KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Skutkové 25] [Skutkové 26] [Skutkové 27]

Skutkové S. Apoštolů 26
Před králem Agrippou Pavel svatý světle Krista vyznával, 31. král pak a vladař srozuměli, že žádné spravedlivé úhony Židé na Pavlovi nemají.

P otom +Agrippa řekl Pavlovi: Dopouštíť se, abys sám za sebe promluvil. Tedy Pavel vztáh ruku, mluvil:
     [+25,13]
2 Na všecky ty věci, z kterýchž mne viní Židé, králi Agrippo, za šťastného se počítám, že dnes před tebou odpovídati mám,
3 A zvláště proto, poněvadž jsi ty povědom všech těch, kteříž u Židů jsou, obyčejů a otázek. Protož prosím tebe, vyslyšiž mne trpělivě.
4 O životu mém hned od mladosti , jaký byl od počátku v národu mém v Jeruzalémě, vědí všickni Židé,
5 Měvše mne prve zdávna v dobré známosti, (kdyby chtěli svědectví vydati,) kterak vedle nejjistší sekty v našem náboženství *byl jsem živ farizeus.
     *23,6; Fp 3,5
6 A nyní *pro naději toho ~zaslíbení, kteréž se stalo otcům našim od Boha, teď stojím, soudu jsa poddán,
     *[~]Gn 3,15; 22,18; 26,4; 49,10; Dt 18,15; 2S 7,12; [~]Ž 132,11; [~]Iz 4,2; 7,14; 9,6; [~]Jr 23,5; 33,15; [~]Ez 34,23; 37,24; [~]Dn 9,24; [~]Mi 5,2; [Sk 24,15. 21]
7 K kterémužto zaslíbení dvanáctero pokolení naše, sloužíce Bohu ustavičně dnem i nocí, naději má, že přijde; pro kteroužto naději žalují na mne Židé, ó králi Agrippo.
8 A tak-liž se to od vás za nepodobné k víře soudí, že Bůh křísí mrtvé?
9 Ačť i mně se +zdálo, že by mi náležité bylo, proti jménu Ježíše Nazaretského mnoho odporného činiti,
     [+8,3; 1K 15,9]; [Ga 1,13; 1Tm 1,13]
10 Jakož *jsem i činil v Jeruzalémě, a mnohé z svatých já jsem do žalářů dával, vzav moc od předních kněží. A když měli mordováni býti, já jsem pomáhal ortele vynášeti.
     *8,3; 9,1; 22,5; Ga 1,13; 1K 15,9; 1Tm 1,13
11 A po všech školách často trápě je, přinucoval jsem, aby se rouhali; a náramně rozlítiv se na ně, protivil jsem se jim, až i do jiných měst na to jsem jezdil.
12 A v tom, když jsem šel do Damašku, +s mocí a s poručením předních kněží,
     [+9,2n; 22,5]
13 O poledni na cestě, ó králi, uzřel jsem, *ano světlo s nebe, jasnější nad blesk slunečný, obklíčilo mne, i ty, kteříž se mnou šli.
     *9,3; 22,6; [Mt 17,2]
14 A když jsme my všickni na zem padli, slyšel jsem hlas mluvící ke mně a řkoucí Židovským jazykem: Saule, Saule, proč mi se protivíš? Tvrdoť jest tobě proti ostnům se zpěčovati.
15 A já řekl: I kdo jsi, Pane? A on řekl: Já jsem Ježíš, kterémuž ty se protivíš.
16 Ale vstaň a stůj na nohách svých; nebo protoť jsem se tobě ukázal, ať bych tebe +učinil služebníkem a svědkem i těch věcí, kteréž jsi viděl, i těch, v kterýchžto ukazovati se budu tobě,
     22,15]
17 Vysvobozuje tebe z lidu tohoto, i z pohanů, k nimž tě nyní posílám,
18 Otvírati +oči jejich, aby se obrátili od temností *k světlu a z moci ďábelské k Bohu, aby tak hříchů odpuštění a díl s posvěcenými vzali skrze víru, kteráž jest ve mne.
     *Iz 42,6; 60,1; [+35,5]; [+]L 2,32; [+Ef 1,18; 1Pt 2,25]
19 A protož, ó králi Agrippo, nebyl jsem +nevěřící nebeskému vidění.
     [+Ga 1,16]
20 Ale hned nejprv těm, kteříž jsou *v Damašku a v Jeruzalémě, i po vší krajině Judské, potom i pohanům zvěstoval jsem evangelium, aby ^pokání činili a obrátili se k Bohu, skutky hodné pokání činíce.
     *9,20; ^2,38; 3,19; 17,30; Jr 18,8; Ez 18,21; 33,14; Mt 3,2.[ 8]; 4,17; 9,13; Mk 6,12; L 13,3; 24,47; Ř 2,4; 2Pt 3,9; Zj 2,16; 3,18
21 A pro tu příčinu Židé *javše mne v chrámě, pokoušeli se rukama svýma zamordovati.
     *21,[30]. 31
22 Ale s pomocí Boží ještě až do dnešního dne stojím, vydávaje svědectví i malému i velikému, nic jiného nevypravuje, než to, +což jsou Proroci a Mojžíš zvěstovali, že se mělo státi:
     [+L 24,44n]
23 Totiž, že měl Kristus trpěti, *a z mrtvých vstana první, ~zvěstovati světlo lidu tomuto i pohanům.
     *Mt 16,21; [~]1K 15,20; Ko 1,18; Zj 1,5
24 To když od sebe promluvil Pavel, Festus hlasem velikým řekl: Blázníš, Pavle. Mnohé tvé umění k bláznovství tebe přivodí.
     1K 1,18n; 2,14
25 On pak řekl: Nebláznímť, výborný Feste, ale slova pravdy a středmosti mluvím.
26 Víť zajisté o těch věcech král, před kterýmž směle a svobodně mluvím; nebo +mám za to, žeť ho nic z těchto věcí tajno není, poněvadž se toto nedálo pokoutně.
     [+J 18,20]
27 Věříš-li, králi Agrippo, Prorokům? Vím, že věříš.
28 Tedy Agrippa řekl Pavlovi: Téměř bys mne k tomu naklonil, abych byl křesťanem.
29 A Pavel řekl: Žádalť bych od Boha, abyste i poněkud i z cela, netoliko ty, ale všickni, kteříž slyší mne dnes, byli takoví, jakýž +já jsem, kromě okovů těchto.
     [+1K 7,7]
30 A když to Pavel promluvil, vstal král, i vladař a Bernice, i ti, kteříž s nimi seděli.
31 A odšedše na stranu, mluvili spolu, řkouce: Nic *hodného smrti neb vězení nečiní člověk tento.
     *23,9; 25,25
32 Agrippa pak Festovi řekl: Mohl propuštěn býti člověk tento, kdyby se byl +neodvolal k císaři.
     [+25,11]

 


Seznam kapitol knihy Skutkové S. Apoštolů:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]