KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 24] [Skutkové 25] [Skutkové 26]

Skutkové S. Apoštolů 25
Pavel svatý před Festem při svou vyvodil, 21. až se i k císaři odvolal. 24. Potom Festus králi Agrippovi o Pavlovi zprávu dal.

T edy Festus vladařství ujav, po třech dnech přijel z Cesaree do Jeruzaléma.
2 I +oznámili jemu nejvyšší kněz a přednější z Židů o Pavlovi, a prosili ho,
     [+24,1]
3 Žádajíce té milosti proti němu, aby jej kázal přivésti do Jeruzaléma, zálohy +učinivše jemu, aby zabit byl na cestě.
     [+23,15]
4 A Festus odpověděl, že má Pavel ostříhán býti v Cesaree, a on sám že tudíž tam přijede.
5 Protož (řekl), kteříž z vás mohou, nechť tam také se vypraví spolu se mnou, a jest-li jaká vina na tom muži, nechať naň žalují.
6 A pobyv mezi nimi nic více než deset dní, jel do Cesaree. A druhého +dne posadiv se na soudné stolici, kázal Pavla přivésti.
     [+J 19,13]
7 Kterýžto když byl přiveden, obstoupili jej ti, jenž byli přišli z Jeruzaléma, Židé, *mnohé a těžké žaloby proti Pavlovi vedouce, kterýchž nemohli dovésti,
     *24,5.6
8 Nebo Pavel při všem mírnou zprávu +dával, že ani *proti Zákonu Židovskému, ani proti chrámu, ani proti císaři nic neprovinil.
     *24,12; 28,17; [+26,2]
9 Ale +Festus, chtěje se Židům zalíbiti, odpověděv, řekl Pavlovi: Chceš-li jíti do Jeruzaléma a tam o to souzen býti přede mnou?
     [+24,27]
10 I řekl Pavel: Před stolicí císařovou chci státi a tam souzen býti. Židům jsem nic neublížil, jakož i ty dobře to víš.
11 Nebo *jestližeť jim v čem ubližuji, aneb něco smrti hodného jsem spáchal, neodpírámť umříti; a pakliť nic toho při mně není, z čehož mne oni viní, žádnýť mne jim nemůže dáti. ~K císaři se odvolávám.
     *28,18.19; [18,14; ~25,16; 26,32]
12 Tedy Festus promluviv s radou, odpověděl: K císařis se odvolal? K císaři půjdeš.
13 A po několika dnech král Agrippa a Bernice přijeli do Cesaree, aby pozdravili Festa.
14 A když tu za mnoho dní pobyli, oznámil Festus králi o Pavlově při, řka: Muž *jeden ostaven jest od Felixa v vězení,
     *24,27
15 O *kterémž, když jsem byl v Jeruzalémě, oznámili mi přední kněží a starší Židovští, žádajíce na něj ortele.
     *2
16 Kterýmž jsem odpověděl, že není obyčej Římanům vydati člověka na smrt, +prve nežli by ten, na kohož se žaloba děje, přítomné měl žalobníky a volnost k odpovídání na to, z čehož by byl obviňován.
     [+Dt 17,4]
17 A protož když se byli sem sešli, hned beze všeho meškání, druhý den posadiv se na soudné stolici, rozkázal jsem přivésti toho muže.
18 Jehožto žalobníci tu stojíce, z ničeho takového nevinili ho, čehož jsem já se domníval.
19 Ale *o nějaké otázky při tom svém náboženství měli s ním nesnáz, a o jakémsi Ježíšovi mrtvém, o kterémž jistil Pavel, +že jest živ.
     *23,29; [+L 24,23]
20 Já pak maje tu při v pochybnosti, řekl jsem jemu, chtěl-li by jíti do Jeruzaléma, a tam o ty věci souzen býti.
21 A když se on odvolal, aby byl chován k soudu Augustovu, kázal jsem ho hlídati, až bych jej poslal k císaři.
22 Tedy Agrippa řekl k Festovi: Chtělť bych i já rád člověka toho slyšeti. A on řekl: Zítra ho uslyšíš.
23 Nazejtří pak, když přišel Agrippa a Bernice s velikou slavou, a vešli na síň s hejtmany a s lidmi nejznamenitějšími města toho, k rozkázání Festovu přiveden jest Pavel.
24 I řekl Festus: Králi Agrippo a všickni, kteříž jste tuto s námi, vidíte tohoto, za nějžto všecko množství Židů prosili mne, i v Jeruzalémě i zde, křičíce, že takový nemá více živ býti.
25 Já pak shledav to, že *nic hodného smrti neučinil, však když se sám k Augustovi odvolal, umínil jsem jej tam poslati.
     *23,9; 26,31
26 O němž, co bych jistého napsal pánu svému, nevím. Protož jsem jej teď přivedl před vás, a zvláště před tebe, králi Agrippo, abych vyptaje se, věděl, co psáti.
27 Nebo zdá mi se to neslušné býti poslati vězně a pře jeho neoznámiti.

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]