KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1 Korintským 2] [1 Korintským 3] [1 Korintským 4]

První Epištola S. Pavla k Korintským 3
Někteří údové církve jsou mdlí ještě, avšak růsti mají, aby ne vždycky mléka potřebovali, ale také tvrdšího pokrmu požívati mohli, 4. žádným z služebníků Kristových, kteříž sic rozdílní jedni od druhých jsou, nepohrdajíce.

A já, bratří, nemohl jsem vám mluviti jako duchovním, ale jako tělesným, jako +maličkým v Kristu.
     [+Mt 11,25]
2 Mlékem *jsem vás živil, a ne pokrmem; nebo jste ještě nemohli pokrmů tvrdších užívati, ano i nyní ještě nemůžete.
     *Iz 28,9; Žd 5,12. 13; 1Pt 2,2
3 Ještě zajisté tělesní jste. *Poněvadžť jest mezi vámi nenávist, svárové a různice, zdaž ještě tělesní nejste? a tak podle člověka chodíte.
     *1,11; Ga 5,10; Jk 3,14
4 Nebo +když někdo říká: Jáť jsem Pavlův, jiný pak: Já Apollův, zdaliž nejste tělesní?
     [+1,12]
5 Nebo kdo jest Pavel, a kdo jest +Apollo, než služebníci, skrze něž jste uvěřili, a jakž jednomu každému dal Pán?
     [+16,12; Sk 18,24]
6 Jáť +jsem štípil, *Apollo zaléval, ale Bůh dal zrůst.
     *Sk 18,[1. 4]. 25; 19,1
7 A protož ani ten, kdož štěpuje, nic není, ani ten, jenž zalévá, ale ten, kterýž zrůst dává, Bůh.
8 Ten pak, kdož štěpuje, a ten, kdož zalévá, jedno jsou, *avšak jeden každý vlastní odplatu vezme podle své práce.
     *Ž 62,13; Mt 16,27; Ř 2,6; 14,10; Ga 6,5; [Př 12,14; Zj 2,23]
9 Božíť jsme zajisté *pomocníci, Boží rolí, ^Boží vzdělání jste.
     *2K 6,1; 20. 21; [1Pt 2,5]
10 podle +milosti Boží mně dané, jako moudrý stavitel, základ ~jsem založil, jiný pak na něm staví. Ale jeden každý viz, jak na něm staví.
     [+Ř 1,5; ~Zj 21,14]
11 Nebo *základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest, jenž jest Ježíš Kristus.
     *Ž 118,22; Iz 28,16; Mk 12,10; [Mt 16,18; Ef 2,20]
12 Staví-liť pak kdo na ten základ zlato, stříbro, kamení drahé, dříví, seno, strniště,
13 Jednohoť každého dílo +zjeveno bude. Den ~zajisté to všecko okáže; nebo v ohni zjeví se, a jednoho každého dílo, jaké by bylo, %oheň zprubuje.
     [+Iz 8,20; ~1K 4,5]; [%Iz 48,10; 1Pt 1,7]
14 Zůstane-liť čí dílo, kteréž na něm stavěl, vezme odplatu.
15 Pakliť čí dílo shoří, tenť vezme škodu, ale sám spasen bude, avšak tak jako skrze oheň.
16 Zdaliž *nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás přebývá?
     *6,19; 2K 6,16; Žd 3,6; 1Pt 2,5; [Ef 2,21. 22]
17 Jestližeť kdo chrámu Božího poskvrňuje, tohoť zatratí Bůh; nebo chrám Boží svatý jest, jenž jste vy.
18 Žádný sám sebe +nesvoď. Zdá-li se komu z vás, že ~jest moudrý na tomto světě, budiž bláznem, aby byl učiněn moudrým.
     [+Jk 1,22; ~Př 3,7]
19 Moudrost zajisté světa tohoto bláznovství jest u Boha. Nebo *psáno jest: Kterýž zlapá moudré v chytrosti jejich.
     *Jb 5,13
20 A *opět: Znáť Pán přemyšlování moudrých, že jsou marná.
     *Ž 94,11
21 A tak nechlubiž se žádný lidmi; nebo všecky věci vaše jsou.
22 Buďto Pavel, buďto Apollo, buďto +Petr, buďto svět, buďto ~život, buďto smrt, buďto přítomné věci, buďto budoucí, všecko jest vaše,
     [+J 1,43; ~Ř 8,38]
23 Vy +pak Kristovi, a Kristus Boží.
     [+11,3]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]