KR: Bible Kralická 1. vydání/SZ 1613 [seznam knih] [seznam kapitol]
[Židům 7] [Židům 8] [Židům 9]

Epištola S. Pavla k Židům 8
Kristus Pán nové smlouvy milostivé předůstojný prostředník, 5. staré smlouvy prostředníky i služebníky všecky, (jenž k němu přirovnaní, nebyli než stín pravdy) nevypravitelně převyšuje.

A le summa toho mluvení tato jest, že takového máme nejvyššího kněze, kterýž se ^posadil na pravici trůnu velebnosti v nebesích.
     [^Ef 1,20]
2 Služebník jsa svatyně, a ^pravého toho stánku, kterýž Pán vzdělal, a ne člověk.
     [^9,8. 11. 24; 2K 5,1]
3 Všeliký zajisté nejvyšší kněz k obětování darů a obětí bývá ustanoven, a protož potřebí bylo, aby i tento měl, co ^by obětoval.
     [^5,1; Ef 5,2]
4 Nebo kdyby byl na zemi, aniž by knězem byl, když by zůstávali ti kněží, kteříž obětují dary podle Zákona,
5 Sloužíce podobenství a *stínu nebeských věcí, jakož Mojžíšovi od Boha řečeno bylo, když dokonávati měl stánek: Hlediž, ^~prý, abys udělal všecko ku podobenství, kteréžť jest ukázáno na hoře.
     *[10,1]; Ko 2,17; ^Ex 25,40; Sk 7,44
6 Nyní pak tento náš nejvyšší kněz tím důstojnějšího došel úřadu, čímž i lepší smlouvy *prostředníkem jest, kterážto lepšími zaslíbeními jest utvrzena.
     *9,15
7 Nebo kdyby ona první byla bez úhony, nebylo by hledáno místa druhé.
8 Nebo obviňuje Židy, dí: *Aj, dnové jdou, praví Pán, v nichž vejdu s domem Izraelským a s domem Judským v smlouvu novou.
     *Jr 31,31[. 32. 38; 33,14]
9 Ne podle smlouvy té, ^kterouž jsem učinil s otci jejich v ten den, když jsem je vzal za ruku jejich, abych je vyvedl z země Egyptské. Nebo oni nezůstali v smlouvě mé, a já opustil jsem je, praví Pán.
     [^Ex 19,5n]
10 Protož tatoť jest *smlouva, v kterouž vejdu s domem Izraelským po těch dnech, praví Pán: Dám zákony své v mysl jejich, a na srdcích jejich napíši je, ^a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem.
     *10,16; Ez 11,19; Ř 11,27; ^Za 8,8; 2K 6,16[. 18]; Zj 21,3; [Jr 24,7]
11 A nebudouť učiti jeden každý bližního svého, a jeden každý bratra svého, říkajíce: Poznej Pána, protože mne všickni znáti budou, od nejmenšího z nich až do největšího z nich.
12 Nebo ^milostiv budu nepravostem jejich, a na hříchy jejich, ani na nepravosti jejich nikoli nezpomenu více.
     [^Jr 31,34]; [Ř 11,27]
13 A kdyžť praví o nové, tedy pokládá první za vetchou; což pak vetší a schází, blízké jest zahynutí.

 


Seznam kapitol knihyEpištola S. Pavla k Židům:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]