KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 4] [Jan 5] [Jan 6]

Evangelium S. Jana 5
O uzdravení člověka nemocí těžkou třidceti osm let zbědovaného; 16. a o nesnázi, kterouž Pán měl pro ten dobrý skutek s Židy.

P otom byl svátek Židovský, i +šel Ježíš do Jeruzaléma.
     Lv 23,2; Dt 16,1; [+7,14]
2 Byl pak v Jeruzalémě u brány bravné rybník, kterýž slove Židovsky Bethesda, patero přístřeší maje.
3 Kdežto leželo množství veliké neduživých, slepých, kulhavých, suchých, očekávajících hnutí vody.
4 Nebo anděl Páně jistým časem sstupoval do rybníka, a kormoutil vodu. A kdož tam nejprve sstoupil po tom zkormoucení vody, uzdraven býval, od kterékoli nemoci trápen byl.
5 I byl tu člověk jeden, kterýž osm a třidceti let nemocen byl.
6 Toho uzřev Ježíš ležícího, a poznav, že jest již dávno nemocen, dí jemu: Chceš-li zdráv býti?
7 Odpověděl mu nemocný: Pane, nemám člověka, kterýž by, když se zkormoutí voda, uvrhl mne do rybníka, nebo když já jdu, jiný přede mnou již vstupuje.
8 Dí jemu Ježíš: *Vstaň, vezmi lože své a choď.
     *Mt 9,6 ; Mk 2,11; L 5,24; Sk 9,34
9 A hned zdráv jest učiněn člověk ten, a vzav lože své, i chodil. A *byla sobota v ten den.
     *9,14
10 Tedy řekli Židé tomu uzdravenému: Sobota jest, *neslušíť tobě lože nositi.
     *Ex 20,8.[10]; Dt 5,12.[13]; Jr 17,21; Ez 20,12 ; Mt 12,2; Mk 2,23; L 6,1; [J 9,16]
11 Odpověděl jim: Ten, kterýž mne uzdravil, onť mi řekl: Vezmi lože své a choď.
12 I otázali se ho: Kdo jest ten člověk, kterýž tobě řekl: Vezmi lože své a choď?
13 Ten pak uzdravený nevěděl, kdo by byl. Nebo Ježíš byl poodšel od zástupu shromážděného na tom místě.
14 Potom pak nalezl jej Ježíš v chrámě, a řekl jemu: Aj, zdráv jsi učiněn; *nikoli víc nehřeš, ať by se něco horšího nepřihodilo.
     *8,11; Žd 6,4; 10,26; 2Pt 2,21
15 Odšel ten člověk, a pověděl Židům, že by Ježíš byl ten, kterýž ho zdravého učinil.
16 A protož protivili se Židé Ježíšovi, a hledali ho zabíti, že to učinil v sobotu.
17 Ježíš pak odpověděl jim: +Otec můj až dosavad dělá, i ~jáť dělám.
     [~]9,4; [+]14,10
18 Tedy Židé ještě víc proto hledali ho zamordovati, že by netoliko rušil sobotu, ale že *Otce svého pravil býti Boha, rovného se čině Bohu.
     *10,33; Mt 27,43; [Fp 2,6]
19 I odpověděl Ježíš a řekl jim: Amen, amen pravím vám: +Nemůžeť Syn sám od sebe nic činiti, jediné což ~vidí, an Otec činí. Nebo cožkoli on činí, toť i Syn též podobně činí.
     [+30]; [~3,11.32; 8,38]
20 Otec zajisté +miluje Syna, a ukazuje mu všecko, což sám činí; a větší nad to ukáže jemu skutky tak, abyste vy se divili.
     [+3,35]
21 Nebo jakož Otec křísí mrtvé a obživuje, tak i Syn, kteréž chce, obživuje.
22 Aniž zajisté Otec soudí koho, ale všecken +soud ~dal Synu,
     [+Sk 17,31; ~Mt 11,27; J 17,2]
23 Aby všickni ctili Syna, tak jakž Otce ctí. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, kterýž ho poslal.
24 Amen, amen pravím vám: Že kdož slovo mé slyší, a věří tomu, jenž mne poslal, *máť život věčný, a na soud nepřijde, ale přešelť jest z smrti do života.
