0 KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 11] [Matouš 12] [Matouš 13]

Evangelium S. Matouše 12
Nesnáz o sobotu Kristus Pán slovem i skutkem spraviv, 9. pro úklady svých nepřátel odšel; 22. ďábelství slepé a němé vyvrhl. 31. Hřích proti Duchu svatému oznámil. 34. Ty, jenž hledali znamení, zahanbil, 50. a kdo jsou praví jeho přátelé, ukázal.

V ten čas *šel Ježíš v den sváteční skrze obilí, a učedlníci jeho lačni jsouce, počali vymínati ^klasy a jísti.
     *Mk 2,23 ; L 6,1; ^Dt 23,25
2 Farizeové pak vidouce to, řekli jemu: Hle, učedlníci tvoji činí to, *čehož nesluší činiti v den sváteční.
     *Ex 20,8.[10]
3 On pak řekl jim: Co jste +nečtli, co jest učinil *David, když lačněl, on i ti, kteříž s ním byli?
     *[+]1S 21,6; [+L 6,3.4 ]
4 Kterak všel do domu Božího a *chleby posvátné jedl, kterýchžto jemu neslušelo jísti, ani těm, kteříž s ním byli, než toliko samým +kněžím?
     *[+]Ex 25,30; [Lv 24,9 ]
5 Anebo zdali jste nečtli v Zákoně, že kněží ve dny sváteční v chrámě *svátek ruší, a jsou bez hříchu?
     *Lv 24,8; Nu 28,9
6 Ale pravímť vám, žeť větší jest tuto nežli +chrám.
     [+Mal 3,1 ]
7 Než kdybyste věděli, co je to: Milosrdenství *chci ~a ne oběti, neodsuzovali byste nevinných.
     *9,13; [Oz 6,6; Mi 6,8 ]; [~1S 15,22 ]
8 Syn +zajisté člověka jestiť pánem i dne svátečního.
     [+]Mk 2,28; L 6,5
9 A poodšed odtud Ježíš, +přišel do školy jejich.
     [+]Mk 3,1 ; [L 6,6 ]
10 A aj, byl tu člověk, maje ruku uschlou. I tázali se ho, řkouce: Sluší-li *v den sváteční uzdravovati? aby jej obžalovali.
     *L 14,3; [13,14; J 9,16 ]
11 On pak dí jim: Který bude z vás člověk, ješto by měl ovci jednu, a kdyby ta upadla do jámy v den sváteční, i zdaliž *dosáhna nevytáhne jí?
     *Dt 22,1
12 A čím lepší jest člověk nežli ovce? A protož +slušíť v den sváteční dobře činiti.
     [+Mk 3,4 ]
13 Tedy řekl člověku tomu: Vztáhni ruku svou. I vztáhl, *a učiněna jest zdravá jako i druhá.
     *1Kr 13,6
14 Farizeové pak +vyšedše, drželi radu proti němu, kterak by jej zahladili.
     [+]Mk 3,6; [+]J 10,39; 11,47; [+11,53; L 6,11 ]
15 A věda to Ježíš, šel odtud. I šli za ním zástupové mnozí, a uzdravil je všecky.
16 A s pohrůžkou přikázal jim, aby ho nezjevovali,
     9,30 ; L 5,14
17 Aby se naplnilo povědění skrze Izaiáše proroka, řkoucího:
     Iz 42,1
18 Aj, služebník *můj, kteréhož jsem vyvolil, milý můj, v němž se dobře zalíbilo duši mé. Položím ~Ducha svého na něj, a soud národům zvěstovati bude.
     *3,17; 17,5; Mk 1,11; 9,7; L 3,22; 9,35 ; 2Pt 1,[17].18; ~Iz 11,2
19 Nebude se vaditi, ani křičeti, ani kdo na ulicích uslyší hlas jeho.
20 Třtiny nalomené nedolomí, a +lnu kouřícího se neuhasí, až i vypoví soud k vítězství.
     [+Iz 42,3 ]
21 A ve jménu jeho +národové doufati budou.
     [+Ř 15,12 ]
22 Tedy podán jemu ďábelstvím posedlý, slepý a němý. I uzdravil jej, takže ten byv slepý a němý, i mluvil i viděl.
     9,32; L 11,14
23 I divili se všickni zástupové a pravili: Není-liž *tento Syn Davidův?
     *20,30; Zj 5,5
24 Ale +farizeové to uslyševše, řekli: Tento nevymítá ďáblů než Belzebubem, knížetem ďábelským.
     [+]9,34; Mk 3,22
25 Ježíš pak *znaje myšlení jejich, dí jim: ~Každé království rozdělené samo v sobě zpustne, a každé město neb dům proti sobě rozdělený nestane.
