KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2. Timoteovi 1] [2. Timoteovi 2] [2. Timoteovi 3]

Druhá Epištola S. Pavla k Timoteovi 2
Napomíná k statečnému, věrnému a opatrnému těžení hřivnou, 16. k varování se jedů kacířských, 20. a přídržení se pravého gruntu.

P rotož ty, synu můj, +zmocniž se v milosti, kteráž jest v Kristu Ježíši.
     [+Ef 6,10]
2 A což jsi slyšel +ode mne před mnohými svědky, svěřujž ~to lidem věrným, kteříž by způsobní byli i jiné učiti.
     [+1,13]; [~1Tm 3,2]
3 A tak ty +snášej protivenství, jako ctný ~rytíř Ježíše Krista.
     [+1,8; ~1Tm 1,18]
4 Žádný, kdož +rytěřuje, neplete se v obecné živnosti, aby se svému hejtmanu líbil.
     [+1K 9,25]
5 A jestliže by kdo +i bojoval, nebudeť korunován, leč by řádně bojoval.
     [+4,8; Zj 2,10]
6 Pracovati +musí i oráč, prve nežli užitku okusí.
     [+1K 9,10]
7 Rozuměj, coť pravím, a dejž tobě Pán ve všem smysl pravý.
8 Pamatujž na to, že Ježíš +Kristus vstal z mrtvých, jenž jest ~z semene Davidova, podle evangelium mého.
     [+1K 15,4. 20]; [~2S 7,12; Mt 1,1]
9 V kterémžto +protivenství trpím, až i vězení, jako bych zločinec byl, ale slovo Boží není u vězení.
     [+Ef 3,13]
10 Protož *všecko to snáším pro vyvolené Boží, aby i oni spasení došli, kteréžto jest v Kristu Ježíši, s slavou věčnou.
     *Ef 3,13; Ko 1,24
11 Věrná jest +tato řeč. Nebo *jestližeť jsme s ním zemřeli, tedy také spolu s ním živi budeme.
     *Ř 6,5; [+1Tm 3,1]
12 A +trpíme-liť, budeme také spolu s ním kralovati; *pakli ho zapíráme, i onť nás zapře.
     *Mt 10,33; L 9,26; 1J 2,22; [+Ř 8,17]
13 A jsme-liť *nevěrní, onť zůstává věrný; zapříti ~sám sebe nemůže.
     *Ř 3,3; 9,5. 6; [~Nu 23,19]
14 Tyto věci připomínej, s osvědčováním před obličejem Páně, a ať se +o slova nevadí, nebo to k ničemu není užitečné, ale jest ku podvrácení posluchačů.
     [+1Tm 6,4; Tt 3,9]
15 Pilně se snažuj +vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, a kterýž by právě slovo pravdy rozděloval.
     [+Ř 16,10; 1Tm 4,6]
16 Bezbožných pak *těch křiků daremních varuj se, neboť velmi rozmnožují bezbožnost,
     *1Tm 4,7; [1,4; 6,4. 20]; Tt 1,14
17 A řeč jejich jako rak rozjídá se. Z nichžto jest *Hymeneus a Filétus,
     *1Tm 1,20
18 Kteříž při pravdě pobloudili od cíle, pravíce, že by se již stalo vzkříšení, a převracejí víru některých.
19 Ale +pevný základ Boží stojí, maje znamení toto: Znáť Pán ty, kteříž jsou ~jeho, a opět: Odstup od nepravosti každý, kdož vzývá jméno Kristovo.
     [+Ž 1,6; Mt 7,23; ~Nu 16,5]
20 V domu pak *velikém netoliko jsou nádoby zlaté a stříbrné, ale také dřevěné i hliněné, a některé zajisté ke cti, některé pak ku potupě.
     *Ř 9,21
21 Protož jestliže by se kdo očistil od těch věcí, bude nádobou ke cti, posvěcenou, a užitečnou Pánu, ke všelikému skutku dobrému hotovou.
22 Mládenčích pak žádostí utíkej, *ale následuj +spravedlnosti, víry, lásky, pokoje, ^s těmi, kteříž ~vzývají Pána z srdce čistého.
     *[+]1Tm 6,11; ^[~]1K 1,2
23 Bláznivých *pak a nevzdělavatelných otázek varuj se, věda, že plodí sváry.
     *1Tm 6,4; [4,7; Tt 3,9]
24 Na služebníka +pak Božího nesluší vaditi se, ale aby byl přívětivý ke všem, *způsobný k učení, %trpělivý,
     *1Tm 3,2; Tt 1,9; %Ř 14,1]
25 Kterýž *by v tichosti vyučoval ty, jenž se pravdě protiví, zda by někdy dal jim Bůh pokání ku poznání pravdy,
     *Ga 6,1
26 Aby sami k sobě přijdouce, dobyli se z osidla ďáblova, od něhož jsou zjímáni k vykonávání jeho vůle.

 


Seznam kapitol knihy Druhá Epištola S. Pavla k Timoteovi

[1] [2] [3] [4]