KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1. Timoteovi 4] [2. Timoteovi 4] [Titovi 1]

Druhá Epištola S. Pavla k Timoteovi 4
K horlivému vykonávání práce úřadu ode Pána přijatého napomíná a zavazuje Timotea, 6. o svém brzkém z světa odjití potěšeně vypravuje, 10. potom o některých pomocnících svých i protivnících, 17. a ochraně Boží před nimi zmínku činí.

P rotož já +osvědčuji před obličejem Božím a Pána Jezukrista, kterýž má souditi ~živé i mrtvé %v den zjevení svého a $království svého,
     [+Ř 1,9; 9,1; Mt 25,31; %2Te 2,8; $2Tm 4,18]
2 Kaž slovo Boží, +ponoukej včas nebo nevčas, tresci, ~žehři, napomínej, ve vší tichosti a učení.
     [+Iz 58,1; L 9,42]
3 Nebo přijde čas, že zdravého učení nebudou přijímati, ale majíce svrablavé uši, podle svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitele.
4 A odvrátíť +uši od pravdy, a k básněm obrátí.
     [+2Te 2,10. 11]
5 Ale ty ve všem buď bedliv, +protivenství snášej, dílo ~kazatele konej, dokazuj toho dostatečně, že jsi věrný Kristův %služebník.
     [+1,8; 2,3; ~Ef 4,11; %Ko 4,17]
6 Neb já se již k tomu blížím, abych obětován byl, a čas *rozdělení mého nastává.
     *2Pt 1,14; [Fp 1,23; 2,17]
7 Boj +výborný bojoval jsem, běh jsem ~dokonal, víru jsem zachoval.
     [+1K 9,24. 25; Fp 3,14; 1Tm 6,12; Žd 12,1; ~Sk 20,24]
8 Již za tím +odložena jest ~mi *koruna spravedlnosti, kterouž dá mi v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, a netoliko mně, ale i všechněm těm, %kteříž milují příští jeho.
     *[~]1K 9,25; [+2Tm 1,12. 14; Ko 1,5; ~1Pt 5,4; %2Tm 4,1]
9 Přičiň se k tomu, +abys ke mně brzo přišel.
     [+21]
10 Nebo +Démas mne opustil, zamilovav tento svět, a šel do Tessaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmacie.
     [+Ko 4,14]
11 Sám toliko Lukáš se mnou jest. *Marka vezmi s sebou; nebo jest mi velmi potřebný k službě.
     [+Ko 4,10]
12 Tychikať *jsem poslal do Efezu.
     *Sk 20,4
13 Truhličku, kteréž jsem nechal v Troadě u Karpa, když půjdeš, přines s sebou, i knihy, zvláště pergamén.
14 Alexander *kotlář mnoho mi zlého způsobil; odplatiž jemu Pán podle skutků jeho.
     *1Tm 1,20
15 Kteréhož i ty se vystříhej; nebo velmi se protivil řečem našim.
16 Při prvním mém +odpovídání žádný se mnou nebyl, ale všickni mne opustili. Nebudiž jim to počítáno za hřích.
     [+Sk 25,16]
17 Pán pak byl se mnou a posilnil mne, aby skrze mne utvrzeno bylo kázání o Kristu, a aby je slyšeli všickni národové. I vytržen +jsem byl z úst lva.
     [+Sk 12,11]
18 A +vysvobodíť mne Pán od každého skutku zlého a zachová k království svému nebeskému, jemuž sláva na věky věků. Amen.
     [+Mt 6,13]
19 Pozdrav +Prišky a Akvile, i Oneziforova domu.
     [+Sk 18,2]
20 Erastus +zůstal v Korintu, Trofima pak ~nechal jsem v Milétu nemocného.
     [+Sk 19,22; ~20,4; 21,29]
21 +Pospěš před zimou přijíti ke mně. Pozdravuje tebe Eubulus a Pudens a Línus a Klaudia, i všickni bratří.
     [+Tt 3,12]
22 Pán Ježíš Kristus budiž *s duchem tvým. Milost ~Boží s vámi. Amen.
     *Fm 1,25; [~Tt 3,15]
List tento druhý psán jest z +Říma k Timoteovi, (kterýž první v Efezu za biskupa skrze vzkládání rukou zřízen byl,) když Pavel opět po druhé se stavěl před císařem Neronem.
     [+Ga 6,18; Ef 6,24]

 


Seznam kapitol knihy Druhá Epištola S. Pavla k Timoteovi

[1] [2] [3] [4]