KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1 Korintským 9] [1 Korintským 10] [1 Korintským 11]

První Epištola S. Pavla k Korintským 10
Napomíná, aby žádostem zlým nepovolovali, 9. na Krista nehřešili, 14. jsouce stolu Kristova účastni, nepřiúčastňovali se satanu, 23. a maličkým ku pohoršení nebyli.

N echciť pak, abyste nevěděli, bratří, že otcové *naši všickni pod oblakem byli, a ^všickni moře přešli,
     *Nu 9,18; Dt 1,33; Ž 78,14; 105,39; [Ex 13,21. 22]; ^14,22; [Joz 4,22]
2 A všickni v Mojžíše pokřtěni jsou v oblace a v moři,
3 A všickni *týž pokrm duchovní jedli,
     *Ex 16,15; [Ž 105,40]
4 A všickni *týž nápoj duchovní pili. Pili zajisté z duchovní skály, kteráž za nimi šla; a ta skála byl Kristus.
     *Nu 20,11; Ž 78,15.[ 16; Ex 17,6; Iz 43,20]
5 Ale ne +ve mnohých z nich zalíbilo se Bohu, *nebo zhynuli na poušti.
     *Nu 14,35; 26,65; [+Žd 3,19; Nu 11,33]
6 Ty pak věci za příklad nám býti mají k tomu, abychom +nebyli žádostivi zlého, jako i oni žádali.
     [+Nu 11,4. 34]
7 Protož nebuďte +modláři, jako někteří z nich, jakož ~psáno jest: *Posadil se lid, aby jedl a pil, a vstali, aby hrali.
     *[~]Ex 32,6; [+20,3-5; 1J 5,21]
8 Aniž +smilněme, *jako ~někteří z nich smilnili, a padlo jich jeden den třimecítma tisíců.
     *[~]Nu 25,1. 9; [+1K 6,18; ~Ž 106,28]
9 Ani +pokoušejme Krista, *jako někteří z nich pokoušeli, a %od hadů zhynuli.
     *Nu 21,[%5]. 6; [+Sk 5,9; Ex 17,2. 7; ~Ž 106,14
10 Ani +repcete, *jako ~i někteří z nich reptali, a zhynuli od záhubce.
     *Nu 14,[~2]. 36. 37; [+Fp 2,14]
11 Toto pak všecko u figuře dálo se jim, a +napsáno jest k napomenutí našemu, kteříž jsme již na ~konci světa.
     [+Ř 4,23. 24; ~Fp 4,5; Žd 9,26]
12 A protož kdo se +domnívá, že stojí, hlediž, aby nepadl.
     [+Ř 11,20]
13 Pokušení vás nezachvátilo, než lidské. Ale *věrnýť jest Bůh, kterýž nedopustí vás ~pokoušeti nad vaši možnost, ale %způsobíť s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti.
     *1,9; 1Te 5,24; [~Ž 68,21; %125,3]
14 Protož, moji milí bratří, +utíkejtež modlářství.
     [+Ex 20,3. 15 Jakožto +opatrným mluvím. Vy suďte, co pravím.
     [+2,15]
16 Kalich +dobrořečení, kterémuž dobrořečíme, zdaliž není ~společnost krve Kristovy? A chléb, kterýž lámeme, zdaliž není společnost těla Kristova?
     [+Mt 26,26. 27; ~1K 1,9]
17 Nebo jeden chléb, jedno tělo mnozí +jsme; všickni zajisté z jednoho chleba jíme.
     12,13.[+ 27]; Ef 4,4; [+Ř 12,5]
18 Pohleďte na Izraele podle těla. Zdaliž ti, +kteříž jedí oběti, nejsou účastníci oltáře?
     [+Lv 3,3; 7,15]
19 Což pak tedy dím? Že *modla jest něco? Anebo že modlám obětované něco jest? Nikoli.
     *8,4
20 Ale toto pravím, že, což +obětují pohané, *ďáblům obětují, a ne Bohu. Nechtělť bych pak, abyste vy byli účastníci ďáblů.
     *[+]Dt 32,17; Ž 106,37; [+Lv 17,7]
21 Nebo nemůžete kalicha Páně píti a kalicha ďáblů; nemůžete účastníci býti stolu Páně a stolu ďáblů.
22 Čili k +hněvu popouzíme Pána? Zdali silnější jsme nežli on?
     [+Dt 32,21]
23 Všecko *mi sluší, ale ne všecko jest užitečné; všecko mi sluší, ale ne všecko vzdělává.
     *6,12
24 Žádný nehledej +svých věcí, ale jeden každý toho, což jest bližního.
     [+33; Ř 15,2; Fp 2,4]
25 Všecko, což se v masných krámích prodává, jezte, nic se nevyptávajíce pro svědomí.
26 Nebo *Páněť jest země i plnost její.
     *Ex 19,5; Dt 10,14; Ž 24,1; 50,12; Jr 27,5
27 Pozval-liť by vás pak kdo z nevěřících k stolu, a chcete jíti, vše, cožkoli bylo by vám předloženo, jezte, nic se nevyptávajíce pro svědomí.
28 Pakli by vám někdo řekl: Toto jest modlám obětované, nejezte pro toho, jenž oznámil, a pro svědomí. Páně zajisté +jest země i plnost její.
     [+26; Ex 19,5; Ž 24,1]
29 Svědomí *pak pravím ne tvé, ale toho druhého. Nebo proč by měla svoboda +má potupena býti od cizího svědomí?
     *8,7; [+Ř 14,16]
30 A poněvadž já s *díků činěním požívám, proč mi se ~rouhají příčinou toho, z čehož já díky činím?
     *Sk 27,35; Ř 14,6; [1Tm 4,4; ~Ř 3,8]
31 Protož *buďto že jíte, nebo pijete, anebo cožkoli činíte, všecko k slávě Boží čiňte.
     *Ko 3,17; [Dt 8,10]
32 Bez *úrazu buďte i Židům i Řekům i církvi Boží,
     *Ř 14,13; 2K 6,4
33 Jakož i +ve všem líbím se všechněm, ~nehledaje v tom svého užitku, ale mnohých, aby spaseni byli.
     [+Ř 15,2]; [~1K 10,24; Fp 2,4]
34 "Následovníci *moji buďte, jako i já Kristův.
     *4,6.[ 16]; Fp 3,17; 1Te 1,6; 2Te 3,9; [Ef 5,1; Žd 13,7]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]