KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Filipenským 2] [Filipenským 2] [Filipenským 4]

Epištola S. Pavla k Filipenským 3
Velí se v Kristu radovati, 2. falešných vůdců se varovati, 8. v Kristu spravedlnosti hledati a ne jinde, 15. v té růsti, 17. a věrných služebníků Kristových následovati.

D ále pak, bratří moji, +radujte se v Pánu. Jednostejných věcí vám psáti mně se jistě nestýště, vám pak to bezpečné jest.
     [+2K 13,11]
2 +Vizte *psy, vizte %zlé dělníky, vizte roztržku.
     *Iz 56,10; Ř 16,18; [+Mk 13,23; %2K 11,13]
3 Nebo *myť jsme +obřízka, ^kteříž duchem sloužíme Bohu, a %chlubíme se v Kristu Ježíši, a nedoufáme v těle,
     *Ř 3,30; ^J 4,24; 2K 3,6; [+Jr 4,4; %1K 1,31]
4 Ačkoli i já mohl bych +doufati v těle. Zdá-liť se komu jinému, že by mohl doufati v těle, já mnohem více,
     2K 11,22; 12,5; [+Sk 23,6]
5 Obřezán jsa +osmého dne, jsa z rodu Izraelského, pokolení Beniaminova, Žid ~z Židů, podle %zákona *farizeus,
     *Sk 23,6; [+Gn 17,12; ~2K 11,22; %Ga 1,14]
6 A z strany horlivosti *protivník církve, z strany pak spravedlnosti zákonní jsa bez úhony.
     *Sk 22,4; [8,3]
7 Ale to, což mi bylo jako +zisk, položil jsem sobě pro Krista za škodu.
     [+Mt 13,44]
8 Nýbrž i všecky věci pokládám škodou býti pro vyvýšenost *známosti Krista Ježíše Pána mého, pro nějž jsem to všecko ztratil, a mám to jako za smetí, jedné abych Krista získal,
     Iz 53,11; Jr 9,[23]. 24; J 17,3; Ko 2,2
9 A v něm nalezen byl nemající své spravedlnosti, kteráž jest z Zákona, ale tu, kteráž jest z víry Kristovy, spravedlnost, kterážto jest z Boha *a u víře záleží,
     *J 5,24; Ř 3,22; 4,3; 10,8; Žd 4,3; 1Pt 2,6
10 Abych tak poznal jej, a divnou moc vzkříšení jeho, a společnost utrpení jeho, připodobňuje se *k smrti jeho,
     *Ř 6,2
11 Zda bych tak přišel k +vzkříšení z mrtvých.
     [+L 14,14; 20,35]
12 Ne že bych již +dosáhl, aneb již dokonalým byl, ale snažně běžím, zda bych i dostihnouti mohl, ~načež uchvácen jsem od Krista Ježíše.
     [+1Tm 6,12; ~J 6,44; Žd 12,22]
13 Bratří, jáť nemám za to, že bych již dosáhl.
14 Ale to jedno činím, na ty věci, kteréž jsou za mnou, +zapomínaje, k těm pak, kteréž jsou přede mnou, ~úsilně chvátaje, k cíli běžím, *k odplatě svrchovaného povolání Božího v Kristu Ježíši.
     *Mt 16,27; 1K 9,[~24]. 25; [1Pt 5,10; +Ž 45,11; L 9,62]
15 Protož kteřížkoli jsme dokonalí, to smýšlejme. A pakli v čem jinak smyslíte, i toť vám Bůh zjeví.
16 Ale k čemuž jsme již přišli, v tom při jednostejném +zůstávejme *pravidle a jednostejně smysleme.
     *Ř 12,6; [+Ga 6,16]
17 Spolunásledovníci *moji buďte, bratří, a šetřte těch, kteříž tak chodí, jakož máte ~příklad na nás.
     *1K 4,16; [1Te 1,6; ~1Pt 5,3]
18 Neboť +mnozí chodí, o nichž jsem častokrát ~pravil vám a nyní s pláčem pravím, žeť jsou %nepřátelé kříže Kristova,
     [+Mt 7,13; Ř 16,17; ~Ga 5,21; %6,12-14]
19 Jichžto konec jest +zahynutí, *jejichžto ~bůh jest břicho, %a sláva jejich v mrzkostech jejich, kteříž o zemské věci stojí.
     *[~]Ř 16,18; [+Fp 1,28; 2K 11,15; %Oz 4,7; 2K 11,12]
20 Ale naše +měšťanství jestiť v nebesích, odkudž i ~Spasitele očekáváme Pána Jezukrista,
     [+Ef 2,6; Žd 13,14]; [~Sk 1,11]
21 Kterýž promění to +tělo naše ponížené, tak aby bylo ~podobné k tělu slávy jeho, podle mocnosti té, kteroužto on mocen jest i %všecky věci podmaniti sobě.
     [+1K 15,43. 49]; [~Mt 17,2; Ř 8,29; %1K 15,27]

 


Seznam kapitol knihyEpištola S. Pavla k Filipenským

[1] [2] [3] [4]