KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1 Korintským 12] [1 Korintským 13] [1 Korintským 14]

První Epištola S. Pavla k Korintským 13
Láska všecky věci převyšuje, jako pravá všech ctností studnice, bez níž i slavní darové nic platní nejsou. 10. Nýbrž po přijití jiných ctností k svému cíli, láska sama s původem svým a ovocem věčně trvati má.

B ych jazyky lidskými mluvil i andělskými, a lásky kdybych neměl, učiněn jsem jako měď zvučící anebo zvonec znějící.
2 A bychť měl +proroctví, a ~znal všecka tajemství, i všelikého umění došel, a *kdybych měl tak velikou víru, že bych %hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem.
     *Mk 11,23; [%]Mt 17,20; 21,21; [+7,20; ~1K 12,8. 9]
3 A kdybych vynaložil na pokrmy chudých všecken statek svůj, a bych vydal tělo své k spálení, a lásky bych jen neměl, nic mi to neprospívá.
4 Láska +trpělivá jest, dobrotivá jest, láska nezávidí, láska není všetečná, nenadýmá se.
     [+Př 10,12; 1Pt 4,8]
5 V nic neslušného se nevydává, nehledá +svých věcí, nezpouzí se, ~neobmýšlí zlého.
     [+10,24. 33; Fp 2,4; ~Ž 35,20; Ř 13,10]
6 Neraduje +se z nepravosti, ale spolu raduje ~se pravdě.
     [+Ž 10,3; ~15,4; Ř 1,32; 2J 1,4]
7 Všecko snáší, všemu věří, všeho se naděje, všeho trpělivě čeká.
8 Láska +nikdy nevypadá, ačkoli proroctví přestanou, i jazykové utichnou, i ~učení v nic přijde.
     [+Ga 6,9; ~1K 13,2]
9 Z částky zajisté poznáváme a z částky prorokujeme.
10 Ale jakžť by přišlo dokonalé, tehdyť to, což jest z částky, +vyhlazeno bude.
     [+Ef 4,13]
11 Dokudž jsem byl +dítě, mluvil jsem jako dítě, myslil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, ale když jsem učiněn muž, opustil jsem dětinské věci.
     [+Žd 5,13]
12 Nyní *zajisté vidíme v zrcadle a skrze podobenství, ale tehdáž ~tváří v tvář. Nyní poznávám z částky, ale tehdy poznám, %tak jakž i známostí obdařen budu.
     *2K 3,18; [5,7; Ž 17,15]; ~Mt 5,8; %1K 8,3]
13 Nyní pak zůstává +víra, naděje, láska, to tré, ale největší z nich jestiť láska.
     [+1Te 1,3]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]