KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2 Korintským 8] [2 Korintským 9] [2 Korintským 10]

První Epištola S. Pavla k Korintským 9
Proč k nim pomocníky své posílá, příčinu oznamuje, 6. a jaká mysl almužnu dávajících býti má, 10. i jaká za to naděje odplaty, pěkně vypravuje.

N ebo o pomoci, kteráž se sbírá na svaté, jest zbytečné psáti vám.
2 Vím ^zajisté o vaší hotovosti, pro kteroužto chlubím se vámi u Macedonských, kterak by Achaia hotova byla k tomu od předešlého léta. A ta z vás pošlá horlivost mnohými k témuž pohnula.
     [^8,10. 19]
3 I poslal jsem k vám tyto bratří, aby chlouba naše vámi nebyla marná v té stránce, ale abyste, (jakž jsem řekl,) byli hotovi,
4 Abychom snad, přišli-li by se mnou Macedonští, a nalezli vás ^nehotové, nemusili se styděti, (ať nedím vy) za takovou chloubu.
     [^7,14]
5 Protož vidělo mi se za potřebné těchto bratří napomenouti, aby předešli mne k vám, a připravili prve opověděnou sbírku vaši, aby byla hotová jako dobrovolná sbírka, a ne jako bezděčná.
6 Ale totoť pravím: Kdo ^skoupě rozsívá, skoupě i žíti bude; a kdož rozsívá ochotně, ochotně i žíti bude.
     [^Př 11,24. 25]; [Ga 6,7. 8]
7 Jeden každý jakž *uložil v srdci svém, tak učiň, ne s neochotnou myslí anebo z mušení. Neboť ochotného dárce miluje Bůh.
     *Dt 15,8. 10.[ 7; Ex 25,2; 35,5]
8 Mocenť jest pak Bůh všelikou milost rozhojniti v vás, abyste ve všem všudy všelikou dostatečnost majíce, hojní byli ke všelikému skutku dobrému,
9 Jakož *psáno jest: Rozsypal a dal chudým, spravedlnost jeho zůstává na věky.
     *Ž 112,9
10 Ten pak, kterýž dává símě rozsívajícímu, dejž i vám chléb k jedení, a rozmnožiž ^símě vaše, a přispořiž úrody spravedlnosti vaší,
     [^Iz 55,10. 11]
11 Abyste všelijak zbohaceni byli ke všeliké sprostnosti, kterážto působí skrze nás, aby díky činěny byly Bohu.
12 Nebo služba oběti této netoliko doplňuje nedostatky svatých, ale také rozhojňuje se v mnohé díků činění Bohu, příčinou schválení služby této,
13 Když chválí Boha z jednomyslné poddanosti vaší k evangelium Kristovu, a z upřímé pomoci jim i všechněm učiněné,
14 A modlí se za vás ti, kteříž vás převelice milují pro ^vyvýšenou milost Boží v vás.
     [^Ef 1,6]
15 Díka ^pak budiž Bohu z nevymluvného daru jeho.
     [^8,16]; [1K 15,57]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13]