KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 4] [Skutkové 5] [Skutkové 6]

Skutkové S. Apoštolů 5
Ananiáš i manželka jeho pro neupřímnost a klam pozdychali, 12. velicí divové a zázrakové dáli se skrze apoštoly Páně, 17. kteříž od kněží do žaláře dáni byvše, 19. od anděla vězení zproštěni.

M už pak jeden, jménem Ananiáš, s Zafirou, manželkou svou, prodal statek.
2 A lstivě něco těch peněz ujal s vědomím manželky své, a přinesa díl nějaký, +položil k nohám apoštolským.
     [+4,37]
3 I řekl Petr: Ananiáši, +proč naplnil satan srdce tvé lstí, tak abys lhal Duchu svatému a lstivě ujal částku peněz za to pole?
     [+J 13,2]
4 Zdaliž nebylo tvé, kdybys ho byl sobě nechal? A když bylo prodáno, v moci tvé bylo. I proč jsi tuto věc složil v srdci svém? +Neselhal jsi lidem, ale Bohu.
     [+1Te 4,8]
5 Tedy uslyšav Ananiáš tato +slova, padna, zdechl. I spadla ~bázeň veliká na všecky, kteříž to slyšeli.
     [+Ž 5,7; ~L 1,65]
6 A vstavše mládenci, vzali jej, +a vynesše ven, pochovali.
     [+Lv 10,4.5]
7 I stalo se po chvíli, jako po třech hodinách, že i jeho žena, nevěduci, co se bylo stalo, přišla.
8 I řekl k ní Petr: Pověz mi, za toliko-li jste pole své prodali? A ona řekla: Ano, za tolik.
9 Tedy dí jí Petr: I pročež jste se smluvili, abyste pokoušeli Ducha Páně? Aj, nohy těch, kteříž pochovali muže tvého, přede dveřmi jsou, a vynesouť také i tebe.
10 I padla hned před nohy jeho, a zdechla. A všedše mládenci, nalezli ji mrtvou; i vynesše, pochovali podle muže jejího.
11 I byla +bázeň veliká po vší církvi, i mezi všemi, kteříž to slyšeli.
     [+5; L 7,16]
12 Skrze ruce pak apoštolů *dáli se divové a zázrakové velicí v lidu, (A bývali všickni jednomyslně ^v síňci Šalomounově.
     *2,43; Mk 16,17; ^Sk 3,11; 1Kr 6,3; J 10,23
13 Jiný pak žádný neodvážil se připojiti k nim, ale velebil je lid.
14 A vždy více se rozmáhalo množství věřících Pánu, mužů i také žen.)
15 Takže i na ulice vynášeli nemocné, a kladli na ložcích a na nosidlách, aby, když by šel Petr, aspoň stín jeho zastínil na některé z nich.
16 Scházelo se pak množství z okolních měst do Jeruzaléma, nesouce nemocné a trápené od duchů nečistých, a *uzdravováni byli všickni.
     *8,7; 16,18
17 Tedy povstav nejvyšší kněz a všickni, kteříž byli s ním, (jenž *byli saducejské sekty,) naplněni jsou závistí.
     *4,1
18 I zjímali apoštoly, a vsázeli je do žaláře obecného.
19 Ale *anděl Páně v noci otevřev dveře u žaláře, vyvedl je ven a řekl:
     *12,7; 16,26
20 Jděte, a postavíce se, mluvte lidu v chrámě všecka slova života tohoto.
21 To oni uslyševše, vešli na úsvitě do chrámu a učili. Tedy přišed +nejvyšší kněz a ti, kteříž s ním byli, svolali radu a všecky starší synů Izraelských, i poslali do žaláře, aby byli přivedeni.
     [+4,5]
22 A služebníci přišedše, nenalezli jich v žaláři. A navrátivše se, vypravovali,
23 Řkouce: Žalář zajisté nalezli jsme zavřený se vší pilností a strážné vně stojící u dveří, ale otevřevše dveře, žádného jsme tam nenalezli.
24 A když uslyšeli řeči tyto i nejvyšší kněz i úředník chrámu i jiní přední kněží, +nerozuměli, co by se to stalo.
     *2,12
25 A přišed kdosi, pověděl jim, řka: Aj, muži, kteréž jste vsázeli do žaláře, v chrámě stojí a učí lid.
26 Tedy šel tam úředník s služebníky, a přivedl je bez násilé; nebo se báli lidu, aby nebyli ukamenováni.
27 A přivedše je, postavili je v radě. I otázal se jich nejvyšší kněz,
28 Řka: Zdaliž *jsme vám přísně nepřikázali, abyste neučili v tom jménu? A aj, naplnili jste Jeruzalém učením svým, a chcete na nás ~uvésti krev člověka toho.
     *17.[ 18; ~Mt 27,25]
29 Odpověděv pak Petr a apoštolé, řekli: Více *sluší poslouchati Boha než lidí.
     *4,19; *Dn 6,10]
30 Bůh +otců našich vzkřísil Ježíše, kteréhož jste *vy zamordovali, ~pověsivše na dřevě.
     *2,23.[+ 24; 3,15; Dt 21,22. 23]
31 Toho jest Bůh, jakožto Knížete a Spasitele, povýšil *pravicí svou, aby bylo dáno lidu Izraelskému ~pokání a odpuštění hříchů.
     *2,33; Fp 2,9; [Žd 2,10; ~L 24,47]
32 A my jsme *svědkové toho všeho, což mluvíme, ano i Duch svatý, kteréhož dal Bůh těm, jenž jsou poslušni jeho.
     *J 15,27; [L 24,48]
33 Oni pak slyševše to, +rozzlobili se, a radili se o to, kterak by je vyhladili.
     [+2,37]
34 Tedy povstav v radě jeden farizeus, jménem *Gamaliel, Zákona učitel, vzácný muž u všeho lidu, rozkázal, aby na malou chvíli ven vyvedli apoštoly.
     *22,3
35 I řekl jim: Muži Izraelští, pilně se rozmyslte při těchto lidech, co máte činiti.
36 Nebo *před těmito časy byl povstal Teudas, pravě se také býti něčím velikým, jehož se přídrželo mužů okolo čtyř set; kterýžto již zahynul, i všickni, kteříž přistoupili k němu, rozptýleni jsou a v nic obráceni.
     *21,38
37 Po něm pak povstal Judas Galilejský za dnů +popisu, a mnoho lidu po sobě obrátil. Ale i ten zahynul, a všickni, kteřížkoli přistoupili k němu, rozptýleni jsou.
     [+L 2,2]
38 A protož nyní pravím vám: Dejte pokoj těmto lidem, a nechte jich. Nebo jestližeť jest *z lidí rada tato anebo dílo toto, rozprchneť se;
     Př 21,30; [Mt 15,13]
39 Pakliť jest z Boha, +nebudete moci toho zkaziti; *abyste snad i Bohu odporní nalezeni nebyli.
     *9,4; 22,7; [+Př 21,30]
40 I povolili jemu. A povolavše apoštolů, a *zmrskavše je, přikázali, aby více nemluvili ve jménu Ježíšovu. I propustili je.
     *Mt 23,34
41 Oni pak šli z toho jejich shromáždění, radujíce *se, že jsou hodni učiněni trpěti protivenství pro jméno Pána Ježíše.
     *Mt 5,10n; [Ř 5,2. 3; Fp 1,29; Jk 1,2; 1Pt 4,13]
42 Na každý pak den nepřestávali v chrámě i po domích učiti a zvěstovati Ježíše Krista.

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]