KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 8] [Lukáš 9] [Lukáš 10]

Evangelium S. Lukáše 9
O vyslání učedlníků dvanácti, 12. o nasycení zástupu pěti chleby, 18. o dotázce Páně na apoštoly, zač by jmín byl od lidí, 28. o proměnění Páně, 38. o náměsičníku, 46. o nesnázi o prvotnost, 59. a o následování Krista Pána.

I svolav Ježíš dvanácte +učedlníků svých, dal jim sílu a moc nad všelikým ďábelstvím, a aby neduhy uzdravovali.
     [+]Mt 10,1; [+L 6,13; Mk 3,13; 6,7 ]
2 I +poslal je, aby kázali království Boží, a uzdravovali nemocné.
     [+Mt 10,7.8 ]
3 A řekl jim: Nic *nebeřte na cestu, ani hůlky, ani mošny, ani chleba, ani peněz, ani po dvou sukních mívejte.
     *10,4; 22,35 ; Mt 10,9; Mk 3,14; 6,8
4 A *do kteréhožkoli domu vešli byste, tu zůstaňte, a odtud vyjděte.
     [+10,5.6.7; Mk 6,10 ]
5 A *kteříž by vás koli nepřijali, vyjdouce z města toho, také i ten +prach z noh vašich vyrazte na svědectví proti nim.
     *10,10; [+]Sk 13,51; [+18,6 ]
6 I vyšedše, chodili po městečkách vůkol, zvěstujíce evangelium, a uzdravujíce všudy.
7 Uslyšel pak *Herodes čtvrták o všech věcech, kteréž se dály od něho. I rozjímal to v mysli své, protože bylo praveno od některých, že by Jan vstal z mrtvých,
     *Mt 14,1; Mk 6,14
8 A od jiných, že by se Eliáš zjevil, od některých pak, že by jeden z proroků starých vstal.
9 I řekl Herodes: Jana jsem já sťal. Kdož pak jest tento, o kterémž já slyším takové věci? I +žádostiv byl ho viděti.
     [+23,8 ]
10 Vrátivše se pak apoštolé, vypravovali jemu, cožkoli činili. *A pojav je, odšel soukromí na místo pusté města řečeného Betsaida.
     *Mt 14,13
11 To když zvěděli zástupové, šli za ním; i přijal je, a mluvil jim o království Božím, a ty, kteříž uzdravení potřebovali, uzdravoval.
12 Den pak počal se nachylovati. I přistoupivše +dvanácte učedlníků, řekli jemu: *Rozpusť zástupy, ať rozejdouce se do městeček okolních a do vesnic, jdou a hledají pokrmů, nebo jsme tuto na místě pustém.
     *[+]Mt 14,15; [+]Mk 6,35.36
13 I řekl jim: *Dejte vy jim jísti. A oni řekli: Nemámeť víc než pět chlebů a dvě rybě, leč bychom my snad šli a nakoupili na tento všecken lid pokrmů?
     *J 6,9
14 Nebo bylo mužů okolo pěti tisíců. I řekl učedlníkům svým: Rozkažte se jim posaditi v každém řadu po padesáti.
15 I učinili tak, a posadili se všickni.
16 A vzav těch pět chlebů a dvě rybě, vzhlédl v nebe a +dobrořečil jim, i lámal, a rozdával učedlníkům, aby kladli před zástup.
     [+Mt 14,19 ]
17 I +jedli, a nasyceni jsou všickni. A sebráno jest, což jim bylo ostalo drobtů, dvanácte košů.
     [+Rt 2,14; 2Kr 4,44; Mk 8,8 ]
18 I stalo se, když se on modlil obzvláštně, že byli s ním učedlníci. I otázal se jich, řka: Kým *mne praví býti zástupové?
