KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1 Korintským 6] [1 Korintským 7] [1 Korintským 8]

První Epištola S. Pavla k Korintským 7
Dopouští apoštol, aby každý oženiti se mohl a každá vdáti, totiž, kdož se zdržovati nemohou, 10. manželé pak že se loučiti nemají, ohlašuje, 18. a v povolání svém každý aby stál, velí, 25. naposledy stav svobodný nad manželský schvaluje.

O čemž jste mi pak psali, k tomuť vám toto odpovídám: Dobréť by bylo člověku ženy se nedotýkati.
2 Ale pro uvarování se smilstva, jeden každý manželku svou měj a jedna každá měj muže svého.
3 Muž k ženě *povinnou přívětivost okazuj, a tak podobně i žena muži.
     *1Pt 3,7
4 Žena vlastního těla svého v moci nemá, ale muž; též podobně i muž těla svého vlastního v moci nemá, ale žena.
5 Nezbavujte *jeden druhého, leč by to bylo z společného svolení na čas, abyste se uprázdnili +ku postu a k modlitbě; a potom zase k témuž se navraťte, aby vás nepokoušel satan pro nezdrželivost vaši.
     *Jl 2,[+13]. 16; [+Mt 17,21]
6 Ale toť pravím podle dopuštění, ne podle rozkazu.
7 Nebo chtěl bych, aby +všickni lidé tak byli jako já, ale ~jeden každý svůj vlastní dar od Boha má, jeden tak a jiný jinak.
     [+Sk 26,29; ~Mt 19,12; 1K 12,11]
8 Pravím pak neženatým a vdovám: Dobré jest jim, aby tak zůstali jako i já.
9 Pakliť se *nemohou zdržeti, nechažť v stav manželský vstoupí; nebo lépe jest v stav manželský vstoupiti nežli páliti se.
     *1Tm 5,14; [1K 9,25]
10 Vdaným pak přikazuji ne já, ale Pán, řka: *Manželka od ~muže neodcházej.
     *[~]Mal 2,14-16; [~]Mt 5,32; 19,9; Mk 10,11; [~]L 16,18; [1Te 4,15]
11 Pakliť by odešla, zůstaniž nevdaná, anebo smiř se s mužem svým. Tolikéž muž nepropouštěj ženy.
12 Jiným pak pravím já, a ne Pán: Má-li který bratr manželku nevěřící, a ta povoluje býti s ním, nepropouštějž jí.
13 A má-li která žena muže nevěřícího, a on chce býti s ní, nepropouštěj ho.
14 Posvěcenť jest zajisté nevěřící muž pro ženu věřící, a žena nevěřící posvěcena jest pro muže; sic jinak děti vaši nečistí by byli, ale nyní svatí jsou.
15 Pakliť nevěřící odjíti chce, nechať jde. Neníť +manem bratr neb sestra v takové věci, ale ku ~pokoji povolal nás Bůh.
     [+Jr 2,14; ~Ef 2,14.17]
16 A kterak ty +víš, ženo, získáš-li muže svého? Anebo co ty víš, muži, získáš-li ženu?
     [+1Pt 3,1]
17 Ale jakž jednomu každému odměřil Bůh a jakž jednoho každého povolal +Pán, tak choď. A takť ve všech církvech řídím.
     20. 24]
18 Obřezaný někdo povolán jest? Neuvodiž na sebe neobřezání; pakli kdo v neobřízce povolán, neobřezuj se.
19 Nebo obřízka +nic není, a neobřízka také nic není, ale zachovávání přikázání Božích.
     [+Ga 5,6; 6,15]
20 Jeden *každý v +povolání tom, jímž povolán jest, zůstávej.
     *[+]Ef 4,1; [+]Fp 1,27; Ko 1,10; [+]1Te 2,12
21 Služebníkem byv, +povolán jsi? Nedbej na to. Pakli bys mohl býti svobodný, raději toho užívej.
     [+1Tm 6,2]
22 Nebo kdož jest v Pánu povolán, byv služebníkem, +osvobozený jest Páně. Též podobně kdož jest povolán byv svobodný, ~služebník jest Kristův.
     [+J 8,36; Ř 6,18. 22; Ga 5,13]; [~Ef 6,6; 1Pt 2,16]
23 Za mzdu *koupeni jste, nebuďtež služebníci lidští.
     *6,20; 1Pt 1,19; [Žd 9,12; 2Pt 2,1]
24 Jeden každý, jakž povolán jest, bratří, v tom zůstávej před Bohem.
25 O pannách pak přikázání Páně nemám, ale však radu dávám, jakožto ten, jemuž z +milosrdenství svého Pán dal věrným býti.
     [+2K 4,1]
26 Za toť pak mám, že jest to dobré pro nastávající potřebu, totiž že jest dobré člověku tak býti.
27 Přivázán-lis k ženě, nehledej rozvázání. Jsi-li prost od ženy, nehledej ženy.
28 Pakli bys ses i oženil, nezhřešils, a vdala-li by se panna, nezhřešila; +ale trápení těla míti budou takoví; jáť pak vám odpouštím.
     [+Gn 3,16-18]
29 Ale totoť vám pravím, bratří, protože *čas ostatní jest +ukrácený: náležíť tedy, aby i ti, kteříž mají ženy, byli, jako by jich neměli.
     *Jb 7,1; 9,25; 14,1; Ž 90,9; 103,15; [+Ř 13,11; 1Pt 4,7]
30 A kteříž plačí, jako by neplakali, a kteříž se radují, jako by se neradovali, a kteříž kupují, jako by nevládli,
31 A kteříž užívají tohoto světa, jako by +neužívali. Neboť *pomíjí způsob tohoto světa.
     *Iz 40,6; 1Pt 1,24; 1J 2,17; Jk 1,10; 4,14; [Ž 39,7; +1K 9,18]
32 A bych rád chtěl, *abyste vy bez pečování byli. ^Nebo kdo ženy nemá, pečuje ~o to, což jest Páně, kterak by se líbil Pánu.
     *L 12,15; ^[~]1Tm 5,5
33 Ale kdo se oženil, pečuje o věci tohoto světa, kterak by se líbil ženě.
34 Rozdílnéť jsou jistě žena a panna. Nevdaná pečuje o to, což jest Páně, aby byla +svatá i tělem i duchem, ale vdaná pečuje o věci světa, kterak by se líbila muži.
     [+2K 7,1]
35 Totoť pak pravím proto, abych vám to, což jest užitečnějšího, ukázal, ne abych na vás osidlo uvrhl, ale abyste slušně a případně Pána se přídrželi bez všeliké roztržitosti.
36 Pakli kdo za neslušnou věc své panně pokládá pomíjení času k vdání, a tak by se státi mělo, učiň, jakžkoli chce, nezhřeší. Nechažť ji vdá.
37 Ale kdož jest se pevně ustavil v srdci svém, a není mu toho potřeba, ale v moci má vlastní vůli svou, a to uložil v srdci svém, aby choval pannu svou, dobře činí.
38 A tak i ten, kdož vdává pannu svou, dobře činí, ale kdo nevdává, lépe činí.
39 Žena *přivázána jest k manželství zákonem dotud, dokudž její muž živ jest. Pakli by umřel muž její, svobodná jest; můž se vdáti, za kohož chce, ~toliko v Pánu.
     *Ř 7,2; [~1Tm 2,15]
40 Ale blahoslavenější jest, zůstala-li by tak, podle mého +soudu. Mámť pak za to, žeť i já mám ~Ducha Božího.
     [+25]; [~1Te 4,8]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]