KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Marek 16] [Lukáš 1] [Lukáš 2]

Evangelium S. Lukáše 1
O příčinách sepsání tohoto evangelium; 5. o rodičích počestných svatého Jana Křtitele, 8. a o narození jeho; 26. též i o vtělení Syna Božího v Panně Mariji.

P oněvadž mnozí usilovali sepsati pořádně vypravování těch +věcí, kteréž jsou u nás jisté,
     [+Sk 1,1n; 4,20 ]
2 Jakž jsou nám +vydali ti, kteřížto od počátku sami viděli, a služebníci toho Slova byli,
     [+1J 1,1; Žd 2,3 ]
3 Vidělo +se i mně, kterýž jsem toho všeho pravé povědomosti došel, tobě z gruntu o tom pořádně vypsati, výborný Theofile,
     [+Sk 1,1 ]
4 Abys zvěděl +jistotu těch věcí, jimž jsi vyučován.
     [+Ž 19,8; J 20,31 ]
5 Byl za +dnů Herodesa krále Judského kněz nějaký, jménem Zachariáš, z třídy *Abiášovy, a manželka jeho ze dcer Aronových, a jméno její Alžběta.
     *1Pa 24,10; [Neh 12,4.17; +Mt 2,1 ]
6 Byli pak oba spravedliví +před obličejem Božím, chodíce ve všech přikázáních a spravedlnostech Páně bez úhony.
     [+Gn 17,1; 2Kr 20,3 ]
7 A neměli +plodu, protože Alžběta byla neplodná, a oba se byli zstarali ve dnech svých.
     [+Gn 16,1; 25,21 ]
8 I stalo se, když on úřad kněžský konal v pořádku třídy své před Bohem,
9 Že vedle obyčeje úřadu kněžského los naň přišel, aby +položil *zápal, vejda do chrámu Páně.
     *[+]Ex 30,7; [+]Žd 9,6
10 A *všecko množství lidu ~bylo vně, modlíce se v hodinu zápalu.
     *Lv 16,17; [~1Kr 7,12 ]
11 Tedy ukázal se jemu anděl Páně, stoje na +pravé straně ~oltáře zápalu.
     [+Ž 16,8; ~Ex 30,1 ]
12 A uzřev jej Zachariáš, zstrašil se, a bázeň připadla na něj.
13 I řekl jemu anděl: Neboj se, Zachariáši, neboť jest +uslyšána modlitba tvá, a Alžběta manželka tvá porodí tobě syna, a nazůveš ~jméno jeho Jan.
     [+Sk 10,31; ~L 1,60 ]
14 Z čehož *budeš míti radost a veselé, a +mnozí z jeho narození budou se radovati.
     *67; [+58]
15 Bude zajisté +veliký před obličejem Páně, a *vína i nápoje opojného nebudeť píti, a Duchem svatým bude naplněn hned od %života matky své.
     *Sd 13,4; [13,14; Nu 6,2.3; +Mt 11,9.11 ]; [%Jr 1,5; Ga 1,15 ]
16 A mnohé z synů Izraelských obrátí ku Pánu Bohu jejich.
     Mal 4,6
17 Neboť, *on předejde před obličejem jeho v duchu a v moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům, a nevěřící k opatrnosti spravedlivých, aby tak připravil Pánu lid hotový.
     *Mt 11,14; Mk 9,11
18 I řekl Zachariáš k andělu: Po čemž to poznám? Nebo já starý jsem, a manželka má zstarala se ve dnech svých.
19 Odpověděv anděl, řekl jemu: Jáť jsem +Gabriel, kterýž stojím před obličejem Božím, a poslán jsem, abych mluvil s tebou, a tyto věci veselé tobě zvěstoval.
     [+Dn 8,16 ]
20 A aj, budeš němý, a nebudeš moci mluviti až do toho dne, v kterémž se tyto věci stanou, protože jsi neuvěřil řečem mým, kteréž se naplní časem svým.
21 Lid pak očekával Zachariáše, a divili se, že on tak prodléval v chrámě.
22 Vyšed pak, nemohl mluviti k nim. I srozuměli, že vidění viděl v chrámě. Nebo on návěští jim dával, a zůstal němý.
23 I stalo se, když se vyplnili dnové konání úřadu jeho, odšel do domu svého.
     1Pa 24,3
24 A po těch dnech počala Alžběta manželka jeho, a tajila se za pět měsíců, řkuci:
25 Že tak mi +učinil Pán ve dnech, v nichžto vzezřel, aby odjal mé pohanění mezi lidmi.
