KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1 Korintským 5] [1 Korintským 6] [1 Korintským 7]

První Epištola S. Pavla k Korintským 6
Křesťan s křesťanem neměl by se souditi, zvláště před nepobožným soudem, 7. ale raději křivdu trpěti a škodu nésti, 9. smilstva pak i jiných hříchů pilně se varovati.

S mí někdo z vás, maje +při s druhým, souditi se před~nepravými, a ne raději před svatými?
     [+1Te 4,6; ~L 16,10. 11]
2 Nevíte-liž, že +svatí svět souditi budou? I poněvadž od vás souzen býti má svět, kterakž tedy nehodni jste těch nejmenších věcí rozsuzovati?
     [+Ž 149,6n]
3 Zdaliž nevíte, že anděly souditi budeme? Co pak tyto časné věci?
4 Protož když byste měli míti soud o tyto časné věci, těmi, kteříž nejzadnější jsou v církvi, soud osaďte.
5 K zahanbeníť vašemu to pravím. Tak-liž není mezi vámi moudrého ani jednoho, kterýž by mohl rozsouditi mezi bratrem a bratrem svým?
6 Ale bratr s bratrem soudí se, a to před nevěřícími?
7 Již tedy konečně nedostatek mezi vámi jest, že soudy máte mezi sebou. Proč *raději křivdy netrpíte? Proč raději škody nebéřete?
     *Př 20,22; 24,24; Mt 5,[39]. 40; L 6,29; Ř 12,19; 1Te 5,15; 1Pt 3,9
8 Nýbrž +vy křivdu činíte, a k škodě přivodíte, a to bratří své.
     [+Lv 25,14; 1Te 4,6]
9 Zdali nevíte, že +nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou? Nemylte se, však *ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zženštilí, ani %samcoložníci,
     *[+]Ga 5,19; [+]Ef 5,5; [Ga 6,7; +Žd 12,14; %Lv 18,22; Ř 1,27]
10 Ani zloději, ani lakomci, +ani opilci, ani zlolejci, ani dráči, dědictví království Božího nedůjdou.
     [+Ga 5,21]
11 A *takoví jste +někteří byli, ~ale obmyti jste, ^ale posvěceni jste, ale ospravedlněni jste ve jménu Pána Jezukrista a skrze Ducha Boha našeho.
     *[+]Ef 2,1-3; Ko 3,7; Tt 3,3; ^1K 1,2; [~Žd 10,22]
12 Všecko mi sluší, *ale ne všecko prospívá; všecko mi sluší, ale jáť pod žádné věci moc poddán nebudu.
     *10,23
13 Pokrmové +břichu náležejí, a břicho pokrmům; Bůh pak i pokrmy i břicho zkazí. Ale ~tělo ne smilstvu oddáno býti má, ale Pánu, a Pán tělu.
     [+Mt 15,17; Ř 14,17; ~1K 6,19.20]
14 \ Bůh pak i *Pána Ježíše vzkřísil, i nás také vzkřísí mocí svou.
     *Sk 2,[24]. 32; Ř 6,4. 5.[ 8]
15 Nevíte-liž, že *těla vaše jsou údové Kristovi? Což tedy vezma údy Kristovy, učiním je údy nevěstky? Odstup to.
     *Ef 5,30; [1K 12,27]
16 Zdaliž nevíte, že kdož se připojuje k nevěstce, jedno tělo jest s ní? Nebo dí Písmo: *Budou dva jedno tělo.
     *Gn 2,24; Mt 19,5; Mk 10,7; Ef 5,31
17 Ten pak, jenž se +připojuje Pánu, jeden ~duch jest s ním.
     [+J 17,21. 22; Ef 5,30; ~1K 12,13]
18 Utíkejte smilstva. Všeliký hřích, kterýžkoli učinil by člověk, kromě těla jest, ale kdož smilní, ten proti svému vlastnímu tělu hřeší.
19 Zdaliž *nevíte, že +tělo vaše jest chrám ~Ducha svatého, jenž přebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji?
     *[+]3,16; [+]2K 6,16; [~]Žd 3,6; [~]1Pt 2,5; [~Ef 2,21]
20 Nebo *koupeni jste za velikou mzdu. Oslavujtež ~tedy Boha tělem vaším i duchem vaším, kteréžto věci Boží jsou.
     *7,23; Sk 20,28; 1Pt 1,[18]. 19; [Ga 3,13; Žd 9,12; 2Pt 1,1; Zj 5,9; Fp 1,20]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]