KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Římanům 5] [Římanům 6] [Římanům 7]

Epištola S. Pavla k Římanům 6
Kdož jest ospravedlněn, 3. ten se v hříchy dobrovolně navracovati nemá, 13. ale sloužiti jest povinen Bohu v té spravedlnosti, 22. pro slavnou věčného života odplatu.

C ož tedy díme? Snad +zůstaneme v hříchu, aby se milost rozhojnila?
     [+Ga 2,17]
2 Nikoli. Kteříž jsme zemřeli hříchu, kterakž ještě živi budeme v něm?
3 Zdaliž +nevíte, že kteřížkoli pokřtěni jsme v Krista Ježíše, v smrt jeho pokřtěni jsme?
     [+]Ga 3,27; [+]Ko 2,12; 1Pt 3,21
4 Pohřbeni jsme tedy s ním skrze křest v smrt, abychom, +jakož z mrtvých vstal Kristus k slávě Otce, tak i my ~v novotě života chodili.
     Ef 4,24; [~]Ko 3,10; [+Ř 8,11; Fp 3,11; Ko 2,12]; [~1K 6,14; Žd 12,1]
5 Nebo poněvadž jsme v něj vštípeni připodobněním smrti jeho, tedy +i vzkříšením jemu připodobněni budeme,
     [+8,11]; [Fp 3,10. 11]
6 To vědouce, že starý člověk náš s ním +spolu ukřižován jest, aby bylo umrtveno tělo hřícha, abychom již potom nesloužili hříchu.
     [+Ga 2,20]
7 Nebo kdožť +umřel, ospravedlněn jest od hříchu.
     [+1Pt 4,1]
8 Jestližeť jsme pak +zemřeli s Kristem, věřímeť, že spolu s ním také živi budeme,
     1K 6,14; 2K 4,14; [+2Tm 2,11]
9 Vědouce, že Kristus *vstav z mrtvých, již více neumírá, smrt nad ním již více nepanuje.
     *Zj 1,18
10 Nebo že jest umřel, hříchu +umřel jednou; že pak ~jest živ, živ jest Bohu.
     [+Žd 7,27; ~L 20,38; Žd 9,24]
11 Tak i vy za to mějte, že jste zemřeli zajisté hříchu, ale +živi jste Bohu v Kristu Ježíši, Pánu našem.
     [+Ga 2,19]; [1Pt 2,24]
12 +Nepanujž tedy hřích v smrtelném těle vašem, tak abyste ~povolovali jemu v žádostech jeho.
     [+5,21; ~6,16]
13 Aniž vydávejte údů svých za odění nepravosti kterémukoli hříchu, *ale vydávejte se k sloužení Bohu, jakožto vstavše z mrtvých a jsouce živi, a údy své vydávejte za odění spravedlnosti Bohu.
     *L 1,[74]. 75; Ga 2,20; Žd 9,14; 1Pt 4,2
14 Nebo +hřích nebude panovati nad vámi; nejste zajisté pod Zákonem, ale pod milostí.
     [+Gn 4,7]
15 Což tedy? Hřešiti +budeme, když nejsme ~pod Zákonem, ale pod milostí? Nikoli.
     [+1; Ga 2,17; ~1K 9,21; Ga 2,19]
16 Zdaliž *nevíte, že komuž se vydáváte za služebníky ku poslušenství, toho jste služebníci, kohož posloucháte, buďto hříchu k smrti, buďto poslušenství k spravedlnosti?
     *J 8,34; 2Pt 2,19; [1K 9,24]
17 Ale díka Bohu, že byvše služebníci hřícha, uposlechli jste z srdce způsobu učení toho, v kteréž uvedeni jste.
18 +Vysvobozeni *jsouce pak od hříchu, učiněni jste ~služebníci spravedlnosti.
     *J 8,[+32]. 36; [+]Ga 5,1; 1Pt 2,16; [~Ř 16,22]
19 Po lidsku pravím, pro mdlobu těla vašeho: Jakž jste vydávali údy vaše v službu nečistotě a nepravosti k tomu, abyste činili nepravost, tak již nyní vydávejte údy vaše v službu spravedlnosti ku posvěcení.
20 Nebo když jste byli +služebníci hřícha, cizí jste byli od spravedlnosti.
     [+J 8,34]
21 Jaký jste pak užitek měli tehdáž toho, začež se nyní stydíte? Konec zajisté těch věcí jest smrt.
22 Nyní pak +vysvobozeni jsouce od hříchu a podmaněni v službu Bohu, máte užitek váš ku posvěcení, cíl pak život ~věčný.
     [+18; ~1Pt 1,9]
23 Nebo *odplata za hřích jest smrt, ale ~milost Boží jest %život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem.
     *16; Gn 2,17; Ez 3,18; 18,18; 33,8; [1K 15,21; ~Ř 11,6; %5,21]

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Římanům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16]