KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[2 Korintským 2] [2 Korintským 3] [2 Korintským 4]

První Epištola S. Pavla k Korintským 3
Poněvadž všech svatých služeb přítomných v církvi studnice jest Kristus, Boží moc a moudrost, 4. tedyť jsou mnohem důstojnější nad ony Starého Zákona figurné služby.

Z ačínáme opět sami sebe ^chváliti? Zdaliž potřebujeme, jako někteří, schvalujících listů k vám, nebo od vás k jiným?
     [^1,12; 10,8]
2 List náš vy jste, napsaný v srdcích našich, kterýž znají a čtou všickni lidé.
3 Nebo to zjevné jest, že jste vy list Kristův, zpravený skrze přisluhování naše, *napsaný ne černidlem, ale Duchem Boha živého, ne na ~dskách kamenných, ale na dskách srdce masitých.
     *Ez 11,19; Žd 8,10; [Jr 31,33; ~Ex 24,12]
4 Doufání pak ^takové máme skrze Krista k Bohu,
     [^3,12]
5 Ne že bychom dostateční byli mysliti něco sami z sebe, jakožto sami z sebe, ale dostatečnost naše z Boha jest.
6 Kterýžto i ^hodné nás učinil služebníky Nového Zákona, ~ne litery, ale Ducha. %Nebo litera zabíjí, ale duch obživuje.
     [^5,18; Jr 31,31n; Žd 8,6. 8; ~Ř 2,27. 29; %J 6,63]
7 A poněvadž přisluhování smrti, literami vyryté ^na dskách kamenných, bylo slavné, *tak že ~nemohli patřiti synové Izraelští v tvář Mojžíšovu, pro slávu oblíčeje jeho, kteráž pominouti měla,
     [^Dt 10,1]; *[~]Ex 34,30. 34
8 I kterakž by tedy ovšem přisluhování Ducha nemělo býti slavné?
9 Nebo poněvadž ^přisluhování pomsty slavné bylo, mnohemť se ~více rozhojňuje v slávě přisluhování spravedlnosti.
     [^Ř 3,21]; [~1,17]
10 Nebo to, což oslaveno bylo, aniž oslaveno bylo v té částce, u přirovnání převýšené slávy nového přisluhování.
11 Nebo poněvadž to pomíjející slavné bylo, mnohemť více to, což zůstává, jestiť slavné.
12 Protož majíce takovou naději, mnohé ^svobody užíváme,
     [^Ef 6,19]
13 A ne jako Mojžíš, kterýž ^kladl zástření na tvář svou, aby nepatřili synové Izraelští ~k cíli té věci pomíjející.
     [^Ex 34,33. 35; ~Ř 10,4]
14 Ale ^ztupeni jsou smyslové jejich. Nebo až do dnešního dne to zastření v čítání Starého Zákona zůstává neodkryté; nebo skrze Krista toliko se odnímá.
     [^Iz 6,10; Ez 12,2]; [Mt 13,13. 14]
15 Protož až do dnešního dne, když se čtou knihy Mojžíšovy, zastření jest položeno na jejich srdci.
16 Než jakž by se ^obrátilo ku Pánu, odňato bude zástření.
     [^Mt 13,11]
17 Nebo ^Pán Duch jest, a kdež jest Duch Páně, tuť i svoboda.
     [^J 4,24]
18 My pak všickni ^odkrytou tváří slávu Páně jakožto v zrcadle spatřujíce, v týž ~obraz proměněni býváme od slávy v slávu, jakožto od Ducha Páně.
     [^5,7; 1K 13,12; ~Ř 8,29]; [1K 15,49]

 


Seznam kapitol knihy První Epištola S. Pavla k Korintským:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13]