KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 12] [Jan 13] [Jan 14]

Evangelium S. Jana 13

Kristus Pán umyv nohy učedlníků svých, 18. zrádce svého i slovem i skutkem oznámil, 34. a přikázání své nové o společném svatém milování vydal.

P řed svátkem *pak velikonočním, věda Ježíš, že přišla hodina ^jeho, aby šel z tohoto světa k Otci, milovav své, kteříž byli na světě, až do konce je miloval.
     *Mt 26,2; Mk 14,1; L 22,1; ^J 7,6.30
2 A když večeřeli, (a +ďábel již byl vnukl v srdce Jidáše Šimona Iškariotského, aby jej zradil,)
     [+L 22,3]
3 Věda Ježíš, že jemu *Otec všecko v ruce dal a ^že od Boha vyšel a k Bohu jde,
     *Mt 11,27; 28,18; ^J 16,28
4 Vstal od večeře, a složil +roucho své, a vzav rouchu, ~přepásal se.
     [+19,2; ~21,7]
5 Potom nalil vody do medenice, i počal umývati nohy učedlníků a vytírati rouchou, kterouž byl přepásán.
6 Tedy přišel k Šimonovi Petrovi. A on řekl jemu: Pane, +ty mi chceš nohy mýti?
     [+Mt 3,14]
7 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Co já činím, ty nevíš nyní, ale potom zvíš.
8 Dí jemu Petr: Nebudeš ty mýti noh mých na věky. Odpověděl jemu Ježíš: Neumyji-liť tebe, nebudeš míti dílu se mnou.
9 Dí jemu Šimon Petr: Pane, netoliko nohy mé, ale i ruce i hlavu.
10 Řekl jemu Ježíš: Kdož jest umyt, nepotřebuje, než aby nohy umyl; nebo čist jest všecken. *I vy čistí jste, ale ne všickni.
     *15,3
11 Nebo *věděl o zrádci svém; protož řekl: Ne všickni čistí jste.
     *6,64.70
12 Když pak umyl nohy jejich a vzal na sebe roucho své, posadiv se za stůl zase, řekl jim: Víte-liž, co jsem učinil vám?
13 Vy nazýváte mne *Mistrem a Pánem, a dobře pravíte, jsemť zajisté.
     *Sk 2,36; 1K 8,6; 12,3; 15,47; Fp 2,11; 2Pt 2,1; [Mt 23,8.10]
14 Poněvadž tedy já umyl jsem nohy vaše, Pán +a Mistr, i vy máte jeden druhému nohy umývati.
     [+]L 22,27
15 Příklad *zajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem já učinil vám, i vy též činili.
     *Ef 5,2; 1Pt 2,21; 1J 2,6
16 Amen, amen pravím vám: *Není služebník větší pána svého, ani posel větší nežli ten, kdož jej poslal.
     *15,20; Mt 10,24 ; L 6,40
17 Znáte-li tyto věci, *blahoslavení jste, budete-li je činiti.
     *Mt 5,19; [7,24; Jk 1,25]
18 Ne o všechť vás pravím. Já vím, které jsem vyvolil, ale musí to býti, aby se naplnilo *písmo: Ten, jenž jí chléb se mnou, pozdvihl proti mně paty své.
     *Ž 41,10; Mt 26,23; Mk 14,18 ; [Sk 1,16]
19 Nyní *pravím vám, prve než by se to stalo, abyste, když se stane, uvěřili, že já jsem.
     *14,29; 16,1
20 Amen, amen pravím vám: Kdo přijímá *toho, kohož bych já poslal, mneť přijímá; a kdož mne přijímá, přijímá toho, kterýž mne poslal.
     *Mt 10,40; L 9,48; 10,16; [Mk 9,37]
21 A to pověděv Ježíš, zkormoutil se v duchu, a osvědčil, řka: *Amen, amen pravím vám, že jeden z vás mne zradí.
     *Mt 26,21 ; Mk 14,18; L 22,21; Sk 1,16
22 Tedy učedlníci vzhlédali na sebe vespolek, pochybujíce, o kom by to pravil.
23 Byl pak *jeden z učedlníků Ježíšových, kterýž zpolehl na klíně jeho, jehož miloval Ježíš.
     19,26; 20,2; 21,7
24 Protož tomu návěští dal Šimon Petr, aby se zeptal, kdo by to byl, o němž praví?
25 A on odpočívaje na prsech Ježíšových, řekl jemu: Pane, kdo jest?
26 Odpověděl Ježíš: Ten +jest, komuž já omočené skyvy chleba podám. A omočiv skyvu chleba, podal Jidášovi, synu Šimona Iškariotského.
     [+Mt 26,23]
27 A hned po vzetí toho chleba vstoupil do něho *satan. I řekl jemu Ježíš: Co činíš, čiň spěšně.
     *2; L 22,3
28 Tomu pak žádný z přísedících nerozuměl, k čemu by jemu to řekl.
29 Nebo někteří se domnívali, poněvadž *Jidáš měšec měl, že by jemu řekl Ježíš: Nakup těch věcí, kterýchž jest nám potřebí k svátku, anebo aby něco chudým dal.
     *12,6
30 A on vzav skyvu chleba, hned vyšel. A byla již noc.
31 Když pak on vyšel, dí Ježíš: *Nyníť oslaven jest Syn člověka, a Bůh oslaven jest v něm.
     *12,28; \ 17,1
32 A poněvadž Bůh oslaven jest v něm, *i Bůh oslaví jej sám v sobě, a to hned oslaví jej.
     *12,23
33 Synáčkové, ještě maličko s vámi jsem. Hledati mne budete, a jakož jsem řekl *Židům: Kam já jdu, vy nemůžete přijíti, tak i vám pravím nyní.
     *7,34; 8,21
34 Přikázání nové dávám vám, abyste se *milovali vespolek; jakož miloval jsem vás, tak abyste i vy milovali jeden druhého.
     *15,12; Lv 19,18; Mt 22,39; Ef 5,2; 1Te 4,9; 1J 3,11; 4,21 ; [Jk 2,8]
35 Po tomť +poznají všickni, že jste moji učedlníci, budete-li míti lásku jedni k druhým.
     [+1J 2,5; 4,20]
36 Dí jemu Šimon Petr: Pane, kam jdeš? Odpověděl mu Ježíš: *Kam já jdu, nemůžeš ty nyní jíti za mnou, ale ~půjdeš potom.
     *[~]21,18; 2Pt 1,14; [J 7,34]
37 Dí jemu Petr: Pane, proč bych nemohl nyní jíti za tebou? A já duši *svou za tebe položím.
     *Mt 26,33.[ 35]; Mk 14,31 ; L 22,33; *J 10,12. 15]
38 Odpověděl jemu Ježíš: Duši svou za mne položíš? Amen pravím tobě: *Nezazpíváť kohout, až mne třikrát zapříš.
     Mt 26,34 ; Mk 14,30. 72; L 22,31, 34

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]