KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Lukáš 1] [Lukáš 2] [Lukáš 3]

Evangelium S. Lukáše 2
O popsání všeho světa; 4. o narození Pána Krista, 8. o pastýřích,stráž noční držících, 21. o Páně obřezání, 22. obětování v chrámě, 41. v letech dvanácti v chrámě s doktory mluvení, 51. a o poddanosti jeho pěstounům.

I stalo se v těch dnech, vyšlo jest vyrčení od císaře Augusta, aby byl popsán všecken svět.
2 (To popsání nejprve stalo se, když vladařem Syrským byl Cyrenius.)
3 I šli všickni, aby zapsáni byli, jeden každý do svého města.
4 Vstoupil pak i Jozef od Galilee z města Nazarétu do Judstva, do města Davidova, +kteréž slove *Betlém, (protože byl z domu a z čeledi Davidovy,)
     *1S 16,4; 20,6; Mi 5,[+1].2; J 7,42 ; [+Mt 2,6 ]
5 Aby zapsán byl s Marijí, zasnoubenou sobě manželkou, těhotnou.
6 I stalo se, když tam byli, naplnili se dnové Marie, aby porodila.
7 I *porodila Syna svého prvorozeného, a plénkami ho obvinula, a položila jej v jeslech, neb neměli jinde místa v hospodě.
     *Mt 1,21.[25]
8 A pastýři byli v krajině té, ponocujíce a stráž noční držíce nad svým stádem.
9 A aj, anděl Páně postavil se podle nich, a sláva Páně osvítila je. I báli se bázní velikou.
10 Tedy řekl jim anděl: +Nebojtež se; nebo aj, zvěstuji vám ~radost velikou, kteráž bude %všemu lidu.
     [+Sd 6,23; Iz 40,1 ]; [~Mt 2,10; 1Tm 3,16; %Mt 1,21 ]
11 Nebo narodil se +vám dnes Spasitel, jenž jest ~Kristus Pán, v městě Davidově.
     [+Iz 9,6; ~Dn 9,24.25 ]
12 A toto vám bude za +znamení: Naleznete nemluvňátko plénkami obvinuté, a ležící v jeslech.
     [+Ex 3,12 ]
13 A hned s andělem zjevilo se množství +rytířstva nebeského, chválících Boha a řkoucích:
     [+Ž 103,21 ]
14 Sláva +na výsostech Bohu, a na zemi *pokoj, lidem %dobrá vůle.
     *Ef 2,17; [Ř 5,1; +L 19,38; Iz 57,19; %Mt 3,17 ]
15 I stalo se, jakž odešli od nich andělé do nebe, že ti lidé, totiž pastýři, řekli vespolek: +Pojďme až do Betléma a vizme tu věc, jenž se stala, o níž Pán oznámil nám.
     [+Ex 3,3 ]
16 I přišli, chvátajíce, a nalezli Mariji a Jozefa, a nemluvňátko ležící v jeslech.
17 A viděvše, rozhlašovali to, což jim povědíno bylo o tom dítěti.
18 I divili se všickni, kteříž slyšeli o tom, což bylo mluveno od pastýřů k nim.
19 Ale Maria +zachovávala všecka slova tato, ~skládajici je v srdci svém.
     [+Gn 37,11; L 1,66 ]
20 I navrátili se pastýři, velebíce a chválíce Boha ze všeho, což slyšeli a viděli, tak jakž bylo povědíno jim.
21 A když se naplnilo dní *osm, aby obřezáno bylo dítě, nazváno jest jméno jeho Ježíš, kterýmž bylo ^nazváno od anděla, prve než se v životě počalo.
     *Gn 17,12; Lv 12,3; J 7,22 ; ^L 1,31; Mt 1,21
22 A když se naplnili dnové očišťování Marie podle +Zákona Mojžíšova, přinesli jej do Jeruzaléma, aby ho postavili přede Pánem,
     Lv 12,[+2n].6; 1S 1,22
23 (Jakož psáno jest v *Zákoně Páně, že každý pacholík, otvíraje život, svatý Pánu slouti bude,)
     *Ex 13,2; Nu 8,16
24 A aby dali obět, jakož povědíno jest v *Zákoně Páně, dvě hrdličky anebo dvé holoubátek.
     *Lv 12,8
25 A aj, člověk jeden byl v Jeruzalémě, jemuž jméno Simeon. A člověk ten byl spravedlivý a nábožný, očekávající potěšení +Izraelského, a Duch svatý byl v něm.
