KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 16] [Skutkové 17] [Skutkové 18]

Skutkové S. Apoštolů 17
Pavel svatý kázal v Tessalonice, 4. jemuž někteří uvěřili, 5. jiní pokušení vzbudili i obec zbouřili, 15. Pavel potom v Aténách neznámého Boha v známost uvodil.

A prošedše město Amfipolim a Apollonii, přišli +do Tessaloniky, kdež byla Židovská škola.
     [+1Te 2,1.2]
2 Tedy Pavel podle obyčeje svého všel k nim, a po tři soboty kázal jim z Písem,
3 Otvíraje +a předkládaje to, *že měl Kristus trpěti a z mrtvých vstáti, a že ten jest %Kristus Ježíš, kteréhož já zvěstuji vám.
     *Ž 22,7; Iz 50,6; 53,3; Mt 16,21; 20,18; Mk 8,31; L 9,22; 18,31; 24,7. 27.[+ 45; %J 1,46]
4 I *uvěřili někteří z nich, a připojili se Pavlovi a Sílovi, i Řeků nábožných veliké množství, i žen znamenitých nemálo.
     *28,24
5 Ale zažženi jsouce závistí Židé pravdě nepovolní, a přivzavše k sobě některé lehkomyslné a zlé lidi, shlukše se, zbouřili město, a útok učinivše na dům Jázonův, hledali jich, aby je vyvedli před lid.
6 A nenalezše jich, táhli Jázona a některé bratří k starším města, křičíce: Tito, *kteříž všecken svět bouří, ti sem také přišli,
     *16,20; [24,5]; L 23,2
7 Kteréž přijal Jázon. A ti všickni proti ustanovení císařskému činí, pravíce býti +králem jiného, jménem Ježíše.
     [+L 23,2; J 19,12]
8 A tak zbouřili obec i starší města, kteříž od nich to slyšeli.
9 Ale oni přijavše dosti učinění od Jázona a jiných, propustili je.
10 Bratří +pak hned v noci vypustili i Pavla i Sílu do Berie. Kteřížto přišedše tam, vešli do školy Židovské.
     [+9,25]
11 A ti byli udatnější nežli Tessalonitští, kteřížto přijali slovo Boží se vší chtivostí, *na každý den rozvažujíce Písma, tak-li by ty věci byly, jakž kázal Pavel.
     *Iz 8,20; 34,16; L 16,29; J 5,39; 1Te 5,21; 1Tm 4,16; 1Pt 1,10; 1J 4,1
12 A tak mnozí z nich uvěřili, i Řecké ženy poctivé i mužů nemálo.
13 A když zvěděli Židé v Tessalonice, že by i v Berii kázáno bylo slovo Boží od Pavla, přišli také tam, bouříce +zástupy.
     [+1Te 2,14]
14 Ale hned bratří vypustili Pavla, aby šel jako k moři; Sílas pak +a Timoteus zůstali tu.
     [+16,1]
15 Ti pak, kteříž provodili Pavla, dovedli ho až +do Atén. A vzavše poručení k Sílovi a k Timoteovi, aby přišli k němu, což nejspíše mohou, šli zase.
     [+1Te 3,1]
16 A když Pavel čekal jich v Aténách, rozněcoval +se v něm duch jeho, vida to město oddané býti ~modloslužbě.
     [+Nu 25,3; Sk 17,22]
17 I *rozmlouval s Židy a nábožnými lidmi v škole, ano i na rynku, po všecky dni, s těmi, kteříž se koli nahodili.
     *9,22
18 Tedy někteří z epikureů a stoických mudráků hádali se s ním. A někteří řekli: I +co tento žváč chce povědíti? Jiní pak pravili: Zdá se býti nějakých cizích bohů zvěstovatel. Neb jim o Ježíšovi a o z mrtvých vstání vypravoval.
     [+1K 4,10]
19 I popadše jej, vedli ho do Areopágu, a řekli jemu: Můžeme-li věděti, jaké jest to učení nové, kteréž vypravuješ?
20 Nebo +nové jakési věci vkládáš v uši naše, protož chceme věděti, co by to bylo.
     [+26,22. 23]
21 (Aténští zajisté všickni, i ti, kteříž tu byli hosté, k ničemuž jinému tak hotovi nebyli, než praviti neb slyšeti něco nového.)
22 Tedy Pavel, stoje uprostřed Areopágu, řekl: Muži Aténští, vidím vás býti všelijak *příliš nábožné lidi.
     *16
23 Nebo procházeje se a spatřuje náboženství vaše, nalezl jsem také oltář, na kterémž napsáno jest: Neznámému Bohu. Protož kteréhož vy ctíte neznajíce, tohoť já zvěstuji vám.
24 Bůh ten, *kterýž stvořil svět i všecko, což jest na něm, ten jsa Pánem nebe i země, ^nebydlí v chrámích rukou udělaných,
     *4,24; 14,15; Gn 1,1; 2Pa 6,18; Ž 33,6; 104,1; 146,6; ^Iz 66,1; Sk 7,48
25 Aniž bývá ctěn lidskýma rukama, jako by +něčeho potřeboval, *poněvadž on dává všechněm život i dýchání i všecko.
     *Gn 2,7; Dt 30,20; Ž 21,5; 27,1; 36,7; [+50,8; Jb 33,4]; J 1,4; 10,27
26 A učinil z jedné krve všecko lidské pokolení, aby přebývalo na tváři vší země, vyměřiv jim uložené časy +a cíle přebývání jejich,
     [+Dt 32,8]
27 Aby +hledali Boha, zda by snad makajíce, mohli nalézti jej, ~ačkoli není daleko od jednoho každého z nás.
     [+Iz 55,6; ~Jr 23,23]
28 Nebo +jím živi jsme, a hýbeme se, i trváme, jakož i někteří z vašich poetů pověděli: Že i rodina jeho jsme.
     [+Jb 10,12]
29 Rodina tedy Boží jsouce, *nemámeť se domnívati, že by Bůh zlatu neb stříbru neb kamenu, řemeslem anebo důvtipem lidským vyrytému, byl podoben.
     *19,25; [Iz 40,18n]
30 Nebo časy této +neznámosti přehlídaje Bůh, *již nyní zvěstuje lidem všechněm všudy, aby pokání činili,
     *Ř 16,26; Ef 1,9; 3,5; Ko 1,26; 2Tm 1,10; Tt 1,2; 1Pt 1,20; L 24,47; [+Sk 14,16]
31 Protože +uložil den, v kterémžto souditi bude všecken svět v spravedlnosti skrze muže, kteréhož jest k tomu vystavil, slouže k víře o tom všechněm, vzkříšením jeho z mrtvých.
     Ř 2,16; [+Sk 10,42; J 5,22]
32 Uslyševše pak o vzkříšení z mrtvých, někteří se +posmívali, a někteří řekli: Budeme tě slyšeti o tom po druhé.
     [+1K 1,23]
33 A tak Pavel vyšel z prostředku jejich.
34 Někteří pak muži, přídržíce se ho, uvěřili, mezi kterýmiž byl i Dionyzius Areopagitský, i žena, jménem Damaris, a jiní s nimi.

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]