     [+Gn 30,23; Iz 4,1 ]
26 V měsíci pak šestém poslán jest anděl Gabriel od Boha do města Galilejského, kterémuž jméno Nazarét,
27 Ku panně *zasnoubené muži, kterémuž jméno bylo Jozef, z domu Davidova, a jméno panny Maria.
     *Mt 1,18
28 I všed k ní anděl, dí: Zdráva milosti došlá, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami.
29 Ona pak uzřevši ho, zarmoutila se nad řečí jeho, a myslila, jaké by to bylo pozdravení.
30 I řekl jí anděl: Neboj se, Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha.
31 A *počneš v životě a porodíš syna, a ^nazůveš jméno jeho Ježíš.
     *Iz 7,14; [Gn 16,11]; ^L 2,21; Mt 1,21
32 Tenť bude veliký, a *Syn Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán ~Bůh stolici Davida otce jeho.
     *[~]2S 7,12; [Iz 9,6 ]; 1Pa 22,10; [~]Ž 132,11; [~Iz 9,7 ]
33 A kralovati *bude v domě Jákobově na věky, a ~království jeho nebude konce.
     *Ž 45,7; 89,30.[37]; Iz 9,7; [~]Jr 23,5 ; Dn 2,44; 7,14; Mi 4,7; Žd 1,8; [~1K 15,24.25 ]
34 I řekla Maria k andělu: Kterak se to stane, poněvadž já muže nepoznávám?
35 A odpověděv anděl, řekl jí: Duch svatý *sstoupí v tě, a moc Nejvyššího zastíní tobě; a protož, což se z tebe svatého narodí, slouti bude ~Syn Boží.
     *Mt 1,18.20; [~Dn 9,24; Mk 1,24 ]
36 A aj, Alžběta, příbuzná tvá, i ona počala syna v starosti své, a tento jest jí šestý měsíc, +kteráž sloula neplodná.
     [+Iz 54,6 ]
37 Neboť nebude +nemožné u Boha všeliké slovo.
     [+18,27; Gn 18,14 ]
38 I řekla Maria: Aj, služebnice Páně, staniž mi se podle slova tvého. I odšel od ní anděl.
39 Tedy povstavši Maria v těch dnech, odešla +na hory s chvátáním do města Judova.
     [+Joz 21,11 ]
40 I vešla do domu Zachariášova, a pozdravila Alžběty.
41 I stalo se, jakž uslyšela pozdravení Marie Alžběta, zplésalo nemluvňátko v životě jejím, a naplněna jest Duchem svatým Alžběta.
42 I zvolala hlasem velikým a řekla: Požehnaná +ty mezi ženami, a požehnaný plod života tvého.
     [+Sd 5,24 ]
43 A odkud mi to, aby přišla matka Pána mého ke mně?
44 Nebo aj, jakž se stal hlas pozdravení tvého v uších mých, zplésalo radostně nemluvňátko v životě mém.
45 A +blahoslavená, kteráž uvěřila, neboť dokonány budou ty věci, kteréž jsou povědíny jí ode Pána.
     [+11,28 ]
46 Tedy řekla Maria: Velebí duše má Hospodina,
     Iz 61,10
47 A veselí se +duch můj v Bohu, Spasiteli ~mém,
     [+1S 2,1 ]; [~Iz 61,10; Jl 2,23; Ab 3,18]
48 Že jest +vzezřel na ponížení služebnice své; neb aj, od ~této chvíle blahoslaviti mne budou všickni národové.
     [+1S 1,11; ~Gn 30,13 ]
49 Neboť mi učinil +veliké věci ten, jenž mocný jest, a svaté jméno jeho,
     [+Ž 126,2.3 ]
50 A jehož *milosrdenství od pokolení až do pokolení bojícím se jeho.
     *Ex 20,6; [Ž 103,13.17 ]
51 Dokázal *moci ramenem svým, rozptýlil pyšné myšlením srdce jejich.
     *Iz 51,9; [52,10 ]
52 Sházel +mocné s stolic, a *povýšil ponížených.
     *1S 2,4 ; Ž 113,7; [+147,6 ]
53 Lačné *nakrmil dobrými věcmi, a bohaté pustil prázdné.
     *Ž 34,11
54 Přijal *Izraele, služebníka svého, ~pamětliv jsa na milosrdenství své
     *[~]Iz 30,18; 41,8; 51,5; Jr 31,3
55 (Jakož +mluvil k otcům našim, k Abrahamovi a semeni jeho) na věky.
