KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2 Korintským 10] [2 Korintským 11] [2 Korintským 12]

První Epištola S. Pavla k Korintským 11
Učí je opatrnosti, aby se falešným apoštolům chytrákům svoditi nedali, 5. světle toho dovodě, že jest netoliko všudy jim roven, 23. ale že je i vysoce převyšuje.

Ó byste mne ^maličko posnesli v nemoudrosti , nýbrž posneste mne.
     [^5,13; 12,6]
2 Neboť miluji vás Božím milováním. Zasnoubilť jsem zajisté vás jako čistou ^pannu oddati jednomu muži, Kristu.
     [^Lv 21,13]
3 Ale bojímť se, aby snad, jakož had *svedl Evu chytrostí svou, tak nebyly porušeny mysli vaše, abyste se totiž neuchýlili od sprostnosti, kteráž jest v Kristu.
     *Gn 3,1. 4.[ 13]
4 Nebo kdyby někdo přijda, jiného Ježíše vám kázal, kteréhož jsme my nekázali, aneb kdybyste jiného ducha přijali, kteréhož jste prve nepřijali, anebo ^jiné evangelium, kteréhož jste od nás nevzali, slušně byste to snášeli.
     [^Ga 1,8. 9]
5 Neboť za to mám, že jsem ^nic menší nebyl velikých apoštolů.
     [^12,11; 1K 15,10; Ga 2,6]
6 Jestližeť pak jsem ^nedospělý v řeči, však ne v umění, ale ve všem všudy otevření ~jsme vám.
     [^1K 1,17; ~2K 5,11]; [Ef 3,4]
7 Zdali jsem zhřešil, ponižuje se, abyste vy povýšeni byli, a že ^jsem darmo evangelium Boží kázal vám?
     [^Mt 10,8]; [1K 9,12. 18]
8 Jiné jsem církve loupil, ^bera od nich plat k službě vaší. *A byv u vás, jsa potřeben, ~neobtěžoval jsem žádného.
     *[^]12,13; [Sk 20,33; 1Te 2,9; ~2Te 3,8]
9 Nebo ten nedostatek můj doplnili bratří, přišedše z Macedonie. A ve všech věcech varoval jsem se, a varovati budu, abych vás neobtěžoval.
10 Jestiť ^pravda Kristova ve mně, že chlouba ~tato nebude mi zmařena v krajinách Achaiských.
     [^Ř 9,1; ~1K 9,15]
11 Z které příčiny? Snad že vás nemiluji? Bůhť ^ví.
     [^12,2. 3]
12 Ale což činím, ještěť činiti budu, abych odňal příčinu těm, kteříž hledají příčiny k tomu, aby v tom, v čemž se chlubí, nalezeni byli takoví jako i my.
13 Nebo takoví ^falešní apoštolé jsou dělníci lstiví, proměňujíce se v apoštoly ~Kristovy.
     [^Fp 3,2; ~Mt 7,15. 16]
14 A není div. Nebo i satan proměňuje se v anděla světlosti.
15 Protož neníť to tak veliká věc, jestliže i služebníci jeho proměňují se, aby se zdáli býti služebníci spravedlnosti, jichžto konec bude podle skutků jejich.
16 Opět pravím, aby mne někdo neměl za ^nemoudrého; nýbrž i jako nemoudrého přijměte mne, ať i já se maličko něco pochlubím.
     [^12,6]
17 Což mluvím, nemluvímť jako ode Pána, ale jako v nemoudrosti z strany této chlouby.
18 Kdyžť se mnozí ^chlubí podle těla, i jáť se ~pochlubím.
     [^Fp 3,3. 4; ~2K 10,13; 12,5. 6]
19 Rádi zajisté snášíte nemoudré, jsouce sami moudří.
20 Nebo snesete i to, by vás kdo v službu podrobil, by kdo zžíral, by kdo bral, by se kdo pozdvihoval, by vás kdo v tvář bil.
21 K ^zahanbení vašemu pravím, rovně jako bychom my nějací špatní byli. Nýbrž v čem kdo smí, (v ~nemoudrosti mluvím,) smímť i já.
     [^10,10; 11,1. 17; 12,6]
22 Židé jsou? ^Jsem i já Žid. Izraelští jsou? Jsem i já. Símě Abrahamovo jsou? I já.
     [^Sk 22,3]
23 Služebníci Kristovi jsou? (Nemoudře dím:) ^Nadto já. V *pracech býval jsem hojněji, v %ranách přílišně, $v žalářích hojněji, ^^v smrtech častokrát.
     *[$]6,5; [1K 15,10]; [^Sk 9,15. 16; %Ř 5,3; ^^4,11]
24 Od Židů ^pětkrát čtyřidceti ran bez jedné trpěl jsem.
     [^Dt 25,3]
25 Třikrát ^metlami mrskán jsem, jednou jsem byl ~ukamenován, *třikrát jsem na moři %tonul, ve dne i v noci v hlubokosti mořské byl jsem.
     *[%]Sk 27,41; [^16,22; ~14,19]
26 Na cestách často, v nebezpečenství na řekách, v nebezpečenství od lotrů, v nebezpečenství od svého pokolení, v nebezpečenství od pohanů, v nebezpečenství v městě, v nebezpečenství na poušti, v nebezpečenství na moři, v nebezpečenství mezi falešnými bratřími;
27 V práci a v ^ustání, v bděních často, v hladu a v žízni, v postech častokrát, na ~zimě a v nahotě.
     [^6,5; ~Sk 28,2]; [Ř 8,35]
28 Kromě toho, což zevnitř jest, dotírá na mne ten houf na každý den povstávající proti mně, to jest ^péče o všecky sbory.
     [^Sk 20,18n]
29 Kdo ^umdlévá, abych já s ním nemdlel? Kdo se uráží, abych já se nepálil?
     [^Ř 15,1; 1K 8,13; 9,22]
30 Jestližeť se mám chlubiti, nemocmi svými se chlubiti budu.
31 Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, ^kterýž jest požehnaný na věky, ví, *žeť ~nelhu.
     *[~]1,18; [^]Ř 1,25; [~]Ga 1,20; [~]Fp 1,8; [~]1Te 2,5
32 Hejtman v *Damašku lidu Aréty krále, ostříhal města Damašku, chtěje mne do vězení vzíti.
     *Sk 9,24
33 Ale ^oknem po provaze spuštěn jsem v koši přes zed, i ušel jsem rukou jeho.
     [^Joz 2,15; Sk 9,25]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13]