KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2 Korintským 11] [2 Korintským 12] [2 Korintským 13]

První Epištola S. Pavla k Korintským 12
O zvláštních zjeveních Božích, 7. svých pokušeních, pracech, 14. věrné upřímnosti, a tak důvodích apoštolství svého skrovně napsav, 20. navrhl jim, aby jeho příchodu v takovém způsobu čekali, z jakéhož by ani on ani oni zámutku míti nemusili.

A le chlubiti mi se není dobré, nebo přišel bych k vypravování o viděních a ^zjeveních Páně.
     [^Ga 1,12]
2 Znám člověka v Kristu před lety čtrnácti, (v těle-li, nevím, čili krom těla, nevím, Bůhť ví,) kterýž ^byl vtržen až do třetího nebe.
     [^Sk 9,3; 22,17; 1K 15,8]
3 A vím takového člověka, (bylo-li v těle, čili krom těla, nevím, Bůh ^ví),
     [^11,11]
4 Že jest byl vtržen do ráje, a slyšel nevypravitelná slova, kterýchž nesluší člověku mluviti.
5 Takovým budu se chlubiti, ale sám sebou nechci se chlubiti, ^než toliko nemocmi svými.
     [^11,23. 30]
6 Nebo budu-li se chtíti chlubiti, nebuduť proto nemoudrým, nebo pravdu povím; ale uskrovnímť, aby někdo nesmýšlel více, nežli vidí při mně, aneb slyší ode mne.
7 A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne ^poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval.
     [^Jb 2,6]
8 Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne.
9 Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova.
10 Protož libost mám ^v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když ~mdlím, tedy silen jsem.
     [^Ř 5,3; ~2K 13,4. 9]
11 Učiněn jsem nemoudrým, chlubě se; vy jste mne k tomu přinutili. Neb já od vás měl jsem chválen býti; neboť jsem nic menší nebyl velikých apoštolů, ačkoli ^nic nejsem.
     [^1K 3,7]; [Ef 3,8]
12 Znamení *zajisté apoštolství mého prokázána jsou mezi vámi ve vší trpělivosti, i v divích a v zázracích, a v mocech.
     *1K 9,1. 2; [Ř 15,18. 19]
13 Neb co jest, čeho byste vy méně měli nežli jiné církve, leč to, *že jsem já vás ^neobtěžoval? Odpusťtež mi to bezpráví.
     *11,9; [^]1K 9,12. 15
14 Aj, již ^potřetí hotov jsem přijíti k vám, a nebuduť vás obtěžovati. ~Nebo nehledám toho, což jest vašeho, ale vás. Neboť nemají synové rodičům pokladů shromažďovati, ale rodičové synům.
     [^13,1; ~Sk 20,33]
15 Jáť pak velmi rád náklad učiním, i sám se ^vynaložím za duše vaše, ačkoli velmi vás miluje, málo jsem milován.
     [^1,6]; [6,12. 13]
16 Ale ^nechťž jest tak, že jsem já vás neobtěžoval, než chytrý jsa, lstí jsem vás zjímal.
     [^11,9; 2Te 3,8]
17 Zdali skrze někoho z těch, kteréž jsem poslal k vám, obloupil jsem vás?
18 Dožádal jsem se ^Tita, a ~poslal jsem s ním bratra toho. Zdali vás Titus podvedl? Zdaliž jsme jedním duchem nechodili? Zdaliž ne jedněmi šlépějemi?
     [^8,6. 16. 18; ~8,22. 23]
19 A zase domníváte-li se, že my se vymlouváme před vámi? Před ^obličejemť Božím v Kristu mluvíme, a to všecko, nejmilejší, k vašemu vzdělání.
     [^2,17; Ř 15,18]
20 Neboť se bojím, abych snad přijda k vám, nenalezl vás takových, jakýchž bych nechtěl, a já nebyl nalezen od vás, jakéhož byste vy nechtěli, aby snad nebyli mezi vámi *svárové, závistí, hněvové, vády, utrhání, reptání, nadýmání, různice,
21 Aby mne opět, když bych přišel, neponížil Bůh můj u vás, a plakal bych mnohých z těch, kteříž jsou ^prve hřešili, a nečinili ~pokání z nečistoty, a z smilstva, a z nestydatosti, kterouž páchali.
     [^13,2; ~Zj 9,21; 16,11]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13]