KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 3] [Skutkové 4] [Skutkové 5]

Skutkové S. Apoštolů 4
Apoštolé zjímaní jsouce, 8. Krista Pána před předními kněžími a staršími směle vyznávají, 18. a propuštění jsouce, Pánu Bohu i s těmi, kteříž s nimi jako jedno srdce a jedna duše byli, horlivě děkují 24. a modlí se.

A když oni mluvili k lidu, *přišli kněží a ~úředník chrámu a saduceové,
     *5,17; [~L 22,4.52]
2 Těžce to nesouce, že lid učili a zvěstovali ve jménu Ježíše vzkříšení z mrtvých.
3 I +vztáhli na ně ruce a vsadili je do žaláře až do jitra, neb již byl večer.
     [+5,18]
4 Mnozí +pak z těch, kteříž slyšeli slovo Boží, uvěřili. I učiněn jest počet mužů okolo pěti tisíců.
     [+J 8,30]
5 Stalo se pak nazejtří, sešli se knížata jejich, a starší, a zákoníci v Jeruzalémě,
6 A +Annáš nejvyšší kněz, a Kaifáš, a Jan, a Alexander, a kteřížkoli byli z pokolení nejvyššího kněze.
     [+L 3,2]
7 I postavivše je mezi sebou, otázali se jich: *Jakou mocí aneb v kterém jménu učinili jste to vy?
     *7,35; Mt 21,23
8 Tedy Petr, jsa pln Ducha svatého, řekl jim: Knížata lidu a starší Izraelští,
9 Poněvadž my dnes +k soudu jsme přivedeni pro dobrodiní člověku nemocnému učiněné, kterak by on zdráv učiněn byl:
     [+J 10,32]
10 Známo buď všechněm vám i všemu lidu Izraelskému, že *ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kteréhož jste ~vy ukřižovali, jehož Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze toho jméno tento stojí před vámi zdravý.
     *3,6; [3,15; ~2,24; 5,30]
11 Toť jest ten kámen za nic položený od vás dělníků, *kterýž učiněn jest v hlavu úhelní.
     *Ž 118,22; Iz 28,16; Mt 21,42; Mk 12,10; L 20,17; Ř 9,33; 1Pt 2,6
12 A neníť v žádném jiném spasení; neboť *není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti.
     *10,43; Mt 1,21; [1Tm 2,5]
13 I vidouce takovou udatnost a smělost v mluvení Petrovu a Janovu, a shledavše, že jsou lidé neučení a prostí, divili se, a poznali je, že s Ježíšem bývali.
14 Člověka také toho vidouce, an stojí s nimi, kterýž byl uzdraven, neměli co mluviti proti nim.
15 I rozkázavše jim vystoupiti z rady, rozmlouvali vespolek,
16 Řkouce: Co *učiníme lidem těmto? Nebo že jest zjevný zázrak stal se skrze ně, všem přebývajícím v Jeruzalémě známé jest, aniž můžeme toho zapříti.
     *J 11,47
17 Ale aby se to více nerozhlašovalo v lidu, s pohrůžkou přikažme jim, aby více v tom jménu žádnému z lidí nemluvili.
18 I povolavše jich, *přikázali jim, aby nikoli nemluvili, ani učili ve jménu Ježíšovu.
     *5,40
19 Tedy Petr a Jan odpovídajíce, řekli jim: Jest-li to spravedlivé před obličejem Božím, *abychom vás více poslouchali než Boha, suďte.
     *5,28. 29
20 Nebť nemůžeme nemluviti toho, co jsme *viděli a slyšeli.
     Mt 11,4
21 A oni pohrozivše jim, propustili je, nenalezše na nich příčiny trestání, pro lid; nebo všickni velebili Boha z toho, co se bylo stalo.
22 Byl zajisté v letech více než ve čtyřidcíti člověk ten, při kterémž se byl stal zázrak ten uzdravení.
23 A jsouce propuštěni, přišli k svým a pověděli jim, co k nim přední kněží a starší mluvili.
24 Kteříž uslyševše to, jednomyslně pozdvihli hlasu k Bohu a řekli: *Hospodine, +ty jsi Bůh, kterýž jsi učinil nebe i zemi, i moře i všecko, což v nich jest,
     *Gn 1,[+]1. 2; [+]Ž 102,26
25 Kterýž jsi skrze ústa Davida, služebníka svého, řekl: Proč jsou se *bouřili národové a lidé myslili marné věci?
     *Ž 2,1
26 Postavili se králové zemští, a knížata sešla se vespolek proti Pánu a proti Pomazanému jeho.
27 Právěť jsou *se jistě sešli proti svatému Synu tvému Ježíšovi, kteréhož jsi pomazal, +Herodes a Pontský Pilát, s pohany a lidem Izraelským,
     *[+]Mt 26,3; [+]Mk 14,1; L 22,2; [+]J 11,47
28 Aby učinili to, což ruka tvá a rada tvá předuložila, aby se stalo.
29 A nyní, Pane, pohlediž na pohrůžky jejich a dejž služebníkům svým mluviti slovo tvé *svobodně a směle,
     *Ef 6,19; [Sk 4,13; L 21,15]
30 Vztahuje ruku svou k uzdravování a k činění divů a zázraků, skrze jméno svatého Syna tvého Ježíše.
31 A když se oni modlili, *zatřáslo se to místo, na kterémž byli shromážděni, a ^naplněni jsou všickni Duchem svatým, a mluvili slovo Boží směle a svobodně.
     *16,26; 2,4; 19,8
32 Toho *pak množství věřících bylo jedno +srdce a jedna duše. Aniž kdo co z těch věcí, kteréž měl, svým vlastním býti pravil, ale měli všecky věci obecné.
     *2,44; 1Pt 3,8; [+Sk 1,14; 2,1]
33 A mocí velikou vydávali apoštolé svědectví +o vzkříšení Pána Ježíše, *a milost veliká přítomná byla všechněm jim.
     *Za 12,10; [+Sk 1,22; 2,24]
34 A žádný mezi nimi nebyl nuzný; *nebo kteřížkoli měli pole nebo domy, prodávajíce, přinášeli peníze, za kteréž prodávali,
     *2,45
35 A kladli před nohy apoštolské. I *rozdělováno bylo jednomu každému, jakž komu potřebí bylo.
     *Dt 15,11; Iz 58,7
36 Jozes pak, kterýž příjmí měl od apoštolů Barnabáš, (což se vykládá syn utěšení,) z pokolení Levítského, z Cypru rodem,
37 Měv pole, prodal je, a přinesl peníze, a +položil k nohám apoštolským.
     [5,2]

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]