KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2 Korintským 3] [2 Korintským 4] [2 Korintským 4]

První Epištola S. Pavla k Korintským 4
Jaká věrnost, pilnost, 5. pokora, 8. stálost, 13. opravdovost a v duchu z spatřování budoucích přeslavných věcí libost, při služebnících Páně stkvíti se má, i vypravuje utěšeně, 16. i příklad toho na sobě ukazuje.

P rotož majíce toto přisluhování, tak jakž jsme ^milosrdenství došli, neoblevujeme v něm.
     1K 7,25]
2 Ale odmítáme ukrývání neslušnosti, nechodíce ^v chytrosti, aniž ~se lstivě obírajíce s slovem Božím, ale zjevováním %pravdy v příjemnost uvodíce sebe u každého svědomí lidského před obličejem Božím.
     3. 5; ~Ř 1,16; %2K 6,4]
3 Pakliť zakryté jest evangelium naše, před těmi, kteříž hynou, zakryté jest.
4 V nichžto ^Bůh světa tohoto oslepil mysli, totiž v ~nevěrných, aby se %jim nezasvítilo světlo evangelium slávy Kristovy, $kterýž jest obraz Boží.
     [^Ef 6,12; ~Iz 6,10]; [%Mt 11,27; $Fp 2,6; Žd 1,3]
5 Neboť ^ne sami sebe kážeme, ale Krista ~Ježíše Pána, sami pak o sobě pravíme, že jsme služebníci vaši pro Ježíše.
     [^1,24; ~Sk 2,36; 10,36]
6 Bůh zajisté, kterýž ^rozkázal, aby se z temností světlo zablesklo, ~tenť jest se osvítil v srdcích našich, %k osvícení známosti slávy Boží v tváři Ježíše Krista.
     [^Gn 1,3. 16; ~2Pt 1,19; Sk 26,18]
7 Mámeť ^pak poklad tento v nádobách hliněných, aby vyvýšenost moci byla Boží, a ne ~z nás.
     [^5,1; ~3,5; 12,9; 1K 2,5]
8 Myť se všech ^stran úzkost máme, ale nebýváme cele potlačeni; v divných jsme nesnadnostech, ale nebýváme v tom pohlceni;
     [^6,4. 5]
9 Protivenství ^trpíme, ale nebýváme opuštěni; býváme opovrženi, ale nehyneme.
     [^Ž 37,24. 33]
10 Vždycky *mrtvení Pána Ježíše na těle svém nosíme, aby i život Ježíšův na těle našem zjeven byl.
     *Ga 6,17; [Ř 8,17]; [1K 5,31; 1Pt 4,13]
11 Vždycky *zajisté my, kteříž živi jsme, na ^smrt býváme vydáváni pro Ježíše, aby i ~život Ježíšův zjeven byl na smrtelném těle našem.
     *[^]1K 4,9; [^Ž 44,23; Mt 5,11; Ř 8,36]; [~15,49; Ko 3,4]
12 A tak ^smrt v nás moc provodí, ale v vás život.
     [^1K 4,6.9]
13 Majíce tedy ^téhož ducha víry, podle toho, jakž psáno jest: *Uvěřil jsem, protož jsem mluvil, i myť ~věříme, protož i mluvíme,
     *[^]Ž 116,10; [~Ř 10,9]
14 Vědouce, že ten, *kterýž vzkřísil Pána Ježíše, i nás ~skrze Ježíše vzkřísí a postaví s vámi.
     *1K 6,14; [Sk 2,24]; [~Ř 8,11; Ef 2,6]
15 Nebo to všecko pro vás se děje, aby ta přehojná milost skrze ^díků činění od mnohých věrných rozmohla se k slávě Boží.
     [^2K 1,11]
16 Protož neoblevujeme, ^ale ačkoli zevnitřní člověk náš ruší se, však ten ~vnitřní obnovuje %se den ode dne.
     [^1Pt 3,4]; [~Ř 7,22; %Ef 4,23]
17 Nebo toto *nynější lehoučké ssoužení naše převelmi veliké věčné slávy břímě nám působí,
     *Ř 8,18; [Ž 30,6; Mt 5,12; 1J 3,2]
18 Když ^nepatříme na ty věci, kteréž se vidí, ale na ty, kteréž se nevidí. Nebo ty věci, kteréž se vidí, jsou časné, ale které se nevidí, jsou věčné.
     [^Ř 8,24. 25]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13]