KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Galatským 4] [Galatským 5] [Galatským 6]

Epištola S. Pavla k Galatským 5
Napomíná k zůstávání v pravé křesťanské svobodě, 13. jejíž jest pravidlo zřízené Boha i bližních milování. 17. Za tím skutky těla, i ovoce Ducha, a obého cíl ukazuje.

P rotož v +svobodě, kterouž Kristus nás osvobodil, ~stůjte a nezapletejtež se zase v jho %služebnosti.
     [+J 8,32; ~Sk 15,10]; [%Iz 9,4; Ř 8,15]
2 Aj, já Pavel pravím vám, že budete-li se +obřezovati, Kristus vám nic neprospěje.
     [+Sk 15,1; 16,3; 21,21. 24]
3 A zase osvědčuji všelikému člověku, kterýž se obřezuje, že jest povinen všecken +Zákon naplniti.
     [+Jk 2,10]
4 Odcizili jste se Krista, kteřížkoli v Zákoně ospravedlněni býti hledáte; vypadli jste z milosti.
5 My zajisté duchem z víry, naděje spravedlnosti +očekáváme.
     [+2Tm 4,8]
6 Nebo *v Kristu Ježíši ani obřízka neprospívá, ani neobřízka, ~ale víra skrze lásku dělající.
     *6,15; [1K 7,19; ~Mt 12,50; J 15,14; Jk 2,18]
7 Běželi jste dobře. Kdo jest vám překazil, abyste pravdy neposlouchali?
8 Neníť ta rada +z toho, kterýž vás volá.
     [+1,6]
9 Maličko *kvasu všecko těsto nakvašuje.
     *1K 5,6
10 Jáť mám +naději o vás v Pánu, že nic jiného smýšleti nebudete; ale ten, jenž kormoutí vás, trpěti bude soud, kdožť jest on koli.
     [+2K 2,3]
11 Já pak, bratří, káži-li také obřízku, i pročež protivenství trpím? Tedy jest vyprázdněno pohoršení kříže.
12 Ó by raději +odřezáni byli, kteříž vás nepokojí.
     [+Dt 13,5; 1K 5,13]
13 Nebo vy v svobodu povoláni jste, bratří, toliko abyste *té svobody nepokládali sobě za zámysl povolování tělu, ale skrze lásku posluhujte sobě vespolek.
     *1K 8,9
14 Nebo všecken Zákon v jednom slovu se zavírá, totiž v tom: *Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.
     *Mt 22,39; [Lv 19,18]
15 Pakli se vespolek +koušete a žerete, hleďtež, abyste jedni od druhých zkaženi nebyli.
     [+2K 12,20]
16 Ale pravímť: Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte.
17 Nebo +tělo žádá proti Duchu, a Duch proti tělu. Ty pak věci jsou sobě vespolek odporné, tak abyste ne hned, což byste chtěli, to činili.
     [+Ř 7,15. 23n]
18 Jestliže pak Duchem +vedeni býváte, nejste pod Zákonem.
     [+Ř 8,2]
19 Zjevníť *jsou pak skutkové těla, jenž jsou: Cizoložstvo, smilstvo, nečistota, chlipnost,
     *1K 3,3
20 Modloslužba, čarování, nepřátelství, svárové, nenávisti, hněvové, +dráždění, různice, sekty,
     [+Jk 3,16]
21 Závisti, vraždy, +opilství, hodování, a těm podobné věci. Kteréžto kdožkoli činí, toť vám ~předpovídám, jakož jsem i prve pravil, že *království Božího %dědicové nebudou.
     *[%]1K 6,9. 10; [%]Ef 5,5; Ko 3,5. 6; Zj 22,15; [+L 21,34; Ř 13,13; ~2K 13,2]
22 Ovoce *pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, ~středmost.
     *Ř 14,17; Ef 5,9; [Ko 3,12; ~Sk 24,25]
23 Proti takovýmť není Zákon.
24 Nebo kteříž jsou +Kristovi, tiť jsou tělo své ukřižovali s vášněmi a s žádostmi.
     [+Mk 9,41; 1K 15,23]
25 Jsme-liť tedy Duchem +živi, Duchem i choďme.
     [+Ř 8,5]
26 Nebývejme +marné chvály žádostivi, jedni druhých popouzejíce a jedni druhým závidíce.
     [+Fp 2,3]

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Galatským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6]