KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[1 Korintským 16] [2 Korintským 1] [2 Korintským 2]

Druhá Epištola S. Pavla k Korintským 1
Pozdraviv Korintských, 3. a Pánu Bohu z ustavičné jeho ochrany poděkovav, 8. o svých pokušeních jim vypravuje 12. a upřímost svou proti pomluvačům osvědčuje.

P avel, apoštol Ježíše Krista skrze vůli Boží, a Timoteus bratr, církvi Boží, kteráž jest v Korintu, se všemi svatými, kteříž jsou ve vší Achaii:
2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
     1K 1,3; Ga 1,3; Ef 1,2; 1Pt 1,2
3 Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, Otec milosrdenství, a Bůh všelikého potěšení,
4 Kterýž *těší nás ve všelikém ssoužení našem, abychom i my mohli potěšovati těch, kteříž by byli v jakémkoli ssoužení, a to tím potěšením, kterýmž i my potěšeni jsme od Boha.
     *7,6
5 Nebo jakož se ^rozhojňují utrpení Kristova na nás, tak skrze Krista rozhojňuje se i potěšení naše.
     [^Ž 34,20; 94,19]; [Ko 1,24]
6 Nebo buďto že souženi jsme, pro vaše potěšení a spasení souženi jsme, kteréž se působí v snášení týchž trápení, kteráž i my trpíme; buďto že potěšováni býváme, pro vaše potěšení a spasení potěšováni býváme. A naděje naše pevná jest o vás.
7 Poněvadž víme, že jakož jste účastníci utrpení, také i potěšení.
8 Nechcemeť ^zajisté, abyste nevěděli, bratří, o soužení našem, kteréž jsme měli v Azii, že jsme nad míru přetíženi byli a nad možnost, tak že jsme již o životu svém byli pochybili.
     [Ř 11,25]
9 Nýbrž sami v sobě již jsme byli tak usoudili, že nebylo lze než umříti, abychom ^nedoufali sami v sobě, ale v Bohu, jenž i *mrtvé křísí.
     [^Jr 17,5. 7; Ř 4,17]
10 Kterýž z takového nebezpečenství smrti vytrhl nás, a vytrhuje, v něhož doufáme, že i ještě vytrhne,
11 Když i vy nám pomáhati *budete modlitbami za nás, aby z daru toho, příčinou ^mnohých osob nám daného, od mnohých děkováno bylo Bohu za nás.
     *Ř 15,30; ^2K 4,15
12 Nebo ^chlouba naše tato jest, svědectví svědomí našeho, že *v sprostnosti a v upřímosti Boží, ne v moudrosti tělesné, ale v milosti Boží obcovali jsme na tomto světě, zvláště pak u vás.
     [^Žd 13,18; Mt 10,16]
13 Neboť nepíšeme vám nic jiného, nežli to, což čtete, aneb což prvé znáte. A naději mám, že až do konce tak znáti budete.
14 Jakož jste již i z stránky poznali nás, žeť jsme chlouba vaše, podobně jako i *vy naše, v den Pána Ježíše.
     *Fp 2,16; 1Te 2,19
15 A v tomť ^doufání chtěl jsem k vám přijíti nejprve, *abyste druhou milost měli,
     [^Sk 19,21; ~Ř 1,11]
16 A skrze vás jíti do Macedonie, a zase z Macedonie přijíti k vám, a potom od vás abych byl doprovozen do Judstva.
17 O tom pak když jsem přemyšloval, zdali jsem co lehkomyslně činil? Aneb což přemyšluji, zdali podle těla přemyšluji, tak aby ^bylo při mně: Jest, jest, není, není?
     [^Mt 5,37]; [Jk 5,12]
18 Ale víť to ^věrný Bůh, že řeč naše, kteráž byla mluvena k vám, nebyla: Jest, a není.
     [^1K 1,9; 1Te 5,24]
19 Nebo Syn Boží Ježíš Kristus, kterýž mezi vámi kázán jest skrze nás, totiž skrze ^mne a Silvána a Timotea, nebyl: Jest, a není, ale bylo v kázání o něm: Jest,
     [^Sk 18,5]
20 (Nebo kolikžkoli jest zaslíbení Božích, v němť jsou: Jest, a v němť také jest Amen,) k slávě Bohu skrze nás.
21 Ten *pak, kterýž ^potvrzuje nás s vámi v Kristu, a kterýž ~pomazal nás, Bůh jest.
     *5,5; [^1K 1,8; 1Pt 5,10; 1J 2,27]
22 Kterýž i ^znamenal nás, a dal závdavek Ducha svatého v srdce naše.
     [^Ef 1,13. 14]
23*pak Boha za ^svědka beru na svou duši, že lituje vás, ještě jsem nepřišel do Korintu.
     *[^]Ř 1,9; [9,1]; Fp 1,8; 1Te 2,10
24 Ne jako bychom *panovali nad věrou vaší, ale ~pomocníci jsme radosti vaší; nebo věrou %stojíte.
     *1Pt 5,3; [~1K 3,5]; [%Ř 11,20]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13]