KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Jan 14] [Jan 15] [Jan 16]

Evangelium S. Jana 15

Podobenství o vinném kmenu předložil Pán, 9. a k následování sebe 12. i k společnému milování přeutěšenými řečmi pilně i s pohrůžkou napomínal

J á jsem ten +vinný kmen pravý, a Otec můj ~vinař jest
     [+Dt 32,32; Iz 5,2; ~1K 3,9]
2 Každou ratolest, kteráž ve mně nenese +ovoce, odřezuje, a každou, kteráž nese ovoce, čistí, aby hojnější ovoce nesla.
     [+Mt 15,13]
3 Již vy čisti *jste pro řeč, kterouž jsem mluvil vám.
     *13,10 ; Sk 15,9
4 Zůstaňtež ve mně, a já v vás. Jakož ratolest nemůže nésti ovoce sama od sebe, nezůstala-li by při kmenu, takž ani vy, leč zůstanete ve mně.
5 Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce mnohé; nebo beze +mne nic nemůžete učiniti.
     [+2K 3,5; Fp 2,13]
6 Nezůstal-li by kdo ve mně, vyvržen bude ven jako ratolest, a uschneť, a +sberouť ty ratolesti *a na oheň uvrhou a shoříť.
     *Ex 15,4; [+Mt 3,10; 7,19]
7 Zůstanete-li ve mně, a slova má zůstanou-liť v vás, *což byste koli chtěli, proste, a staneť se vám.
     *14,13; [Mt 7,7]; [L 11,9. 10; 1J 3,22]
8 V tomť bývá +oslaven Otec můj, když ovoce nesete hojné, a takť budete moji učedlníci.
     [+Mt 5,16]
9 Jakož miloval mne Otec, tak i já miloval jsem vás. Zůstaňtež v milování mém.
10 Budete-li *zachovávati přikázaní má, zůstanete v mém milování, jakož i já přikázání Otce svého zachoval jsem, i zůstávám v jeho milování.
     *14,15; 1J 5,3
11 Toto mluvil jsem vám, aby radost má zůstala v vás, a radost vaše aby +byla plná.
     [+3,29; 16,24; 2J 12]
12 Totoť jest *přikázání mé, abyste se milovali vespolek, jako i já miloval jsem vás.
     *13,34; Lv 19,18; Mt 22,39; Ef 5,2; 1Te 4,9; 1Pt 4,8; 1J 3,11; 4,21
13 Většího *milování nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za přátely své.
     *Ř 5,7.8
14 Vy přátelé moji jste, učiníte-li to, což já přikazuji vám.
     Mt 12,50
15 Již vás nebudu více nazývati služebníky, nebo služebník neví, co by činil pán jeho. Ale vás jsem nazval přáteli, nebo *všecko, což jsem koli slyšel od Otce svého, oznámil jsem vám.
     john008.html8,26
16 Ne +vy jste mne vyvolili, *ale já jsem vás vyvolil a postavil, abyste šli a ^ovoce přinesli, a ovoce vaše aby zůstalo, aby zač byste koli prosili Otce ve jménu mém, dal vám.
     *Ef 1,4; ^Mt 28,19; Mk 16,15; Ko 1,6; [+Iz 43,22]
17 To *přikazuji vám, abyste se milovali vespolek.
     *13,34
18 Jestližeť vás *svět nenávidí, víte, žeť jest mne prve než vás v nenávisti měl.
     *1J 3,13
19 Byste *byli z světa, svět, což jest jeho, miloval by; že pak nejste z světa, ale já z světa vyvolil jsem vás, protož vás svět nenávidí.
     *17,14
20 Pamatujte na řeč mou, kterouž jsem já mluvil vám: *Neníť služebník větší nežli pán jeho. Poněvadž se mně protivili, i vámť se protiviti budou; poněvadž jsou řeči mé šetřili, i vaší šetřiti budou.
     *13,16; Mt 10,24; L 6,40
21 Ale *toto všecko učiní vám pro jméno mé; nebo +neznají toho, jenž mne poslal.
     *[+]16,3; 17,25
22 Kdybych byl nepřišel a nemluvil jim, hříchu by +neměli; ale nyní výmluvy nemají z hříchu svého.
     [+9,41; L 12,47]
23 Kdož *mne +nenávidí, i Otceť mého nenávidí.
     *14,21; [+5,23
24 Bych byl skutků nečinil mezi nimi, *jichžto žádný jiný nečinil, hříchu by neměli; ale nyní jsou i viděli, i nenáviděli, i mne i Otce mého.
     *3,2; 10,37
25 Ale musilo tak býti, aby se naplnila řeč, kteráž v Zákoně +jejich napsána jest: Že v nenávisti měli mne bez příčiny.
     [+Ž 35,19; 69,5]
26 Když pak přijde +Utěšitel, kteréhož *já pošli vám od Otce, Duch pravdy, kterýž od Otce pochází, ^tenť svědectví vydávati bude o mně.
     *[+]14,26; 16,7; [+]L 24,49; Sk 2,2[n]; ^1,8; 2,33
27 Ano i vy +svědectví vydávati budete, *nebo od počátku se mnou jste.
     *Sk 1,21; [+1,8; 2,23; 5,32]

 


Seznam kapitol knihy Evangelium S. Jana:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21]