KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 20] [Skutkové 21] [Skutkové 22]

Skutkové S. Apoštolů 21
Připlaviv se Pavel do Cesaree k Filipovi jáhnu, 11. tu slyšel proroctví o budoucím svém vězení, 13. však předce šel do Jeruzaléma, 24. a tam se oholiti dal, 28. proti němuž v chrámě lid zbouřen, 32. on pak od žoldnéřů vzat.

K dyž jsme se pak plavili, rozloučivše se s nimi, přímým během přijeli jsme do Koum, a druhý den do Ródu, a odtud do Patary.
2 I nalezše tu lodí, kteráž měla plouti do Fenicen, a vstoupivše na ni, plavili jsme se.
3 A když se nám počal ukazovati Cyprus, nechavše ho na levé straně, plavili jsme se do Syrie, a připlavili jsme se do Týru; nebo tu měli složiti náklad z lodí.
4 A nalezše tu učedlníky, pobyli jsme tam za sedm dní, *kteřížto pravili Pavlovi skrze Ducha svatého, aby nechodil do Jeruzaléma.
     11.[ 12]; 20,23
5 A když jsme my vyplnili ty dni, vyšedše, brali jsme se pryč, a sprovodili nás všickni s ženami i s dětmi až za město. *A poklekše na kolena na břehu, pomodlili jsme se.
     *20,36
6 A když jsme se vespolek +rozžehnali, vstoupili jsme na lodí, a oni se vrátili ~domů.
     [+1; J 16,32]
7 My pak přeplavivše se od Týru, dostali jsme se až do Ptolemaidy, a pozdravivše tu bratří, pobyli jsme u nich jeden den.
8 A nazejtří vyšedše Pavel a my, jenž jsme s ním byli, přišli jsme do Cesaree, a +všedše do domu Filipa ~evangelisty, (kterýž byl jeden z oněch sedmi,) pobyli jsme u něho.
     [+]6,3. 5; [~Ef 4,11]
9 A ten měl čtyři dcery +panny, prorokyně.
     [+2,17; Jl 2,28
10 A když jsme tu pobyli za +drahně dní, přišel prorok nějaký z Judstva, jménem *Agabus.
     *11,28; [+9,43]
11 Ten když k nám přišel, vzal pás Pavlův, a svázav sobě ruce i nohy, řekl: Totoť +praví Duch svatý: Muže toho, jehož jest pás tento, *tak sváží Židé v Jeruzalémě a vydadí v ruce pohanům.
     *33; [+4; 20,23]
12 A jakž jsme to uslyšeli, prosili jsme ho i my i ti, kteříž byli v tom místě, aby nechodil do Jeruzaléma.
13 Tedy odpověděl Pavel: I co činíte, plačíce a trápíce srdce mé? Však já netoliko svázán býti, ale i *umříti hotov jsem v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše.
     *20,24
14 A když nechtěl povoliti, dali jsme tomu +pokoj, řkouce: ~Staň se vůle Páně.
     11,18; ~1S 3,18; Mt 6,10; L 11,2; 22,42]
15 Po těch pak dnech připravivše se, brali jsme se do Jeruzaléma.
16 A šli s námi i učedlníci někteří z Cesaree, vedouce s sebou nějakého Mnázona z Cypru, starého učedlníka, u něhož bychom hospodu měli.
17 A když jsme přišli do Jeruzaléma, vděčně nás přijali bratří.
18 Druhého pak dne všel Pavel s námi k +Jakubovi, a tu se byli všickni starší sešli.
     [+15,13; Ga 1,19]
19 Jichžto pozdraviv, +vypravoval jim všecko, což Bůh skrze službu jeho činil mezi pohany.
     [+L 10,17]
20 A oni slyšavše to, +velebili Pána, a řekli jemu: Vidíš, bratře, kterak jest mnoho tisíců Židů věřících, a ti všickni jsou ~horliví milovníci Zákona.
