KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Římanům 7] [Římanům 8] [Římanům 9]

Epištola S. Pavla k Římanům 8
Ti, kteříž ne podle těla, ale podle Ducha chodí, vysvobozeni jsou od odsouzení, 17. a ti spolu s Kristem trpíce, 18. budoucí slávy bezpečně, 23. ačkoli ne bez truchlivého lkání, očekávají.

A protož +neníť již žádného odsouzení těm, ~kteříž jsou v Kristu Ježíši, totiž %nechodícím podle těla, ale podle Ducha.
     [+10,4; ~2K 5,17; %Ga 5,16]
2 Nebo +zákon Ducha života v Kristu Ježíši, *vysvobodil ~mne od zákona hřícha a smrti.
     *[+]J 8,36; [+]Ga 5,1; [+Ř 3,27; 6,18; ~7,23]
3 Nebo *seč nemohl býti Zákon, byv ~mdlý pro tělo, Bůh poslav Syna svého v %podobnosti těla hřícha, a to příčinou ^hřícha, odsoudil hřích na těle,
     *3,28; Sk 13,39; Ga 2,16; Žd 7,16.[~ 18]; ^[%]2K 5,21; [%]Ga 3,13
4 Aby +spravedlnost Zákona vyplněna byla v nás, kteříž nechodíme podle těla, ale podle Ducha.
     [+2,26]
5 Ti *zajisté, kteříž jsou +podle těla živi, chutnají to, což jest těla, ale ti, kteříž jsou živi podle Ducha, oblibují to, což jest Ducha.
     *[+]1K 2,14
6 Nebo smýšlení těla jest smrt, smýšlení pak Ducha život a pokoj,
7 Protože smýšlení těla jest nepřátelské Bohu; nebo Zákonu Božímu není poddáno, a aniž hned může býti.
8 Protož ti, kteříž +jsou v těle, Bohu se líbiti nemohou.
     [+1K 2,14]
9 Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž +Duch Boží ~přebývá v vás. Jestližeť pak kdo %Ducha Kristova nemá, tenť není jeho.
     [+1K 3,16; ~2K 13,5; %Ga 4,6]
10 A jest-liť Kristus v vás, tedy ač tělo umrtveno jest pro hřích, však duch živ jest pro spravedlnost.
11 Jestližeť pak +Duch toho, kterýž vzkřísil Ježíše z mrtvých, přebývá ~v vás, ten, kterýž vzkřísil Krista z mrtvých, *obživí %i smrtelná těla vaše, pro přebývajícího Ducha jeho v vás.
     *[%]1K 6,14; 2K 5,1; Fp 3,21; [+Ř 6,4; Sk 2,24; ~Ř 8,9; %6,5]
12 A takž tedy, bratří, +dlužníciť jsme ne tělu, abychom podle těla živi byli.
     [+6,7. 18]
13 Nebo +budete-li podle těla živi, zemřete; pakli byste Duchem skutky těla mrtvili, živi budete.
     [+Ez 18,4. 9]; [Ef 4,22; 5,3; Ko 3,5. 6]
14 Nebo +kteřížkoli Duchem Božím vedeni bývají, ti jsou synové Boží.
     Ga 4,6; [+Ř 8,5. 6; J 3,6]
15 Nepřijali jste +zajisté *Ducha služby opět k ~bázni, ale ^přijali jste Ducha %synovství, v němžto voláme Abba, totiž $Otče.
     *[+]2Tm 1,7; ^[%]Ga 3,26; 4,6; [+1K 2,12; ~Mk 4,40. 41; $14,36]
16 A *tenť Duch +osvědčuje duchu našemu, že jsme synové Boží.
     *2K 1,22; 5,5; Ef 1,13; 4,30; [+Ř 9,1]
17 A jestliže +synové, tedy i dědicové, dědicové zajisté Boží, spolu pak dědicové Kristovi, *však tak, jestliže spolu s ním trpíme, %abychom spolu i oslaveni byli.
     *2Tm 2,11; [+Ga 4,7; ~Sk 14,22; %1Pt 4,13]
18 Nebo tak za to mám, že *nejsou rovná utrpení nynější oné budoucí slávě, kteráž se ~zjeviti má na nás.
     *Mt 5,12; 19,29; 2K 4,17; [~]Ko 3,4; 1J 3,2; [~]Zj 14,13
19 Nebo pečlivé očekávání všeho stvoření očekává žádostivého zjevení synů Božích.