     *22,18; [9,4]; J 2,24; [~L 11,17 ]
26 A jestližeť satan satana vymítá, proti sobě rozdělen jest. Kterak tedy stane království jeho?
27 A vymítám-liť já ďábly v Belzebubu, synové vaši v kom vymítají? Protož oni soudcové vaši budou.
28 Pakliť já +Duchem Božím ďábly vymítám, jistě přišlo jest mezi vás ~království Boží.
     [+L 11,20; ~1J 3,8]
29 Aneb kterak kdo může do domu silného reka vjíti a jeho nádobí pobrati, leč by prve svázal toho silného, a teprvť by dům jeho obloupiti mohl?
     Mk 3,27; L 11,21
30 Kdož +není se mnou, proti mně jest; a kdo neshromažďuje se mnou, rozptylujeť.
     [+L 9,50; 11,23 ]
31 Protož *pravím vám: Všeliký hřích i +rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému ~nebude odpuštěno lidem.
     *[+]Mk 3,28; [+]L 12,10; [+]1J 5,16; [~Žd 6,4.6 ]
32 A *kdyby kdo řekl slovo proti Synu člověka, bude jemu odpuštěno, ale kdož by mluvil proti Duchu svatému, nebude jemu odpuštěno, ani na tomto světě, ani na budoucím.
     *1S 2,25
33 A protož nebo čiňte strom dobrý, a ovoce jeho dobré; anebo čiňte strom zlý, a ovoce jeho zlé. Neboť *po ovoci strom bývá poznán.
     *7,16; L 6,43
34 Pokolení ještěrčí, kterakž můžete dobré věci mluviti, jsouce zlí? Nebo z hojnosti srdce ústa mluví.
35 Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré, a zlý člověk ze +zlého pokladu vynáší zlé.
     [+15,19 ]
36 Ale *pravím vám, že +z každého slova prázdného, kteréž mluviti budou lidé, vydadí počet v den soudný.
     *16,27; Ř 14,12 ; 2K 5,10; [+Ř 2,16; Ef 4,29; 1Pt 4,5 ]
37 Nebo z slov svých spravedliv budeš učiněn, a z řečí *tvých budeš odsouzen.
     *2S 1,16; L 19,22
38 Tehdy odpověděli někteří z zákoníků a farizeů, řkouce: Mistře, chceme od tebe *znamení viděti.
     *16,1; [1K 1,22 ]
39 On pak *odpovídaje, dí jim: Pokolení zlé a cizoložné znamení hledá, a znamení ~nebude jemu dáno, jediné znamení Jonáše proroka.
     *[~]16,4; [L 11,29 ]
40 Nebo jakož byl +Jonáš v břiše velryba tři dni a tři noci, takť bude Syn člověka v srdci země tři dni a tři noci.
     Jon 2,1.[+2]; Mk 8,12; L 11,29
41 Muži Ninivitští stanou na soudu s pokolením tímto, a odsoudí je, protože *pokání činili k Jonášovu kázání, a aj, víceť jest nežli Jonáš tuto.
     *Jon 3,5; [L 11,32 ]
42 Královna od poledne povstane k soudu s pokolením tímto, a odsoudí je; nebo *přijela od končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu, a aj, víceť jest tuto nežli Šalomoun.
     *1Kr 10,1 ; 2Pa 9,1
43 Když pak *nečistý duch vyjde od člověka, chodí po místech suchých, hledaje odpočinutí, ale nenalézaje, dí:
     *L 11,24
44 Navrátím se do domu svého, odkudž jsem vyšel. A přijda, nalezne prázdný, vyčištěný a ozdobený.
45 Tedy jde a vezme s sebou sedm jiných duchů horších, a vejdouce, přebývají tam, i bývají poslední *věci člověka toho horší nežli první. Takť bude i tomuto zlému pokolení.
     *Žd 6,4; 10,26; 2Pt 2,20
46 A když on ještě mluvil k zástupům, aj, matka a bratří jeho stáli vně, žádajíce s ním promluviti.
47 I řekl jemu jeden: Aj, *matka tvá i bratří tvoji stojí vně, chtíce s tebou mluviti.
     *Mk 3,31; L 8,20
48 On pak odpovídaje, řekl tomu, kterýž k němu byl promluvil: Kdo jest matka má? A kdo jsou bratří moji?
49 A vztáhna ruku svou na učedlníky své, i řekl: Aj, matka má i bratří moji.
50 Nebo kdož by činil +vůli Otce mého nebeského, tenť jest ~bratr můj, i sestra má, i matka má.
     [+7,21; J 6,40; 1Te 4,3 ]; [~L 8,21; J 15,4 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]