     [+19,17; ~Ř 10,2.3; Ga 1,14]
21 Ale o toběť mají zprávu, že bys ty vedl od Zákona Mojžíšova všecky ty Židy, kteříž jsou mezi pohany, pravě, že nemají obřezovati synů svých, ani zachovávati obyčejů Zákona.
22 Což +tedy činiti? Musíť zajisté shromážděno býti všecko množství, neboť uslyší o tobě, že jsi přišel.
     1K 14,15]
23 Učiniž tedy toto, cožť povíme: Mámeť *tu čtyři muže, kteříž mají ^slib na sobě.
     *18,18; Lv 27,2; Nu 6,[4]. 18; 30,20
24 Ty přijma k sobě, posvěť se s nimi, i náklad učiň s nimi, aby oholili hlavy své. A takť zvědí všickni, že to, což slyšeli o tobě, nic není, ale že i sám ty chodíš, ostříhaje Zákona.
25 Z strany pak těch, kteříž z pohanů uvěřili, *my jsme psali, usoudivše, aby tohoto ničeho nešetřili, toliko aby se varovali modlám obětovaného, a krve, a udáveného, a smilstva.
     *15,19. 20.[ 29]
26 Tedy Pavel, přijav k sobě ty muže, na druhý den posvětiv se s nimi, všel do chrámu, *a vypravoval o vyplnění dní toho posvěcení, až i obětována jest obět za jednoho každého z nich.
     *Nu 6,13
27 A když se vyplniti mělo dní sedm, Židé +někteří z Azie, uzřevše jej v chrámě, zbouřili všecken lid a vztáhli naň ruce,
    [+24,18]
28 Křičíce: Muži Izraelští, pomozte! Totoť jest ten člověk, kterýž proti lidu i Zákonu i místu tomuto všecky všudy učí, a k tomu +i pohany uvedl do chrámu, a ~poskvrnil svatého tohoto místa.
     [+24,6; Ez 44,7]
29 Nebo byli viděli prve +Trofima Efezského s ním v městě, kteréhož domnívali se, že by Pavel do chrámu uvedl.
     [+20,4; 2Tm 4,20]
30 Takž se zbouřilo všecko město, a sběhli se lidé, a +uchopivše Pavla, táhli jej ven z chrámu. A hned zavříny jsou dveře.
     [+26,21]
31 A když jej chtěli zamordovati, povědíno hejtmanu vojska, že se bouří všecken Jeruzalém.
32 Kterýžto hned pojav s sebou žoldnéře a setníky, přiběhl na ně. A oni uzřevše hejtmana a žoldnéře, přestali bíti Pavla.
33 Tedy přistoupiv hejtman, +dosáhl ho, *a rozkázal jej svázati dvěma řetězy, a ptal se, kdo jest a co učinil.
     *20,23; 17,19
34 V zástupu pak jedni tak, jiní jinak křičeli. A nemoha nic jistého zvěděti pro hluk, rozkázal jej vésti do vojska.
35 A když přišel k stupňům, nahodilo se, že nesen byl od žoldnéřů pro násilé lidu.
36 Nebo šlo za ním množství lidu, křičíce: *Zahlaď jej!
     *22,22; [L 23,18]
37 A když měl již uveden býti do vojska Pavel, řekl hejtmanu: Mohu-li co promluviti k tobě? Kterýž řekl: Umíš Řecky?
38 Nejsi-liž ty ten Egyptský, kterýž jsi před těmito dny byl bouřku učinil, a vyvedls na poušť čtyři tisíce lotrů?
39 I řekl Pavel: Jáť jsem člověk *Žid Tarsenský, neposledního města Cilické země obyvatel; protož prosím tebe, dopusť mi promluviti k lidu.
     *9,11; 22,3
40 A když mu on dopustil, Pavel stoje na stupních, pokynul rukou na lid. A když se veliké mlčení stalo, mluvil k nim Židovsky, řka:

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]