     *Mt 16,13; Mk 8,27
19 A oni odpověděvše, řekli: *Janem Křtitelem, a ~jiní Eliášem, jiní pak, že prorok jeden z starých vstal.
     *[+]Mt 14,2 ; [+Mk 6,14; ~L 9,8 ]
20 I řekl jim: Vy pak kým mne býti pravíte? Odpověděv Petr, řekl: Krista toho *Božího.
     *Mt 26,63; J 6,69; [Mt 16,16 ]
21 A on pohroziv jim, rozkázal, aby toho žádnému nepravili,
22 Pravě: Že *Syn člověka musí mnoho trpěti, a potupen býti od starších a od předních kněží i od zákoníků, a zamordován býti, a třetího dne z mrtvých vstáti.
     *18,31; Mt 16,21; 20,18 ; Mk 8,31; [9,31]
23 I pravil ke všechněm: Chce-li *kdo přijíti za mnou, zapři sám sebe, a beř svůj kříž na každý den, a následuj mne.
     *14,27 ; Mt 10,38; 16,24
24 Nebo kdož bude chtíti duši svou zachovati, ztratíť ji; a kdož ztratí duši svou pro mne, zachováť ji.
     17,33; Mk 8,35 ; J 12,25
25 Nebo co +jest platno člověku, by všecken svět získal, kdyby sám sebe zatratil, nebo sám sebe zmrhal?
     [+Mt 16,26]
26 Neb kdož by se *za mne styděl a za mé řeči, za tohoť se Syn člověka styděti bude, když přijde v slávě své a Otce svého i svatých andělů.
     *12,8; [Mt 10,33; Mk 8,38; 2Tm 2,12 ]
27 Ale pravímť vám jistě: Jsouť někteří +z těch, jenž tuto stojí, kteříž neokusí smrti, až i uzří království Boží.
     [+Mt 16,28; Mk 9,1]
28 I *stalo se po těch řečech, jako po osmi dnech, že Ježíš vzav s sebou Petra a Jakuba a Jana, vstoupil na horu, aby se modlil.
     *Mt 17,1; Mk 9,1
29 A když se modlil, učiněna jest tvář jeho proměněná, a oděv jeho bílý a stkvoucí.
30 A aj, +dva muži mluvili s ním, a ti byli ~Mojžíš a Eliáš.
     [+Sk 1,10; ~Mt 17,3]
31 Kteříž okázavše se v slávě, vypravovali o smrti jeho, kterouž měl podstoupiti v Jeruzalémě.
32 Petr pak a ti, kteříž s ním byli, obtíženi byli +snem, a procítivše, *viděli slávu jeho a dva muže, ani stojí s ním.
     *2Pt 1,17; [+Dn 8,18; 10,9]
33 I stalo se, když oni odešli od něho, řekl Petr k Ježíšovi: Mistře, dobréť +jest nám zde býti. Protož udělejme tuto tři stánky, tobě jeden, a Mojžíšovi jeden, a Eliášovi jeden, nevěda, co mluví.
     [+2Kr 2,19]
34 A když on to mluvil, stal se oblak, i zastínil je. Báli se pak učedlníci, když oni vcházeli do oblaku.
35 I stal se hlas z oblaku řkoucí: Tentoť *jest Syn můj milý, ~jeho poslouchejte.
     *Mt 17,5; [3,17; Iz 42,1]; [Mk 1,11; ~Dt 18,15.19]
36 A když se ten hlas stal, nalezen jest Ježíš sám. A oni mlčeli, a nepravili žádnému v těch dnech ničehož z těch věcí, kteréž jsou viděli.
37 Stalo se pak druhého dne, když sstupovali s hory, potkal jej zástup mnohý.
     Mt 17,14; Mk 9,14
38 A aj, muž z zástupu zvolal, řka: Mistře, prosím tebe, vzhlédni na syna mého, nebť jediného toho mám.
39 A aj, duch jej napadá, a on ihned křičí, a sliní se, a ďábel lomcuje jím slinícím se, a nesnadně odchází od něho, sápaje jím.
40 I prosil jsem učedlníků tvých, aby jej vyvrhli, ale nemohli.
41 I odpověděv Ježíš, řekl: Ó pokolení nevěrné a převrácené, dokudž budu u vás a dokud vás snášeti budu? Přiveď sem syna svého.
