KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 19] [Skutkové 20] [Skutkové 21]

Skutkové S. Apoštolů 20
Pavel svatý plavil se až do Troady, 7. tu kázal a mládence vzkřísil, 15. odtud plavili se do Milétu, 17. tu svolal starší Efezské, jimž osvědčení a napomenutí i s pohrůžkou učiniv, 36. s nimi se s pláčem rozžehnal.

K dyž pak přestala ta bouřka, povolav Pavel učedlníků a +požehnav jich, vyšel odtud, *aby se bral do Macedonie.
     *1Tm 1,3; [+Sk 18,22]
2 A když prošel krajiny ty, a napomenutí jim učiniv mnohými řečmi, přišel do země Řecké,
3 V kteréžto pobyv za tři měsíce, (kdežto Židé učinili jemu +zálohy,) když se měl plaviti do Syrie, umínil navrátiti se skrze Macedonii.
     [+19]
4 I šel s ním +Sópater Berienský až do Azie, a z ~Tessalonicenských *Aristarchus a Sekundus a %Gáius Derbeus a $Timoteus, z Azianských pak ++Tychikus a ~~Trofimus.
     *[~]27,2; [+Sk 17,10; ~19,20; %1K 1,14; $Sk 16,1]; [++Ef 6,21; 2Tm 4,12; Tt 3,12; ~~Sk 21,29]
5 Ti všickni šedše napřed, dočkali nás +v Troadě.
     [+16,8]
6 My pak plavili jsme se po velikonoci z Filippis, a přišli jsme k nim do Troady v pěti dnech, a tu jsme pobyli za sedm dní.
7 Tedy první den po sobotě, když se učedlníci sešli *k lámání chleba, Pavel mluvil k nim, maje nazejtří jíti pryč, i prodlil řečí až do půlnoci.
     *2,42
8 A bylo mnoho světel tu na té síni, kdež byli shromážděni.
9 Jeden pak mládenec, jménem Eutychus, sedě na okně, jsa obtížen hlubokým snem, když tak dlouho Pavel kázal, spě, spadl s třetího ponebí dolů, a vzat jest mrtvý.
10 I sstoupiv dolů Pavel, *zpolehl na něj, a objav jej, řekl: Nermuťtež se, však duše jeho v něm jest.
     *1Kr 17,21; 2Kr 4,34
11 A vstoupiv zase na síň, lámal chléb a jedl, a kázání jim učiniv dlouho až do svitání, tak odšel pryč.
12 I přivedli toho mládence živého, a byli nad tím velice potěšeni.
13 My pak vstoupivše +na lodí, plavili jsme se do Asson, odtud majíce k sobě vzíti Pavla; neb jest byl tak poručil, maje sám jíti po zemi.
     [+5]
14 A když se k nám připojil v Asson, vzavše jej, přijeli jsme do Mitylénu.
15 A odtud plavíce se, druhý den byli jsme proti Chium, a třetího dne přistavili jsme bárku k Sámu, a pobyvše v Trogyllí, nazejtří přišli jsme do Milétu.
16 Nebo Pavel byl umínil pominouti Efez, aby se nemeškal v Azii; nebo pospíchal, by možné bylo, aby byl o +letnicích v ~Jeruzalémě.
     [+2,1; 21,4. 12]
17 Tedy z Milétu poslav do Efezu, povolal k sobě starších církve.
18 Kteřížto když přišli k němu, řekl jim: Vy víte od prvního dne, v *kterýžto přišel jsem do Azie, kterak jsem po všecken ten čas s vámi byl,
     *19,10
19 Slouže Pánu se vší pokorou i s mnohými slzami a pokušeními, kteráž na mne přicházela z úkladů Židovských.
20 Kterak jsem ničehož +nepominul, což by vám užitečného bylo, abych vám toho neoznámil, ale učil jsem vás vůbec zjevně i po domích,
     [+27]
21 Svědectví vydávaje i Židům i Řekům *o pokání k Bohu a o víře v Pána našeho Ježíše Krista.
     *L 24,47; [Mk 1,15]
22 A aj, nyní já sevřín jsa duchem, beru se do Jeruzaléma, nevěda, co mi se v něm má státi,
23 Než že Duch svatý po *městech, kudyž jsem šel, osvědčuje mi, pravě, že vězení a soužení mne očekávají.
     *21,4.[ 11]
24 Však já +nic na to nedbám, aniž jest mi tak drahá duše má, jen ~abych běh svůj s radostí vykonal a *přisluhování, kteréž jsem přijal od Pána Ježíše, k osvědčování evangelium milosti Boží.
     *[~]2Tm 4,7; Tt 1,3; Ga 1,1; [+Sk 21,13]
25 A aj, já nyní vím, že již více neuzříte tváři mé vy všickni, mezi kterýmiž jsem chodil, káže o království Božím.
26 Protož osvědčujiť vám dnešní den, *žeť jsem čist od krve všech.
     *1S 12,3; 2S 3,28; Ez 33,6
27 Nebť jsem neobmeškal zvěstovati vám +všeliké rady Boží.
     [+L 7,30; Ef 1,11]
28 Buďtež +tedy sebe pilni i všeho stáda, v němžto Duch svatý ustanovil ~vás biskupy, abyste pásli církev Boží, kteréž sobě dobyl *svou vlastní krví.
     *1K 1,30; 6,20; 7,23; Ef 1,7; Ko 1,20; Žd 9,12; 1Pt 1,19; Zj 1,5; 5,9; [+1Tm 4,16; 1Pt 5,2; ~Fp 1,1; 1Tm 3,1. 2]
29 Nebo já to jistotně vím, že po mém odjití vejdou mezi vás *vlci hltaví, kteříž nebudou odpouštěti stádu.
     *2Pt 2,1; [Mt 7,15]
30 A z vás *samých povstanou muži, jenž budou mluviti převrácené věci, aby obrátili učedlníky po sobě.
     *1J 2,19; [Sk 15,24; Ž 41,10; 2Pt 2,2]
31 Protož bděte, v paměti majíce, že jsem po tři +léta nepřestával dnem i nocí s pláčem napomínati jednoho každého z vás.
     [+19,10]
32 A již nyní, bratří, poroučím vás Bohu a slovu milosti jeho, kterýžto mocen jest vzdělati vás, a dáti vám dědictví mezi všemi posvěcenými.
33 Stříbra *nebo zlata neb roucha nežádal jsem od žádného.
     *1K 9,12; 2K 11,9; 12,13; [Nu 16,15; 1S 12,3; 1K 9,12; 2K 11,9]
34 Nýbrž *sami víte, že toho, čehož mi kdy potřebí bylo, i těm, kteříž jsou se mnou, dobývaly ruce tyto.
     *18,3; 1K 4,12; 1Te 2,9; 2Te 3,8
35 Vše ukázal jsem vám, +že tak pracujíce, musíme snášeti mdlé, a pamatovati na slova Pána Ježíše; nebť ~on řekl: Blahoslaveněji jest dáti nežli bráti.
     [+1Te 2,9; 2Te 3,8]; [~L 6,38]
36 A to pověděv, *klekna na kolena svá, +modlil se s nimi se všemi.
     *[+]21,5
37 I stal se pláč veliký ode všech, a padajíce na hrdlo Pavlovo, líbali jej,
38 Rmoutíce se nejvíce nad tím slovem, kteréž řekl, že by již více neměli tváři jeho viděti. I provodili jej až k lodí.

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]