KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 12] [Skutkové 13] [Skutkové 14]

Skutkové S. Apoštolů 13
Vyvoleni, odděleni i posvěceni jsouce Barnabáš a Pavel, 46. kázali Krista pohanům, Elymasa, proroka falešného, hrozně zahanbivše.

B yli pak v církvi, kteráž byla v Antiochii, +proroci a učitelé, jako Barnabáš a Šimon, kterýž měl příjmí Černý, a Lucius Cyrenenský, a Manahen, kterýž byl spolu vychován s Herodesem tetrarchou, a Saul.
     [+11,27; 15,32]
2 A když oni služby Páně konali a postili se, dí jim Duch svatý: *Oddělte mi Barnabáše a Saule k dílu, k kterémuž jsem jich povolal.
     *9,15; 22,14; Ř 1,1; Ga 1,15; Ef 3,7; 1Tm 2,7
3 Tedy +postíce se, a modlíce se, a vzkládajíce ~na ně ruce, propustili je.
     [~]6,6; 8,17; 19,6; [+14,23]
4 A oni posláni jsouce od Ducha svatého, přišli do Seleucie, a odtud plavili se do Cypru.
5 A přišedše do Salaminy, kázali slovo Boží v školách Židovských; a měli s sebou i *Jana k službě.
     *12,25
6 A když zchodili ten ostrov až do Páfu, nalezli tu jakéhos čarodějníka, *falešného proroka Žida, jemuž jméno bylo Barjezus,
     *8,9
7 Kterýž byl u znamenitého vladaře Sergia Pavla, muže opatrného. Ten povolav Barnabáše a Saule, +žádal od nich slyšeti slovo Boží.
     [+Mk 6,20]
8 Ale +protivil se jim Elymas, totiž čarodějník ten, (nebo se tak vykládá jméno jeho,) usiluje odvrátiti vladaře od víry.
     [+Ex 7,11; 2Tm 3,8]
9 Tedy Saul, kterýž slove i Pavel, naplněn jsa Duchem svatým, pilně pohleděv na něj,
10 Řekl: Ó plný vší lsti a vší nešlechetnosti, +synu ďáblův, a nepříteli vší spravedlnosti, což nepřestaneš převraceti cest Páně přímých?
     [+Dt 13,13; Mt 13,38; J 8,44; 1J 3,8]
11 A aj, nyní ruka Páně nad tebou, a budeš slepý, nevida slunce až do času. A pojednou připadla na něj mrákota a tma, a jda vůkol, hledal, kdo by ho za ruku vedl.
12 Tehdy vladař uzřev, co se stalo, uvěřil, divě se učení Páně.
13 A pustivše se od Páfu Pavel a ti, kteříž s ním byli, přišli do města Pergen v krajině Pamfylii. Jan *pak odšed od nich, vrátil se do Jeruzaléma.
     *15,38
14 Oni pak šedše z Pergen, přišli do Antiochie Pisidické, a všedše do školy v den sobotní, posadili se.
15 A když bylo po čtení Zákona a Proroků, poslali k nim knížata školy té řkouce: Muži bratří, máte-li úmysl jaké napomenutí učiniti k lidu, mluvte.
16 Tedy Pavel povstav a rukou, aby mlčeli, pokynuv, +řekl: Muži Izraelští, a kteříž se bojíte Boha, slyšte.
     [+12,17; 19,33]
17 Bůh lidu tohoto Izraelského vyvolil otce naše a lidu povýšil, když byl pohostinu v zemi Egyptské, a v *rameni vztaženém vyvedl je z ní.
     *Ex 13,3; [12,37. 41]
18 A za čas *čtyřidceti let snášel jejich obyčeje na poušti.
     *Ex 16,2; Nu 14,34; Ž 95,10; Ez 4,6
19 A zahladiv +sedm národů v zemi Kanán, *rozdělil losem mezi ně zemi jejich.
     *Joz 13,7; 14,2; [+Dt 7,1]
20 A potom, téměř za čtyři sta a padesáte let, *dával jim soudce až do Samuele proroka.
     *Sd 2,16; 3,9
21 A *vtom žádali za krále, i dal jim Bůh ^Saule, syna Cis, muže z pokolení Beniaminova, za čtyřidceti let.
     *1S 8,5; Oz 13,10; ^1S 9,[15]. 16; 10,1
22 A když toho +zavrhl, vzbudil jim Davida ~krále, kterémužto svědectví dávaje, řekl: *Nalezl jsem Davida, syna Jesse, muže podle srdce svého, kterýž bude činiti všecku vůli mou.
     *[~]1S 13,14; 15,26; Sk 7,45; Ž 89,21; [+]Oz 13,11
23 Z jehožto +semene Bůh podle zaslíbení vzbudil lidu Izraelskému Spasitele Ježíše,
     2,30; Ž 132,11; [+]Iz 11,1; [+2S 7,12; Mt 1,6 L 1,27]
24 Před jehožto příštím *kázal Jan křest pokání ~všemu lidu Izraelskému.
     *1,5; J 3,23; [Mal 3,1; Mt 3,1. 2; ~Sk 19,4]
25 A když Jan dokonával +běh svůj, pravil: Kteréhož se mne domníváte býti, nejsem ~ten, ale aj, přijdeť po mně tak důstojný, ješto já nejsem hoden rozvázati obuvi noh jeho.
     [+J 1,20; ~Mk 1,7; L 3,16]
