KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 5] [Skutkové 6] [Skutkové 7]

Skutkové S. Apoštolů 6
K přisluhování vezdejšími věcmi sedm mužů zřízeno, 8. z nichž jeden, totiž svatý Štěpán, lstivě jsa obžalován, 12. před staršími a zákoníky stál.

A v těch dnech, když se rozmnožovali učedlníci, stalo se reptání Řeků proti Židům proto, že by zanedbávány byly v přisluhování vezdejším vdovy jejich.
2 Tedy dvanácte apoštolů, svolavše množství učedlníků, řekli: Není +slušné, abychom my, opustíce slovo Boží, přisluhovali stolům.
     [+Ex 18,17]
3 Protož, bratří, *vybeřte z sebe mužů sedm dobropověstných, plných Ducha svatého a moudrosti, jimž bychom poručili tu práci.
     1Tm 3,7; *Dt 1,13
4 My pak *modlitby a služby slova Páně pilni budeme.
     *Ř 12,12
5 I líbila se ta řeč všemu množství. I vyvolili Štěpána, muže plného víry a Ducha svatého, a *Filipa, a Prochora, a Nikánora, a Timona, a Parména, a ^Mikuláše Antiochenského, k víře vnově obráceného.
     *21,8; ^Zj 2,6
6 Ty *postavili před obličejem apoštolů, kteřížto pomodlivše se, vzkládali ~na ně ruce.
     *[~]1Tm 4,14; 5,22; 2Tm 1,6.[ 7; Sk 1,23; 13,3]
7 I +rostlo jest slovo Boží, a rozmáhal se počet učedlníků v Jeruzalémě velmi. Mnohý také zástup kněží poslouchal víry.
     [+19,20]
8 Štěpán pak, jsa plný víry a moci, činil +divy a zázraky veliké v lidu.
     [+2,43; 5,12]
9 I povstali někteří z školy, kteráž sloula Libertinských, a Cyrenenských, a Alexandrinských, a těch, kteříž byli z Cilicie a Azie, hádajíce se s Štěpánem.
10 A *nemohli odolati moudrosti a Duchu Páně, kterýž mluvil.
     *L 21,15; [Ex 4,12; Iz 54,17]
11 Tedy lstivě nastrojili muže, kteříž řekli: *My jsme jej slyšeli mluviti slova rouhavá proti Mojžíšovi a proti Bohu.
     *Mt 26,61; Mk 14,58; [1Kr 21,13]
12 A tak zbouřili lid a starší i zákoníky, a obořivše se na něj, chytili jej, a vedli do rady.
13 I vystavili falešné svědky, kteříž řekli: Člověk tento nepřestává mluviti slov rouhavých proti místu tomuto svatému i proti Zákonu.
14 Nebo jsme slyšeli jej, an praví: Že ten Ježíš Nazaretský zkazí místo toto, a promění ustanovení, kteráž nám vydal Mojžíš.
15 A pilně patříce na něj všickni, kteříž seděli v radě, viděli tvář jeho, jako tvář anděla.

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]