KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Galatským 6] [Efezským 1] [Efezským 2]

Epištola S. Pavla k Efezským 1
Kteréž v Kristu vyvolil Bůh Otec 6. k slávě své, 9. těm svaté evangelium zjevuje. 15. Z čehož se apoštol při Efezských i těšil, i hojnějšího osvícení a moci jim žádal.

P avel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, +svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši:
     [+Ř 1,7; 1K 1,2]
2 Milost +vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
     [+Ř 1,7; 1K 1,3; 2Pt 1,2]
3 Požehnaný +Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu.
     [+2K 1,3; 1Pt 1,3]
4 Jakož +vyvolil nás v ~něm před ustanovením světa k tomu, %abychom byli svatí a neposkvrnění před obličejem jeho v lásce,
     [+J 15,16; Ř 8,30; ~J 17,24; %L 1,75]
5 Předzřídiv +nás k zvolení ~za syny skrze Ježíše Krista v sebe, podle dobře libé vůle své,
     [+Ř 8,15. 29. 30; ~Ga 4,5]
6 K chvále slávy milosti své, kterouž vzácné nás učinil *v milém Synu svém.
     *Mt 17,5; [3,17]
7 V němžto +máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, podle ~bohatství milosti jeho,
     [+Sk 20,28; Žd 9,12]; [1Pt 1,18. 19; ~Ř 2,4; Ef 2,7; Fp 4,19]
8 Kterouž rozhojnil k nám +ve vší moudrosti a opatrnosti,
     [+Ko 1,9]
9 Oznámiv nám +tajemství vůle své podle dobré libosti své, kteroužto libost předuložil byl sám v sobě,
     [+Ř 16,25]
10 Aby v +dokonání plnosti časů v jedno *shromáždil všecko v Kristu, buďto nebeské věci, buďto zemské.
     *2,15; [Ko 1,20; +Gn 49,10; Ga 4,4]
11 V něm, pravím, v kterémžto i k +losu připuštěni jsme, předzřízeni ~byvše, podle předuložení toho, jenž všecko působí podle rady vůle své,
     [+Sk 26,18; Ř 8,17; ~Sk 13,48; Ř 8,29. 30]
12 Abychom tak byli k chvále slávy jeho +my, kteříž jsme prve naději měli v Kristu.
     [+Ga 3,23.25]
13 V kterémžto i vy naději máte, slyševše slovo pravdy, totiž evangelium spasení vašeho, v němžto i uvěřivše, znamenáni +jste Duchem zaslíbení Svatým,
     4,30; 2K 1,22]
14 Kterýž jest +závdavek dědictví našeho, na ~vykoupení toho, což jím dobyto %jest, k chvále slávy jeho.
     [+2K 1,22; ~Ř 8,23]; [%Ex 19,5; Tt 2,14; 1Pt 2,9]
15 Protož i já, *slyšev o +vaší víře v Pánu Ježíši, a o lásce ke všem svatým,
     *Fp 1,3; Ko 1,4; 1Te 1,2
16 Nepřestávám díků činiti z vás, zmínku čině o vás na modlitbách svých:
17 Aby Bůh Pána našeho Jezukrista, Otec +slávy, dal vám ~Ducha moudrosti a zjevení, v poznání jeho,
     [+Ř 6,4; ~Iz 11,2]
18 A tak +osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje povolání jeho a jaké ~bohatství slávy dědictví jeho v svatých,
     [+2K 4,4; ~Sk 20,32]
19 A kterak jest převýšená +velikost moci jeho k nám věřícím *podle působení mocnosti síly jeho,
     *3,7; Ko 2,12; [+1K 2,5]
20 Kteréž dokázal na Kristu, +vzkřísiv jej z mrtvých a ~posadiv na pravici své na nebesích,
     [+Sk 2,24]; [~Ž 110,1; Sk 2,34; Žd 1,3]
21 Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, i moci, i panstvo, i nad každé jméno, kteréž se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v budoucím.
22 A všecko *poddal pod nohy jeho, a jej dal ~hlavu nade všecko církvi,
     *Mt 28,18; [+Ž 8,7. 8; Mt 28,18; ~Ef 5,23; Ko 1,18]
23 Kterážto jest +tělo jeho a plnost všecko ~ve všech naplňujícího.
     [+Ř 12,5; 1K 12,12. 27; Ko 3,11]

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Efezským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6]