26 Muži bratří, +synové rodu Abrahamova, a kteříž mezi vámi jsou bojící se Boha, *vám ~slovo spasení %tohoto posláno jest.
     *3,26; 13,46; Mt 10,5.[~] 6; [+3,9; %Ř 1,16]
27 Nebo ti, kteříž přebývají v Jeruzalémě, a knížata jejich, toho Ježíše neznajíce, *odsoudili, a tak hlasy Prorocké, kteříž se na ~každou sobotu čtou, naplnili.
     *3,17; J 16,3; 1K 2,8; 1Tm 1,13; [~Sk 15,21]
28 A nižádné viny hodné smrti na něm nenalezše, aby zamordován byl, Piláta *prosili.
     *Mt 27,22; L 23,18; [Mk 15,13]
29 A když dokonali všecko, což o něm psáno bylo, složen jsa *s dřeva, do ~hrobu jest položen.
     *Mt 27,59.[~ 60]
30 Bůh pak +vzkřísil jej z mrtvých.
     1,3; [+]Mt 28,6; [+]Mk 16,6; L 24,6; J 20,1
31 Kterýžto +vidín jest po mnohé dni od těch, jenž spolu s ním byli přišli z Galilee do Jeruzaléma, kteřížto jsou svědkové jeho k lidu.
     [+Mt 28,17; L 24,36; J 20,19; 1K 15,5. 6]
32 A my vám zvěstujeme to *zaslíbení, které +se stalo otcům, že jest je již Bůh naplnil nám synům jejich, vzkřísiv Ježíše;
     *Iz 7,14; 9,6; L 1,73; J 1,46; [+Gn 3,15; 22,18; Dt 18,15; 2S 7,12; Ž 132,11; Iz 4,2; Jr 23,5]
33 Jakož i v +druhém Žalmu napsáno jest: Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe.
     [+]Ž 2,7; Žd 1,5; 5,5
34 A že jej z mrtvých vzkřísil, aby se již více nenavracoval v porušení, *takto o tom řekl: Dám vám svaté věci Davidovy věrné.
     *Iz 55,3
35 Protož i v jiném Žalmu +dí: Nedáš svatému svému viděti porušení.
     [+]2,27; [+]Ž 16,10
36 David zajisté za svého věku poslouživ vůli Boží, *usnul, a přiložen jest k otcům svým, a viděl porušení,
     *1Kr 2,10; [Sk 2,29]
37 Ale ten, kteréhož Bůh vzkřísil, neviděl porušení.
38 Protož známo vám buď, muži bratří, *že skrze toho zvěstuje se vám odpuštění hříchů,
     *L 24,47; 1J 2,2 ; [Ř 3,24. 28; Žd 7,19; 1J 2,12]
39 A to ode všech, od kterýchž jste nemohli skrze Zákon Mojžíšův ospravedlněni býti, skrze *tohoto každý, kdož věří, bývá ospravedlněn.
     *Ř 3,21; 8,2; 10,4; Ga 2,16; Žd 7,25; [Iz 53,6. 11; Ř 10,4]
40 Protož vizte, ať na vás nepřijde to, což jest v Prorocích povědíno:
41 Vizte *potupníci, a podivte se, a na nic přijďte; nebo já dílo dělám za dnů vašich, dílo to, o kterémž vy neuvěříte, kdyby je vám kdo vypravoval.
     *Ab 1,5; [Iz 28,14]
42 A když vycházeli ze školy Židovské, prosili jich pohané, aby jim v druhou sobotu mluvili táž slova.
43 A když bylo rozpuštěno shromáždění, šlo mnoho Židů a *nábožných lidí znovu na víru obrácených za Pavlem a Barnabášem, kteřížto promlouvajíce k nim, radili jim, aby trvali v milosti Boží.
     *11,23; 14,22
44 V druhou pak sobotu téměř všecko město sešlo se k slyšení slova Božího.
45 A Židé vidouce zástupy, naplněni jsou +závistí, a odporovali tomu, co bylo praveno od Pavla, protivíce a rouhajíce se.
     [+5,17]
46 Tedy svobodně Pavel a Barnabáš řekli: +Vámť jest mělo nejprv mluveno býti slovo Boží, *ale poněvadž je zamítáte, a za nehodné sebe soudíte věčného života, aj, obracíme %se ku pohanům.
     *[%]Mt 8,11; 21,43; [L 7,30; +Mt 10,6; %Ex 32,10; Iz 55,5; Ř 10,19
47 Neboť jest nám tak přikázal Pán, řka: Položil *jsem tebe světlo pohanům, tak abys ty byl spasení až do končin země.
     *Iz 42,6; 49,6; L 2,32
48 A slyšíce *to pohané, zradovali se a velebili slovo Páně; a uvěřili všickni, což jich koli bylo ~předzřízeno k životu věčnému.
     *Iz 55,5; [~Ř 8,29.30]
49 I rozhlašovalo se slovo Páně po vší krajině.
50 Tedy Židé zbouřili ženy nábožné a poctivé a přední měšťany, a *vzbudili protivenství proti Pavlovi a Barnabášovi, i vyhnali je z končin svých.
     *2Tm 3,11
51 A oni *vyrazivše prach z noh svých na ně, přišli do Ikonie.
     *18,6; Mt 10,14; Mk 6,11; L 9,5
52 Učedlníci pak naplněni byli radostí a Duchem svatým.

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]