42 A v tom, když on přicházel, porazil jej ďábel a lomcoval jím. I přimluvil duchu nečistému Ježíš, a uzdravil mládence, a navrátil jej otci jeho.
43 I divili se náramně všickni velikomocnosti Božské. A když se všickni divili všem věcem, kteréž činil Ježíš, řekl učedlníkům svým:
44 Složte vy v uších vašich řeči tyto, neboť +Syn člověka bude vydán v ruce lidské.
     [+Mt 16,21; 17,22]
45 Ale oni *nesrozuměli slovu tomu, a bylo před nimi skryto, aby nevyrozuměli jemu. A báli se ho otázati o tom slovu.
     *24,7 ; Mt 16,21; 17,22; 20,18; Mk 8,31; 9,31; [L 2,54; 18,34]
46 I +vznikla mezi nimi hádka o to, kdo by z nich byl větší.
     [+22,24; Mt 18,1; Mk 9,34]
47 Ježíš pak viděv přemyšlování srdce jejich, vzav +dítě, postavil je podle sebe,
     [+Mt 18,2]
48 A řekl jim: *Kdožkoli přijal by dítě toto ve jménu mém, +mneť přijímá; ^a kdož by koli mne přijal, přijímá toho, kterýž mne poslal. =Nebo kdožť jest nejmenší mezi všemi vámi, ~tenť bude veliký.
     *Mt 18,4.[+5]; [+]Mk 9,37; ^L 10,16; Mt 10,40 ; Mk 9,36; [+]J 13,20; 1Te 4,8; [~Mt 23,11; L 18,14]
49 I +odpověděv Jan, řekl: Mistře, *viděli jsme jednoho, an ve jménu tvém ďábly vymítá; i bránili jsme mu, protože nechodí s námi.
     *Mk 9,38; [+Nu 11,27.28; Mk 9,38]
50 I dí jemu Ježíš: Nebraňtež. Nebo kdoť +není proti nám, s námiť jest.
     [+11,23; Mt 12,30]
51 I stalo se, když se +doplnili dnové vzetí jeho vzhůru, a on se byl již na tom ustavil, aby šel do Jeruzaléma,
     [+Mk 16,19] ; Sk 1,2]
52 Že poslal posly před sebou. A oni jdouce, vešli do +městečka Samaritánského, aby jemu ~zjednali hospodu.
     [+J 4,4.9; ~Fm 22]
53 I nepřijali ho, protože obličej jeho byl obrácen k jití do Jeruzaléma.
54 A viděvše to učedlníci jeho, Jakub a Jan, řekli: Pane, chceš-li, ať díme, aby oheň sstoupil s nebe a spálil je, jako i Eliáš *učinil?
     *2Kr 1,10.12
55 A obrátiv se Ježíš, potrestal jich, řka: Nevíte, čího jste vy duchu.
56 Syn zajisté člověka *nepřišel zatracovati duší lidských, ale aby je spasil. I odešli do jiného městečka.
     *J 3,17; 12,47
57 Stalo se pak, když šli cestou, řekl jemu jeden: Pane, půjdu za tebou, kam se koli obrátíš.
58 I řekl jemu Ježíš: Lišky doupata mají a ptáci nebeští hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil.
59 I řekl k jinému: Pojď za mnou. A on řekl: *Pane, dopusť mi prve jíti a pochovati otce mého.
     *Mt 8,21
60 I dí jemu *Ježíš: Nech, ať mrtví pochovávají mrtvé své, ale ty jda, zvěstuj království Boží.
     *Lv 21,11; [Mt 8,22]
61 I řekl opět jiný : Půjdu *za tebou, Pane, ale prve dopusť mi, ať se rozžehnám s těmi, kteříž jsou v domu mém.
     *1Kr 19,20
62 Řekl jemu Ježíš: *Žádný, kdož vztáhna ruku svou k pluhu, +ohlídal by se nazpět, není ~způsobný k království Božímu.
     *[~]Př 26,11; [~]2Pt 2,20; [+Gn 19,26]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]