20 Marnosti zajisté poddáno jest stvoření, nechtě, ale pro toho, kterýž je poddal,
21 V naději, že i ono vysvobozeno bude od služby porušení a přivedeno v svobodu slávy synů Božích.
22 Nebo víme, že všecko stvoření spolu lká a spolu ku porodu pracuje až posavad,
23 A netoliko ono, ale i my, prvotiny Ducha mající, i myť také sami v sobě lkáme, zvolení +synů Božích očekávajíce, a tak vykoupení těla našeho.
     [+15]
24 Nebo +nadějí spaseni jsme. Naděje pak, kteráž se vidí, není naděje. Nebo což kdo vidí, proč by se toho nadál?
     [+2K 5,7]
25 Pakli čehož nevidíme, +toho se nadějeme, tedy toho skrze trpělivost očekáváme.
     [+2K 4,18; Žd 11,1]
26 Ano také i Duch svatý pomocen jest mdlobám našim. *Nebo zač bychom se měli modliti, jakž by náleželo, nevíme, ale ten ~Duch prosí za nás lkáními nevypravitelnými.
     *Mt 20,22; Mk 10,38; Jk 4,3; [~Za 12,10; Ř 8,15]
27 Ten pak, *kterýž jest zpytatel srdcí, zná, jaký by byl smysl Ducha, že podle Boha prosí za svaté.
     *1S 16,7; 1Pa 29,12; Ž 7,10; Jr 17,10; 20,12; L 16,15
28 Vímeť pak, že +milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle ~uložení jeho povoláni jsou.
     [+Jk 1,12; ~Ef 1,11; 3,11]
29 Nebo kteréž předzvěděl, ty +i předzřídil, aby byli ~připodobněni obrazu Syna jeho, aby tak on byl %prvorozený mezi mnohými bratřími.
     [+Sk 13,48; ~Fp 3,10. 21; %Ko 1,18]
30 Kteréž pak předzřídil, těch i povolal, a kterýchž povolal, ty i ospravedlnil, a kteréž ospravedlnil, ty i oslavil.
31 Což tedy díme k tomu? *Kdyžť jest Bůh s námi, i kdo proti nám?
     *Nu 14,9; Iz 8,13; [Ž 56,12; 118,6]
32 Kterýž ani *vlastnímu Synu svému neodpustil, ale za nás za všecky vydal jej, i kterakž by tedy nám s ním všech věcí~nedal?
     *Iz 53,[5]. 10; J 3,16; [Ř 4,25; Gn 22,16; ~Fp 1,29]
33 Kdo bude žalovati na vyvolené Boží? *Bůh jest, jenž ospravedlňuje.
     *3,25; Iz 53,11; [50,8]; Jr 23,6; 33,16; 1K 6,11; Tt 3,7
34 Kdo jest, +ješto by je odsoudil? Kristus jest, kterýž umřel za ně, nýbrž i z mrtvých vstal, a kterýž i na ~pravici Boží jest, kterýž také i %oroduje za nás.
     [+Jb 34,29; Iz 50,9]; [~Ž 110,1; Mk 16,19; %Ř 8,27; Žd 7,25; 1J 2,1]
35 A protož kdo +nás odloučí od lásky Kristovy? Zdali zarmoucení, aneb úzkost, nebo protivenství? Zdali hlad, čili nahota? Zdali nebezpečenství, čili meč?
     [+Pís 8,6. 7]
36 Jakož *psáno jest: Pro tebe mrtveni býváme celý den, jmíni jsme jako ovce oddané k zabití.
     Ž 44,23; 1K 4,9; 2K 4,11
37 Ale v tom ve všem udatně vítězíme, skrze toho, kterýž nás zamiloval.
38 Jist jsem +zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani ~nastávající věci, ani budoucí,
     [+Fp 1,6; 2Tm 1,12; ~1K 3,22]
39 Ani vysokost, ani hlubokost, ani kterékoli jiné stvoření, nebude moci nás odloučiti od +lásky Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši, Pánu našem.
     [+2Tm 1,9]

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Římanům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]