KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1. Timoteovi 4] [1. Timoteovi 5] [1. Timoteovi 6]

První Epištola S. Pavla k Timoteovi 5
Naučení dává Timoteovi, kterak by se chovati měl k rozdílným v církvi údům, k starcům i mladším, 2. až i k vdovám, o nichž obšírně píše, 17. naposledy kterak by nad správci lidu a kazateli bdíti měl, jemu ukazuje.

S taršího zuřivě +netresci, ale napomínej jako otce, mladších ~jako bratří,
     [+Lv 19,32; ~2Te 3,15]
2 Starých žen jako +matek, mladic jako sestr, ~ve vší čistotě.
     [+J 19,27; ~1Tm 4,12]
3 Vdovy měj v uctivosti, kteréž pravé +vdovy jsou.
     [+5]
4 Pakli která vdova syny nebo vnuky má, nechažť se oni učí předně k svému domu pobožnosti dokazovati, a zase rodičům se +odplacovati; neboť jest ~to chvalitebné a vzácné před obličejem Božím.
     [+Mt 15,4; ~2,3]
5 Kterážť pak právě vdova jest a osaměla, máť +naději v Bohu, a trváť ~na modlitbách a svatých žádostech dnem i nocí.
     [+4,10]; [~L 2,37]
6 Ale +rozkošná, ta živa jsuci, ~již umřela.
     [+Ř 8,13]; [~Ef 2,1]
7 Protož jim to +přikaž, ať jsou ~bez úhony.
     [+4,11; 6,17]; [~6,14]
8 Jestliže pak kdo o své, a zvláště o domácí +péče nemá, zapřelť jest ~víry, a jest horší nežli nevěřící.
     [+Ga 6,10]; [~2Tm 3,5; Tt 1,16]
9 Vdova buď vyvolená, kteráž by neměla méně šedesáti let, kteráž +byla jednoho muže manželka,
     [+Dt 24,3. 4]
10 O níž by svědectví bylo, že dobré skutky činila; a jestliže dítky své zbožně vychovala, do domu +pocestné přijímala, jestliže svatým ~nohy umývala, jestliže bídným posluhovala, jestliže každého skutku dobrého pilná byla.
     [+Mt 25,35; 1Pt 4,9]; [~Gn 18,4]
11 Ale mladých vdov nepřijímej; nebo když, nedbajíce na Krista, v +chlipnost se vydadí, teprv se vdávati chtějí,
     [+Zj 18,9]
12 Jsouce již hodné odsouzení, protože +první víru zrušily.
     [+1,19]
13 Nýbrž také i zahálejíce, učí se choditi +po domích; a netoliko nedělné, ale jsou i ~klevetné a všetečné, mluvíce, což nesluší.
     [+Př 7,11; ~Tt 2,3]
14 Protož chci, *aby se mladší vdávaly, děti rodily, hospodyně byly, a tak žádné příčiny ~protivníku nedávaly ku pomlouvání.
     *1K 7,9; [~Tt 2,8]
15 Nebo již se některé +uchýlily zpět po satanovi.
     [+1,6]
16 Protož má-liť kdo věřící neb která věřící vdovy, opatrujž je, a nebuď obtěžována církev, aby těm, kteréž právě vdovy jsou, postačilo.
17 Předložení, kteříž *dobře spravují, dvojí cti hodni jmíni buďte, zvláště ti, kteříž ~pracují v slovu Božím a v učení.
     *Fp 2,29; 1Te 5,12; [Ř 12,8; Ga 6,6; ~1K 16,16]
18 Nebo praví Písmo: *Volu mlátícímu nezavížeš úst. ^A hodenť jest dělník své mzdy.
     *Dt 25,4; 1K 9,9; ^Mt 10,10; L 10,7; [Dt 24,14. 15]
19 Proti staršímu žaloby nepřijímej, leč pode +dvěma nebo třmi svědky.
     [+Dt 17,6; Mt 18,16]
20 Ty pak, kteříž hřeší, +přede všemi tresci, aby i ~jiní bázeň měli.
     [+Mt 18,17; Ef 5,12. 13; 2Tm 4,2; Tt 1,10. 13; ~Dt 17,13]
21 Osvědčujiť *před obličejem Božím a Pána Jezukrista, i vyvolených andělů jeho, abys těchto věcí ostříhal bez přijímání osob, nic nečině podle náchylnosti.
     *6,13
22 Nevzkládej +rukou rychle na nižádného, a nepřiúčastňuj se hříchům cizím. Sebe samého ostříhej v čistotě.
     [+Sk 6,6]
23 Nepij již více vody, ale +vína skrovně užívej, pro svůj žaludek a časté nemoci své.
     [+Ž 104,15]
24 Některých lidí hříchové +prve zjevní jsou, předcházející soud, některých pak i následují.
     [+Ga 5,19]
25 A takž také i skutkové dobří prve zjevní jsou. Což pak jest jinak, ukrýti se +nemůže.
     [+Mt 10,26]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Timoteovi

[1] [2] [3] [4] [5] [6]