KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1. Timoteovi 6] [2. Timoteovi 1] [2. Timoteovi 2]

Druhá Epištola S. Pavla k Timoteovi 1
Pozdraviv Timotea velmi laskavě. 4. připomíná s potěšením živou jeho víru, 6. a ponouká ho ku práci, a tak k zrůstu v dařích Božích, 7. i k doufanlivé smělosti, aby se nestyděl za evangelium, i za něj, služebníka toho evangelium, 13. ale čemuž se od něho naučil, to v srdci svém složené aby měl.

P avel, +apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, podle zaslíbení života, kterýž jest v Kristu Ježíši,
     [+Ko 1,1]
2 Timoteovi *milému synu: ^Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše Pána našeho.
     *Sk 16,1; ^Ga 1,3; 1Tm 1,2
3 Díky činím Bohu, *jemuž sloužím, jako i předkové moji, v svědomí čistém, z toho, že ^mám na tě ustavičnou +pamět na svých modlitbách ve dne i v noci,
     *Sk 22,3; Ř 1,9; Fp 3,3; ^1Te 3,[+6]. 10
4 Žádaje viděti tebe, zpomínaje na tvé slzy, abych radostí naplněn byl,
5 Rozpomínaje +se na tu víru, kteráž v tobě jest bez ~pokrytství, kteráž byla nejprv v bábě tvé Loidě, a v matce tvé Eunice, a tak smyslím, že i v tobě.
     [+Sk 16,1; ~1Tm 1,5]
6 Pro kteroužto příčinu napomínám tebe, abys +rozněcoval v sobě dar Boží, kterýžť jest dán skrze ~vzkládání rukou mých.
     ~1Te 5,19; 1Tm 4,14; ~Sk 6,6]
7 Nebo nedal nám Bůh +ducha bázně, ale moci, a milování, ~a mysli způsobné.
     [+Ř 8,15; ~1Tm 3,2; Tt 2,12]
8 Protož +nestyď se za svědectví Pána našeho, ani za mne, ~vězně jeho, ale čitedlen %buď úzkostí přicházejících pro evangelium podle moci Boží,
     [+Ř 1,16; ~Sk 21,33]; [%Fp 4,14; 2Tm 2,3]
9 Kterýž +spasil nás, a ~povolal povoláním svatým, ne *podle skutků našich, ale $podle uložení svého a milosti nám dané v Kristu Ježíši před ++časy věků,
     *[+]Tt 3,5; [Ef 1,3. 4; ~1Te 4,7; $Ř 8,28; ++16,25]
10 Nyní pak teprv *zjevené skrze příští Spasitele našeho ~Jezukrista, kterýž zahladil smrt, život %pak na světlo vyvedl, i nesmrtelnost skrze evangelium,
     *Ř 16,25; Ko 1,26; Tt 1,2; [Ef 1,9; ~Iz 25,8; 1K 15,54. 55; %2Tm 1,1]
11 Jehožto *já ustanoven jsem kazatelem, a apoštolem, i učitelem pohanů.
     *1Tm 2,7
12 A pro tu příčinu +toto všecko trpím, ale nestydímť se za to; nebo vím, komu jsem uvěřil, a jist jsem tím, že mocen jest toho, což jsem u ~něho složil, ostříhati až do onoho dne.
     [+Ef 3,1; ~2Tm 1,14; 4,8]
13 Mějž jistý příklad zdravých řečí, kteréž jsi slýchal ode mne, u víře a v lásce, kteráž jest v Kristu Ježíši.
14 Výborného toho +pokladu ostříhej, skrze ~Ducha %svatého přebývajícího v nás.
     [+12; ~1Tm 6,20; %1K 3,16]
15 Víš snad o tom, že se odvrátili ode mne všickni, kteříž jsou v Azii, z nichžto jest Fygellus a Hermogenes.
16 Dejž milosrdenství Pán domu Oneziforovu; nebo často mi činil +pohodlí, aniž se styděl za řetězy mé.
     [+Sk 3,19]
17 Nýbrž přišed do Říma, pilně mne hledal, a nalezl.
18 Dejž jemu Pán nalézti +milosrdenství u Pána v onen den. A jak mi mnoho posluhoval v Efezu, ty výborně víš.
     Mt 5,7]

 


Seznam kapitol knihy Druhá Epištola S. Pavla k Timoteovi

[1] [2] [3] [4]