     *8,51; [3,18; L 23,43; Ř 8,24]; [Ef 2,8]
25 Amen, amen pravím vám: Že přijde hodina, a nyníť jest, +kdyžto mrtví uslyší hlas Syna Božího, a kteříž uslyší, živi budou.
     [+Ř 6,4; Ga 2,20; Ef 2,1.5; 1Tm 5,6]
26 Nebo jakož Otec má život sám v sobě, tak jest dal i Synu, aby měl *život v samém sobě.
     *1,4
27 A dal jemu *moc i soud činiti, nebo Syn člověka jest.
     *Mt 28,18; [J 5,22; Sk 10,42]
28 Nedivtež se tomu; neboť přijde hodina, v kteroužto *všickni, kteříž v hrobích jsou, uslyší hlas jeho.
     *Dn 12,2; Mt 25,41; 1K 15,52; 1Te 4,16
29 A +půjdou ti, kteříž dobré věci činili, na vzkříšení života, ale ti, kteříž zlé věci činili, na vzkříšení soudu.
     [+Dn 12,2; Mt 25,46]
30 Nemohuť +já sám od sebe nic činiti. Ale jakžť slyším, takť soudím, a soud můj spravedlivý jest. Nebo ~nehledám vůle své, ale vůle toho, jenž mne poslal, Otcovy.
     [+19; ~6,38]; [Mt 26,39]
31 Vydám-liť *já svědectví sám o sobě, svědectví mé není pravé.
     *8,14.[18]
32 Jinýť *jest, kterýž svědectví vydává o mně, a vím, že pravé jest svědectví, kteréž vydává o mně.
     *Iz 42,1; Mt 3,17; 17,5
33 Vy *jste byli poslali k Janovi, a on svědectví vydal pravdě.
     *1,19
34 Ale jáť nepřijímám svědectví od člověka, než totoť pravím, abyste vy spaseni byli.
35 Onť jest byl svíce hořící a svítící, vy pak chtěli jste na čas poradovati se v světle jeho.
36 Ale já mám větší +svědectví, nežli Janovo. *Nebo skutkové, kteréž mi dal Otec, abych je ~vykonal, tiť skutkové, kteréž já činím, svědčí o mně, že jest mne Otec poslal.
     [*~]10,25; [+1,33; ~3,2; 7,31; 14,11]
37 A kterýž mne poslal, *Otec, onť jest svědectví vydal o mně, jehož jste vy hlasu nikdy neslyšeli, ani ^tváři jeho viděli.
     *1,33; 8,18; Mt 3,17; 17,5; [L 3,22]; ^Ex 33,20; Dt 4,12; 1Tm 6,16; 1J 4,12
38 A slova jeho nemáte v sobě zůstávajícího. Nebo kteréhož jest on poslal, tomu vy nevěříte.
39 Ptejte +se na Písma; nebo vy domníváte se v nich věčný život míti, a tať ~svědectví vydávají o mně.
     1,[~45].46 ; Iz 34,16; [+8,20]; L 1,70; 16,[+29].31; [~24,27]; Sk 17,11; 1Tm 4,13; 1Pt 1,10; [~Dt 18,15.18]
40 A +nechcete přijíti ke mně, abyste život měli.
     [+6,37]
41 Chvály od lidí jáť nepřijímám.
42 Ale poznal jsem vás, že milování Božího nemáte v sobě.
43 Já jsem přišel ve jménu Otce svého, a nepřijímáte mne. Kdyby jiný přišel ve +jménu svém, toho přijmete.
     [+Sk 4,7]
44 Kterak vy můžete +věřiti, chvály jedni od druhých hledajíce, poněvadž chvály, ~kteráž jest od samého Boha, nehledáte?
     [sup>+12,43; ~Ř 2,29]
45 Nedomnívejte se, bychť já na vás žalovati měl před Otcem. Jestiť, kdo by žaloval na vás, +Mojžíš, v němž vy naději máte.
     [+Sk 15,21]
46 Nebo kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně; *nebť jest on o mně psal.
     *Gn 3,15; 22,18; 49,10; Dt 18,15
47 Ale poněvadž jeho písmům nevěříte, i kterak slovům mým uvěříte?

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]