KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Filipenským 4] Kolossenským 1] [Kolossenským 2]

Epištola S. Pavla k Kolossenským 1
Apoštol pozdraviv Kolossenských, 3. a víru i lásku jejich schváliv, 9. čeho jim žádá na Pánu Bohu, 15. široce s divným Krista Pána oslavováním vypravuje, 21. aby ti bratří jasněji na to patřili, k jakým jsou a jak velikým věcem přivedeni.

P avel +apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a ~Timoteus bratr,
     [+2K 1,1; ~Fp 1,1]
2 Těm, kteříž jsou v městě Kolossis, svatým a +věrným bratřím v Kristu: Milost ~vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
     [+Ř 1,7; ~1K 1,3]
3 Díky *činíme Bohu a Otci Pána našeho Jezukrista, vždycky za vás modléce se,
     *Fp 1,3; [Ř 1,8; Ef 1,15. 16]
4 Slyšavše o víře vaší v Kristu Ježíši a o lásce ke všechněm svatým,
5 Pro +naději složenou vám ~v nebesích, o níž jste prve slyšeli %v slovu pravdy, jenž jest evangelium.
     [1Pt 1,3. 4]; [~2Tm 1,12; %Ef 1,13]
6 Kteréž jest přišlo k vám, jako i na všecken +svět, a ovoce ~nese, jako i u vás, od %toho dne, v kterémž jste slyšeli a poznali milost Boží v pravdě,
     [+Ř 10,18; ~Mk 4,8; %Fp 1,5]
7 Jakož jste se i naučili od *Epafry, milého spoluslužebníka našeho, kterýž jest věrný k vám služebník Kristův,
     *4,12
8 Kterýž také oznámil nám lásku vaši v Duchu.
9 Protož i my, od toho dne, jakž jsme to +uslyšeli, nepřestáváme *modliti se za vás a žádati, abyste ~naplněni byli známostí vůle jeho %ve vší moudrosti a rozumnosti duchovní,
     *Fp 1,9.[% 10; +Ef 1,15. 16; ~Ř 12,2]
10 Abyste +chodili hodně Pánu ke vší jeho líbeznosti, *v každém skutku dobrém, ~ovoce vydávajíce a ^rostouce v známosti Boží,
     *Ef 2,10; ^4,15; [2Pt 3,18; +1K 7,17; ~J 15,5. 16]
11 Všelikou mocí zmocněni jsouce, podle síly slávy jeho, ke vší trpělivosti a dobrotivosti s radostí,
12 Díky činíce Otci, kterýž +hodné nás učinil účastnosti ~losu svatých v světle,
     [+2K 2,16; 3,6; ~Sk 26,18]
13 Kterýž *vytrhl nás z moci temnosti a přenesl ~do království %milého Syna svého,
     *1Pt 2,9; [+Ef 2,2; Žd 2,14; ~1Te 2,12; %Mt 3,17]
14 V +němžto máme vykoupení skrze krev ~jeho, totiž odpuštění hříchů,
     [+Ef 1,7; ~Sk 20,28]
15 Kterýž *jest +obraz Boha neviditelného a ~prvorozený všeho stvoření.
     *2K 4,4; [+J 14,9; ~Ž 89,28; Ř 8,29]
16 Nebo *skrze něho stvořeny jsou všecky věci, kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové nebo panstva, buďto ~knížatstva nebo mocnosti; všecko %skrze něho a pro něho stvořeno jest.
     *[%]J 1,3 ; [Gn 1,1; Ž 33,6; ~Ř 8,38; Ef 1,21; %Ř 11,36]
17 A +on jest přede vším a všecko jím stojí.
     [+Př 8,25n]
18 A *onť jest hlava těla církve, kterýž jest počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak on ve všem prvotnost držel,
     *Ef 4,15
19 Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všecka plnost přebývala,
20 A skrze něho aby +smířil s sebou všecko, ~v pokoj uvodě skrze krev kříže jeho, skrze něj, pravím, buďto ty věci, kteréž jsou na zemi, buď ty, kteréž jsou na nebi.
     Ř 3,25; [+5,10; 2K 5,18. 19; ~Iz 9,6; J 16,33]
21 A vás také *někdy odcizené ~a nepřátely, v mysli vaší obrácené k skutkům zlým, nyní již smířil,
     *Ř 5,10; [Ef 2,2; ~Ř 8,7]
22 Tělem +svým skrze smrt, aby vás postavil ~svaté, a neposkvrněné, a bez úhony před obličejem svým,
     [+2Tm 1,10]; [~L 1,75; Tt 2,14]
23 Však jestliže *zůstáváte u víře založení ~a pevní, a neuchylujete se od naděje %evangelium, kteréž jste slyšeli, jenž jest kázáno $všemu stvoření, kteréž jest pod nebem, jehožto já Pavel učiněn jsem služebník;
     *J 15,4.[ 6; ~1K 15,58]; [%Ko 1,5; $Mk 16,15]
24 Kterýž nyní +raduji se z ~utrpení mých, kteráž snáším pro vás, a doplňuji ostatky soužení Kristových na těle svém za %jeho tělo, *jenž jest církev,
     *Ef 1,23; [+2K 7,4; 1,~6. 8; %Ř 12,5]
25 Jejížto učiněn jsem já služebník, tak jakž mi to svěřil Bůh na to, abych vám sloužil, a tak naplnil slovo Boží,
26 Jenž jest tajemství +skryté od věků a národů, nyní pak zjevené svatým jeho.
     [+]Ř 16,25; [+]1K 2,10; [+]Ef 3,9; [+1,9]
27 Jimžto Bůh ráčil +známo učiniti, kteraké by bylo bohatství slavného tajemství tohoto mezi pohany, jenž jest přebývání Krista v ~vás, kterýž jest %naděje slávy,
     [+Ř 9,23; 16,26]; [Ef 1,7; ~2K 13,5; %1Te 1,3; 1Tm 1,1]
28 Kteréhož my zvěstujeme, napomínajíce +všelikého člověka a učíce všelikého člověka ve vší moudrosti, abychom postavili každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši.
     [+J 1,7]
29 O čež i +pracuji, ~bojuje podle té jeho %mocnosti, kteráž dělá ve mně dílo své mocně.
     [+1K 15,10; ~2Tm 4,7; %Fp 3,21]

 


Seznam kapitol knihy Epištola S. Pavla k Kolossenským

[1] [2] [3] [4]