KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Matouš 6] [Matouš 7] [Matouš 8]

Evangelium S. Matouše 7
Zapovídá Pán všetečné soudy, 7. učí ustavičným modlitbám. 12. Předkládá sumu všech svatých Písem, i zákona přirozeného. 14. Vystříhá od cesty široké 15. a falešných proroků. 24. Posluchače své k domu na skále anebo na písku vzdělanému připodobnil.

N esuďtež, abyste nebyli souzeni.
     L 6,37; Ř 2,1; 1K 4,5
2 Nebo jakým +soudem soudíte, takovýmž budete souzeni, a jakouž *měrou měříte, takovouž bude vám zase odměřeno.
     *Mk 4,24; L 6,38; [Jk 2,13; +Ž 41,2 ]
3 Kterakž pak +vidíš mrvu v oku bratra svého, a v oku svém břevna necítíš?
     [+L 6,41 ]
4 Aneb kterak díš bratru svému: Nech, ať vyvrhu mrvu z oka tvého, a aj, břevno jest v oku tvém?
5 Pokrytče, +vyvrz nejprv břevno z oka svého, a tehdy prohlédneš, abys vyňal mrvu z oka bratra tvého.
     [+Př 8,17 ]; [L 6,42 ]
6 Nedávejte +svatého psům, aniž mecte perel svých před svině, ať by snad nepotlačily jich nohama svýma, a psi obrátíce se, aby neroztrhaly vás.
     [+10,11.14 ]
7 Proste, *a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno.
     *21,22; Mk 11,24; L 11,9; J 14,13; 16,23 ; Ef 6,18; Ko 4,2; Jk 1,6
8 Nebo každý, kdož prosí, béře; a kdož +hledá, nalézá; a tomu, jenž tluče, bude otevříno.
     Jr 29,12; 1J 3,22; 5,14 ; [+Př 8,17; J 16,23 ]
9 Nebo +který z vás jest člověk, kteréhož kdyby prosil syn jeho za chléb, zdali kamene podá jemu?
     [+L 11,11n ]
10 A prosil-li by za rybu, zdali hada podá jemu?
11 Poněvadž tedy vy, *jsouce zlí, umíte dobré dary dávati synům vašim, čím více Otec váš, jenž jest v nebesích, dá dobré věci těm, kteříž ho prosí?
     *Gn 6,5; Jr 17,9; [Jk 1,17 ]
12 A protož *všecko, což byste chtěli, aby vám lidé činili, to i vy čiňte jim; toť zajisté jest +Zákon i Proroci.
     *L 6,31 ; [+Ř 13,8.10 ]
13 Vcházejte +těsnou branou; nebo prostranná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteříž vcházejí skrze ni.
     [+L 13,24 ]
14 Nebo +těsná jest brána a úzká cesta, kteráž vede k životu, a málo jest nalézajících ji.
     [+Sk 14,22 ]
15 Pilně se pak varujte +falešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, ale vnitř jsou vlci hltaví.
     [+Jr 14,14; 23,16; Mi 3,5 ]
16 Po +ovocích jejich poznáte je. Zdaliž sbírají z trní hrozny, aneb z bodláčí fíky?
     [+12,33; L 6,44; Jk 3,12 ]
17 Takť každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce nese.
18 Nemůžeť +dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý ovoce dobrého vydávati.
     [+12,33 ]
19 Všeliký +strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá.
     [+3,10; L 3,9; J 15,2.6 ]
20 A tak tedy po ovocích jejich poznáte je.
21 Ne každý, +kdož mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest.
     25,11; L 6,46; [+Oz 8,2; Ř 2,13 ]
22 Mnozíť +mi dějí v onen den: Pane, Pane, zdaliž jsme ve ~jménu tvém neprorokovali, a ve %jménu tvém ďáblů nevymítali, a v tvém jménu zdaliž jsme divů mnohých nečinili?
     [+25,44 ]; [~1K 13,2; %L 13,26 ]
23 A tehdyť jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. +Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.
     [+25,41; Ž 6,9 ]
24 A protož +každého, kdož slyší slova má tato a zachovává je, připodobním muži moudrému, kterýž ustavěl dům svůj na skále.
     [L 6,47.+48]; Ř 2,13; Jk 1,22
25 I spadl příval, a přišly řeky, a váli větrové, a obořili se na ten dům, a nepadl; nebo založen byl na skále.
26 A každý, kdož slyší slova má tato, a neplní jich, připodobněn bude muži bláznu, kterýž ustavěl dům svůj na písku.
27 I spadl *příval, a přišly řeky, a váli větrové, a obořili se na ten dům, i padl, a byl pád jeho veliký.
     *Ez 13,11
28 I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto, že se převelmi divili zástupové učení jeho.
     Mk 1,22; L 2,47; 4,32
29 Nebo +učil je jako moc maje, a ne jako zákoníci.
     [+1K 2,3.4.5 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Matouše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]