KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Římanům 2] [Římanům 3] [Římanům 4]

Epištola S. Pavla k Římanům 3
Ač mnoho Židé mají před pohany, 9. však i oni nemohou ospravedlněni býti, leč věrou v Krista, jako i všickni jiní.

C ož tedy má více Žid nežli pohan? Aneb jaký jest užitek obřízky?
2 Mnohý všelikterak. Přední zajisté ten, že jest *jim svěřen Zákon Boží.
     *9,4; [Dt 4,7; Ž 147,19]
3 Nebo což jest do toho, jestliže byli někteří z nich *nevěrní? Zdaliž ^nevěra jejich věrnost Boží vyprázdní?
     *1K 10,5; 2Tm 2,13; Žd 4,2; ^Ř 9,6; Nu 23,19; 2K 1,18; Tt 1,2
4 Nikoli, *nýbrž budiž Bůh pravdomluvný, ale ^každý člověk lhář, jakož psáno =jest: Aby ospravedlněn byl v řečech svých, a přemohl, když by soudil.
     *Ž 86,15; J 3,33; 8,26; Zj 19,11; ^Ž 116,11; [62,10]; 1J 1,8; =Ž 51,6
5 Ale jestližeť pak nepravost naše spravedlnost Boží zvelebuje, což díme? Zdali nespravedlivý +jest Bůh, jenž uvodí hněv? (Po ~lidskuť pravím.)
     [+9,14; Jb 8,3; ~Ga 3,15]
6 Nikoli, +sic ~jinak kterakž by Bůh soudil svět?
     [+Gn 18,25]; [~Sk 17,31]
7 Nebo jestližeť pravda Boží mou lží rozmohla se k slávě jeho, i pročež pak já jako hříšník bývám souzen?
8 A ne raději (jakž o nás zle mluví a jakož někteří praví, že bychom říkali,): Čiňme zlé věci, aby přišly dobré? Jichžto spravedlivé jest odsouzení.
9 Což tedy? My převyšujeme pohany? Nikoli, nebo jsme již +prve dokázali toho, *že jsou, i Židé i Řekové, ~všickni pod hříchem,
     *[+]Ga 3,22; [~Ř 3,23]
10 Jakož psáno jest: +Že není spravedlivého ani jednoho.
     [+]Ž 14,3; 53,4
11 Není rozumného, není, kdo by hledal Boha.
12 Všickni se uchýlili, spolu neužiteční učiněni jsou; není, kdo by činil dobré, není ani jednoho.
13 Hrob otevřený +hrdlo jejich, jazyky svými lstivě mluvili, *jed lítých hadů pod rty jejich.
     *Ž 140,4; [+5,10]
14 Kterýchžto +ústa plná jsou zlořečení a hořkosti.
     [+]Ž 10,7
15 Nohy +jejich rychlé k vylévání krve.
     [+]Př 1,16; [+Iz 59,7]
16 Setření a bída na cestách jejich.
17 A +cesty pokoje nepoznali.
     [+Iz 59,7.8]
18 Není +bázně Boží před očima jejich.
     [+]Ž 36,2; [+Gn 20,11]
19 Víme +pak, že cožkoli Zákon mluví, těm, kteříž jsou pod Zákonem, mluví, aby všeliká ~ústa zacpána byla a aby vinen byl všecken svět Bohu.
     [+Ga 2,17; ~Ez 16,63]
20 Protož z skutků Zákona nebude ospravedlněn *žádný člověk před obličejem jeho; nebo skrze ^Zákon přichází poznání hřícha.
     *Ga 2,16; 3,10; [Ř 3,24. 28]; ^7,7
21 Ale nyní bez *Zákona spravedlnost Boží zjevena jest, ~osvědčená Zákonem i Proroky,
     Fp 3,9; *Ř 1,17; [Sk 15,11; ~J 5,46; Sk 26,22]
22 Spravedlnost totiž Boží, skrze víru Ježíše Krista, ke všem a na všecky věřící. [23.] Neboť +není rozdílu.
     J 3,15; [+Ř 10,12; Ga 3,28; Ko 3,11]
23 Všickniť zajisté +zhřešili, a nemají slávy Boží.
     [+3,9]; [Ga 3,22]
24 Spravedlivi pak učiněni +bývají darmo, milostí jeho, skrze ~vykoupení, kteréž se stalo v Kristu Ježíši,
     Iz 55,1; [+Ef 2,8. 9; Tt 3,5. 7; ~Mt 20,28; 1Tm 2,6; 1Pt 1,18]
25 Jehožto Bůh +vydal za *smírci, skrze víru ve krvi jeho, k ukázání spravedlnosti své, skrze %odpuštění předešlých hříchů, [26.] v shovívání Božím,
     *Ř 3,25; 2K 5,[19]. 21; Ko 1,20; 1Tm 2,6; Žd 5,9; 9,12; [4,16]; 1J 2,2; 4,10; [+Ef 1,9; %Sk 13,38. 39]
26 K dokázání spravedlnosti své v nynějším času, k tomu, aby on spravedlivým byl a ospravedlňujícím toho, jenž jest z víry Ježíšovy.
27 Kdež jest tedy +chlouba tvá? Vyprázdněna jest. Skrze který zákon? Skutků-li? Nikoli, ale skrze zákon víry.
     [+4,2]
28 Protož za to máme, *že člověk bývá spravedliv učiněn věrou bez skutků Zákona.
     *8,3; [4,5]; Sk 13,38; Ga 2,16; 2Tm 1,9; Tt 3,[4]. 5; Žd 7,16. 19; [Ef 2,8]
29 Zdaliž jest toliko Bůh Židů? Zdali také není i pohanů? Ba, jistě i pohanů,
30 Poněvadž jeden jest Bůh, kterýž ospravedlňuje obřízku +z víry, a neobřízku skrze víru.
     [+Sk 15,11]
31 Což tedy Zákon +vyprazdňujeme skrze víru? Nikoli, nýbrž Zákon tvrdíme.
     [+4,14]

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Římanům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]