jiného zabili, a jiného ^ukamenovali.
     *1Kr 22,24; 2Pa 18,25 ; Jr 37,15; ^[+]2Pa 24,21
36 Opět poslal +jiných služebníků více nežli prve. I učinili jim též.
     [+22,4; Sk 7,58 ]
37 Naposledy pak poslal k nim syna svého, řka: Ostýchati se budou syna mého.
38 Vinaři pak uzřevše syna jeho, řekli mezi sebou: Tentoť jest dědic; pojďte, *zabijme jej, a uvažme se v dědictví jeho.
     *26,3.[4]; 27,1; J 11,53
39 I chytivše ho, vyvrhli jej ven z vinice a zabili.
40 Protož když přijde pán vinice, co učiní vinařům těm?
41 Řekli jemu: Zlé zle zatratí, a vinici svou pronajme jiným vinařům, kteříž budou vydávati jemu užitek časy svými.
42 Řekl jim Ježíš: Nikdy-li jste nečtli v *Písmích: Kámen, kterýž jsou zavrhli dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhlovou? Ode Pána stalo se toto, a jest divné před očima našima.
     *Iz [8,14]; 28,16; Mk 12,10; L 20,17; Sk 4,11 ; Ř 9,33; 1Pt 2,7; [Ž 118,22 ]
43 Protož pravím vám, že bude odjato od vás +království Boží, a bude dáno lidu ~činícímu užitky jeho.
     [+8,12; Sk 13,46 ]; [~Iz 55,5 ]
44 A kdož by padl na +ten kámen, rozrazíť se; a *na kohož upadne, setřeť jej.
     *Dn 2,[34].35; [+Iz 8,15 ]
45 A slyšavše přední kněží podobenství jeho, porozuměli, že by o nich mluvil.
46 I hledajíce ho jíti, +báli se zástupů; *neb ho měli za proroka.
     *L 7,16; J 6,14; 7,40; [+Mt 21,26 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]