     [+Gn 5,29 ]
26 A bylo jemu zjeveno od Ducha svatého, že neuzří smrti, až by prve uzřel Krista Páně.
27 Ten přišel, ponuknut jsa od Ducha Páně, do chrámu. A když uvodili dítě Ježíše rodičové, aby učinili podle obyčeje Zákona za něj,
28 Tedy on vzal jej na lokty své, i chválil Boha a řekl:
29 Nyní +propouštíš služebníka svého, Pane, podle slova svého v pokoji.
     [+Gn 46,30; Fp 1,23 ]
30 Neboť jsou *viděly oči mé spasení tvé,
     *3,6 ; [Ž 98,2; Iz 52,10 ]
31 Kteréž jsi připravil *před obličejem všech lidí,
     *Sk 28,28; [Iz 11,10 ]
32 Světlo *k zjevení národům a slávu lidu tvého Izraelského.
     *Sk 13,47; [Iz 42,6; 49,6 ]
33 Otec pak a matka jeho divili se těm věcem, kteréž praveny byly o něm.
34 I požehnal jim Simeon, a řekl k Mariji, matce jeho: Aj, položen jest tento ku *pádu a ku povstání mnohým v Izraeli, a na ~znamení, kterémužto bude odpíráno,
     *Iz 8,14; Mk 12,10 ; Ř 9,32; 1K 1,18; 1Pt 2,8; [Mt 21,42; ~Sk 28,22 ]
35 (A tvou vlastní duši +pronikne meč,) aby zjevena byla z mnohých srdcí myšlení.
     [+J 19,25n ]
36 Byla také Anna prorokyně, dcera Fanuelova z pokolení Aser. Ta se byla zstarala ve dnech mnohých, a živa byla s mužem svým sedm let od panenství svého.
37 A ta vdova byla, mající let okolo osmdesáti a čtyř, kteráž nevycházela z chrámu, posty a modlitbami sloužeci Bohu dnem i nocí.
38 A ta v touž hodinu přišedši, chválila Pána, a mluvila o něm všechněm, kteříž čekali vykoupení v Jeruzalémě.
39 Oni pak, jakž vykonali všecko podle Zákona Páně, vrátili se do Galilee, do města svého Nazaréta.
40 Dítě pak +rostlo a posilovalo se v duchu, plné moudrosti, a milost Boží byla v něm.
     [+1,80 ]
41 I chodívali rodičové jeho každého roku do Jeruzaléma na +den slavný velikonoční.
     [+Ex 23,15.17 ]
42 A když byl ve dvanácti letech, a oni vstupovali do Jeruzaléma, podle obyčeje toho *dne svátečního,
     *Ex 23,14; 34,23 ; Dt 16,16
43 A když vykonali dni, a již se navracovali, zůstalo dítě Ježíš v Jeruzalémě, a nevěděli o tom Jozef a matka jeho.
44 Domnívajíce se pak o něm, že by byl v zástupu, ušli den cesty. I hledali ho mezi příbuznými a známými.
45 A nenalezše jeho, navrátili se do Jeruzaléma, hledajíce ho.
46 I stalo se po třech dnech, že nalezli jej v chrámě, an sedí mezi doktory, poslouchaje jich a otazuje se jich.
47 A děsili se *všickni, kteříž jej slyšeli, nad rozumností a odpovědmi jeho.
     *4,32; 20,26; Mt 7,28; 13,54; 22,22 ; Mk 1,22; 6,2; 12,17; J 7,15
48 A uzřevše ho, ulekli se. I řekla matka jeho k němu: Synu, proč +jsi nám tak učinil? Aj, otec tvůj a já s bolestí hledali jsme tebe.
     [+Gn 20,9; 26,10 ]
49 I řekl k nim: Co jest, že jste mne hledali? Zdaliž jste nevěděli, že v těch věcech, kteréž jsou Otce mého, musím já býti?
50 Ale oni *nesrozuměli těm slovům, kteráž k nim mluvil.
     *9,45; 18,34
51 I šel s nimi, a přišel do Nazarétu, a byl poddán jim. Matka pak jeho +zachovávala všecka slova ta v srdci svém.
     [+19; Gn 37,11 ]
52 A Ježíš +prospíval moudrostí, a věkem, a milostí, u Boha i u lidí.
     [+1,80; 2,40; 1S 2,26 ]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Lukáše:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24]