     [+Gn 17,7.19; 18,18; Lv 26,42 ]
56 I zůstala Maria s ní asi za tři měsíce, a potom navrátila se do domu svého.
57 Alžbětě pak naplnil se čas, aby porodila; i porodila syna.
58 A uslyšeli sousedé a přátelé její, že Hospodin veliké učinil s ní milosrdenství své, i +radovali se spolu s ní.
     [+14 ]
59 Stalo se pak v +den osmý, přišli obřezovati dítěte, a nazývali jej jménem otce jeho Zachariášem.
     [+Gn 17,12; Lv 12,3 ]
60 Ale odpověděvši matka jeho, řekla: Nikoli, ale slouti bude Jan.
61 I řekli k ní: Však nižádného není v rodu tvém, kterýž by sloul jménem tím.
62 I dávali návěští otci jeho, jak by ho chtěl nazývati.
63 A on požádav deštičky, napsal řka: Jan jest jméno jeho. I divili se všickni.
64 A ihned otevřela se ústa jeho a jazyk jeho, i mluvil, velebě Boha.
65 Tedy přišla bázeň na všecky sousedy jejich, a po všech horách Judských rozhlásána jsou všecka ta slova.
66 A všickni, kteříž o tom slyšeli, skládali to v srdci svém, řkouce: I kteraké dítě toto bude? A ruka Páně byla s ním.
67 Zachariáš pak otec jeho naplněn jest Duchem svatým, a prorokoval řka:
68 Požehnaný +Pán Bůh Izraelský, že jest navštívil, ~a učinil vykoupení lidu %svému,
     [+Ž 41,14; ~L 7,16; %Mt 1,21 ]
69 A *vyzdvihl nám roh spasení v domu Davida, služebníka svého,
     *Ž 132,17
70 Jakož +mluvil skrze ústa proroků svých svatých, kteříž byli od věků,
     2S 7,8; Ž 14,7; 52,7; [+72,1n]; Iz 9,2; 11,1; [+35,4]; 62,1 ; Jr 23,6; 30,10; 33,6; Dn 9,[+24].26; Ag 2,10; [+Oz 1,7 ]
71 O vysvobození +z nepřátel našich, a z ruky všech, kteříž nás nenáviděli,
     [+Ž 106,10 ]
72 Aby učinil milosrdenství s otci našimi, a rozpomenul se na +smlouvu svou svatou,
     [+Gn 17,7 ]
73 Na *přísahu, kterouž jest přisáhl Abrahamovi, otci našemu, že jistě nám to dá,
     *Gn 22,16.17; Ž 105,9; Jr 31,33; Žd 6,13.17
74 Abychom *bez strachu, z +ruky nepřátel našich jsouce vysvobozeni, sloužili jemu,
     *Iz 38,20; Žd 9,14; [+Ga 1,4; Tt 2,14 ]
75 V *svatosti a v spravedlnosti před obličejem jeho, po všecky dny života našeho.
     *1Pt 1,15; [Ko 1,22 ]
76 Ty pak, *dítě, prorokem Nejvyššího slouti budeš, nebo předejdeš před tváří Páně připravovati cesty jeho,
     *17 ; Mal 4,5; [3,1; L 3,4; Iz 40,3 ]
77 Aby bylo *dáno umění spasitelné lidu jeho na +odpuštění hříchů jejich,
     *[+]3,3; [+Jr 31,34 ]
78 Skrze srdečné milosrdenství Boha našeho, v němžto navštívil nás, vyšed +z výsosti,
     Mal 4,2; Za 3,8; 6,12; [+Nu 24,17 ]
79 Aby *se ukázal sedícím v temnostech a v stínu smrti, k spravení noh našich na cestu pokoje.
     *Iz 9,2; 42,7; 49,9; 61,1 ; Mt 4,16
80 Dítě *pak rostlo a posilovalo se v duchu, a bylo na poušti až do dne zjevení svého lidu Izraelskému.
     *2,40.52

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]